180. Grup Küçük Alan İhale İlanı

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           

          

 

          

Konu: İhale ilanı

 

 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 ve 2 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 2 adet IV Grup ve 1 adet II Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 24/07/2020 tarihinde saat 14:00 de ihale edilecektir.

 

           1- Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önceden ilan edilecektir.

           2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13:30 - 14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

           3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

           5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

           a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.

           b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

            c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.

            d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

           e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.

           f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.

           7- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.

 

Ek-1: 180. Grup Küçük Alan İhale Şartnamesi

Ek-2: Teklif Mektubu

Ek-3: Teminat Mektubu Örneği

Ek-4: Ruhsat İhale Müracaat Formu

Ek-5: Mücavir Alanlar (Küçük Alanlar) İhale Bedelleri Listesi

Ek-6: 180. Grup Küçük Alan İhale Edilecek Sahalar Koordinat Bilgileri

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü