Maden İstatistikleri

MADENCİLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİN MADENCİLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7164 sayılı “Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3213 sayılı Maden Kanununun bazı kısımları değiştirilmiş, bazı maddelerine ise eklemeler yapılmıştır.

3213 sayılı Maden Kanununun, 3382, 5177, 5995 ve 7164 sayılı kanunlarla gerek aksaklıkları giderebilmek gerekse çevresel hassasiyetler de dikkate alınarak günün şartlarına göre birçok maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Ülkemizde madencilik faaliyetleri, 15.06.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanunu ile yürütülmektedir.

9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı (3 Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile; Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur.

15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan MAPEG’in teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, “703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereği, MAPEG’in yapılandırılması tamamlanıncaya kadar Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren görev ve hizmetlere devam edilmektedir.

 

Adı Kanun Resmi Gazete Açıklama
Sayı Sayı Tarih
Maden Kanunu ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7176 30799 12/06/2019

- MTA’nın, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilmesine imkân sağlanmıştır.

- Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara ve Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, 4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ek 9 uncu maddeyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesine imkân sağlanmış, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınabilmesi hükmü getirilmiştir.
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7164 30700 28/02/2019 Bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan maddelerle; ruhsat süresi, ruhsat bedeli ve devlet haklarında düzenlemeye gidilmiş, gerçeğe aykırı beyanda bulunan teknik personel, daimi nezaretçi ve YTK firmalarına idari para cezası uygulaması getirilmiş, sevk fişsiz sevkiyat yapılması, yapılan üretim ve sevkiyatların beyan edilmemesi, ruhsat ve izin dışında yapılan üretimlerde uygulanan idari para cezaları artırılmış, ruhsat sahalarındaki maden kaynak ve rezerv beyanlarının UMREK koduna göre yapılması zorunluluğu getirilmiş, maden ruhsat sahaları ile ihalelik sahaların üzerine rezerv kaybına sebebiyet verilmemesi için döküm izini verilmemesi hükümleri getirilmiştir.
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 3213 30429 23.05.2018 Maden bölgesi uygulamasını hayata geçirmek amaçlanmıştır.
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği 3213 30187 21.09.2017 Yönetmeliğin amacı, “maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”
Ulusal Maden Kaynak Rezerv Raporlama Komisyonunun (UMREK) 3213 30135 26.07.2017 Yönetmelikte amaç; “Madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterlerini belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayınlamak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayınlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”
Türkiye Yerbilimleri Veri Bankası ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 6745/37. Maddesi ve 3213/13. Maddesi 30130 21.07.2017 Bu yönetmeliğin amacı; maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veri ve numunelerin arşivlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Türkiye Yerbilimleri Veri Bankası ve Karot Bilgi Bankası” nın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, veri ve karot, kırıntı ve el örneği bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanıma sunulması ve yurt dışına numune çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) 3213 29754 26.06.2016 Bu Tebliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6719 29745 17.06.2016 6719 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunun getirilen ek madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi madenlere ilişkin ruhsatların rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir hükmü getirilmiştir. Yine aynı kanunun beşinci maddesi ile Maden Kanununun ikinci fıkrasının (IV) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “kömüre bağlı metan gazı” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
3213 ek mad.
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Yönetmeliği 3213 29731 03.06.2016 Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6592 29271 18.02.2015 Bazı maddelerde değişiklik yapılmış, iki adet ek madde ile üç adet de geçici madde eklenmiştir. Ruhsat iptal işlemleri zorlaştırılmış, ruhsat iptali ve teminat iratları yerine idari para cezaları öngörülmüştür.
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 3213 27751 06.11.2010 Bu Yönetmeliğin amacı, 15.06.1985 tarih 18785 sayılı 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklik gereğince uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5995 27621 24.06.2010 Bazı maddelerde değişiklik yapılmış, ek maddeler ve geçici maddeler eklenmiştir.
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5686 26727 11.12.2007 Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 5686 26551 13.06.2007 Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği 3213 25716 03.02.2005 Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu madenleri ile ilgili yapılacak işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir. Bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır.
26583 15.07.2007
Madencilik Faaliyetleri İzinler Yönetmeliği   25852 21.06.2005 Madencilik faaliyetinin, yapıldığı alanla ilişkisini düzenleyen Madencilik Faaliyetleri İzinler Yönetmeliği, Bakanlar Kurulunun 24.05.2005 tarihli Karar‘ı ile kabul edilmiş; (21.06.2005- 25852) Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Danıştay tarafından birçok maddesi iptal edilmiştir.
Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 5177 25483 05.06.2004 3213 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, çoğu maddeleri değiştirilmiştir. 06.06.1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmış tüm madenler Maden Yasası kapsamına alınmıştır. Büyük ruhsat alanlarının küçültülerek “görünür+muhtemel “ rezerv alanlarına taksir edilmesi ile atıl kalan alanların madenciliğe kazandırılması öngörülmüştür.
Maden Kanununda değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 4683 24444 26.06.2001 Bu yasa ile tuz madeni Maden Yasası kapsamına alınmıştır. 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan "Devlet Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun’un Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3971 21854 19.02.1994 3971 sayılı Yasa ile (Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen)       2840 sayılı Kanun’un Bir Maddesinde Yasa’nın ikinci maddesi değiştirilerek “Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır.” hükmü getirilmiş, trona ve asfaltit madenlerinin özel sektör tarafından aranması ve işletilmesine imkân sağlanmıştır.
3213 Sayılı Maden Kânununun 2 nci maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 3382 19498 25.06.1987 3382 sayılı Yasa ile Maden Kanunu’nun 2’nci maddesinde değişiklik yapılmış, 3213 sayılı Kanun ile Maden Kanunu kapsamına alınan mermerler için kesilip parlatılabilme özelliği getirilmiştir.
Maden Kanunu 3213 18785 15.06.1985 3213 sayılı Maden Kanunu ile maden ismine göre ruhsat verilmesi esası yerine, maden ve mermer olarak, alana ruhsat verme esası getirilmiştir. Bu Kanun ile Taş Ocakları Nizamnamesi kapsamında olan mermer ocakları Maden Kanunu kapsamına alınmıştır.
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun 2840 18076 13.06.1983 Kanun ile bor tuzları, trona ve asfaltit madenleri ile nükleer enerji ham maddelerinin işletilmesi, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesi kabul edilmiştir. Bu Yasa ile 1978 yılında Devlet’in hüküm ve tasarrufuna geçen sahaların bir kısmı eski sahiplerine iade edilmiştir.
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun 2172 16431 14.10.1978 Bu hukuki düzenleme ile "Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenler ile ilgili olarak daha önce gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır". Bu yasa gereği 6309 sayılı Kanun döneminde özel sektör tarafından işletilen bor tuzları, trona, asfaltit, linyit ve demir sahalarının bazıları devletleştirilmiştir.
6309 sayılı Kanuna ek Kanun 7426 10431 13.02.1960 Kanun ile MTA’ya öncelik hakkı getirilerek bu Kurumun geniş alanlarda arama çalışması yapması sağlanmıştır.
Maden Kanunu 6309 8655 11.03.1954 Bu Yasa ile yabancı şirketlerin madencilik alanlarında ruhsat alarak faaliyette bulunması sağlanmıştır. Üretilecek maden cinsine göre ruhsat verilmesi esasına dayanmaktadır.
Maadin Nizamnamesi     1906  
Taş Ocakları Nizamnamesi     1901  
Havza-i Fahmiye Kanunu     1878 Ereğli Havza-İ Fahmiyesindeki Maden Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanunu taş kömürü bulunan alanlar için çıkartılmıştır.
Arazi Kanunu     1858 Bu yasa ile madencilik yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş, madenlerin hazinenin mülkiyetine geçeceği, arazi sahiplerine toprağın değeri kadar bedel ödeneceği hükmedilmiştir. 1906 yılına kadar Arazi Kanunu yürürlükte kalmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni uygulamayla; Avrupa Birliği üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeili olanlar hariç olmak üzere; 2701.12.90.00.00 GTİP kodlu Kömür (Diğerleri-elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç) ithaline, brüt ağırlık üzerinden ton başına 15 ABD Doları "Ek Mali Yükümlülük" getirildi. Bu uygulama ile yer altında atıl duran kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması da teşvik edilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler ile;

 • Madencilik sektörü tek bir yasal çatı altında toplanarak sektörün arzuladığı tek mevzuat gerçekleştirilmiştir.
 • Yatırımcıya daha fazla ruhsat güvencesi getirilmiştir.
 • Ruhsat müracaatlarına belirli kıstaslar getirilerek mali yeterlilik şartı getirilmiş, projeli arama dönemi başlatılarak arama dönemleri, ön arama, genel arama, detay arama olarak üç döneme ayrılmış ve her dönem sonunda yapılacak faaliyetlere yeterlilik şartı getirilmiştir.
 • Ciddi risk sermayesi gerektiren arama faaliyetlerine yönelik olarak, profesyonel ve uluslararası standartlara uygun maden aramanın önü açılmıştır.
 • Maden ruhsat harçları, ruhsat teminatları kaldırılarak “ruhsat bedeli” adı altında tek bir bedel alınması sağlanmıştır.
 • MİGEM’e verilmesi gereken proje, faaliyet raporu gibi belgelerin yetki verilmiş tüzel kişiler tarafından yapılması sağlanmıştır.
 • Kanuna aykırı faaliyette bulunulan ruhsatlara idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
 • Ruhsat devirlerinin Bakanlık onayı ile gerçekleştirilmesi sağlanmış ve devirlerde ruhsat bedelinin iki katı tutarında “devir bedeli” alınması uygulaması getirilmiştir.
 • Teknik nezaretçilik kaldırılmış, daimi nezaretçiliğin ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
 • Kıymetli madenlerde Devlet hakları uluslararası piyasalardaki fiyatlara endeksli hale getirilmiştir.
 • Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihalelerin sözleşmelerinde hammaddenin ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşunca karşılanmayacağı hükmünün bulunması halinde ihaleyi alana hammadde üretim izni verilmesi, ancak bu hammaddeler için ihaleyi alandan Devlet hakkı ve çevre ile uyum teminatı alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Daha önce ruhsatlandırılmamış alanların, II (b) ve IV. Grup ruhsatlar dışında tüm maden gruplarının ihale ile ruhsatlandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Havza madenciliğine yönelik olarak ruhsatların, alan sınırlaması dikkate alınmaksızın birleştirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Arama dönemleri geçişlerindeki iptal işlemleri kaldırılmış, Ön Arama, Genel Arama ve Detay Arama dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak verilecek olan arama faaliyet raporları ve harcama kalemlerinin süresinde ve tam olarak verilmesi sağlanmış, aksi takdirde idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
 • Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinlerin getirilmemesi halinde iptal yerine idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Belli süreler için üretim yapılmayan ruhsat sahalarına iptal yerine idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Maden işletmelerinde yapılacak denetimlerde işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde üretim faaliyetinin durdurulmasına ek olarak idari para cezası verilmesi yönünde düzenleme getirilmiştir.
 • Havza madenciliği kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi için birden fazla ruhsatı içine alacak şekilde ortak bir proje hazırlanması ve bu projeye göre faaliyetlerin yürütülmesi esası getirilmiştir.
 • Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda faaliyetlerin çeşitli nedenlerle yapılamaz duruma gelmesi halinde aynı ilde belirlenecek yeni alanlara ruhsatların taşınması sağlanmıştır.
 • Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılması yönünde düzenleme getirilmiştir.
 • Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalarda, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilmesi sağlanmıştır.
 • Birden fazla sahada görev yapabilecek teknik nezaretçilik sistemi terk edilerek, her sahada bir maden mühendisinin görev yapacağı daimi nezaretçilik uygulaması getirilmiştir. Küçük işletmeler olan kaynak tuzlaları bu uygulamadan muaf tutulmuştur.
 • Nezaretçi olmadan üretim yapan ruhsatlar için idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması halinde uygulamanın usul ve esasları, Maliye Bakanlığı ile müştereken belirlenmesi sağlanmıştır.
 • Bor tuzları için Eti Maden İşletmelerine diğer madenlerdeki Belediye Kanununa göre ödenmesi gereken belediye paylarından farklı ve daha yüksek bir bedel uygulaması getiren Maden Kanununun 6. ek maddesi yürürlükten kaldırılarak bor madenleri de belediye payları yönünden diğer madenlerdeki gibi genel uygulamaya tabi tutulmuştur.
 • Kamu kuruluşları dışında yer altı kömür işletmelerinde rödovans sözleşmesi kaldırılmıştır.
 • Mevcut dolomit ruhsatlarına alan sınırlaması getirilerek 100 hektardan büyük ruhsatların 100 hektar halinde ruhsatlandırılması sağlanmıştır.
 • Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama koduna göre hazırlanmış rapor ile belirlenen görünür rezervden, bu görünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının pay alabilmesi imkânı sağlanmıştır.
 • Maden ruhsat sahalarında rezerv kaybına sebebiyet verilmemesi için arazinin vasfına bakılmaksızın ruhsat sahalarının hafriyat toprağı, cüruf, inşaat yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için döküm alanı olarak kullanılamaması, maden ruhsat sahalarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından döküm izni verilememesi hükmü getirilmiştir.
 • Arama ve işletme ruhsat bedelleri; madenin grubu, ruhsat alanı büyüklüğü ve ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısına göre yeniden belirlenmiştir.
 • Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayan IV. Grup (c) bendi madenlerden altın, gümüş ve platin için Devlet hakkının % 40’ının alınmaması hükmü getirilmiştir.
 • II. Grup (b) bendi madenlerden alınan devlet hakkı %4’ten %4,5’a, IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum, uranyum oksit ve radyoaktif mineraller dışında kalan madenlerden alınan devlet hakkı %2’den %3’e çıkarılmıştır.
 • IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde entegre tesislerde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkından alınmayan pay yeniden düzenlenmiştir.
 • Ruhsat sahiplerinin Genel Müdürlüğe yapmış oldukları beyanlarındaki hata ve noksanlıkların süresi içerisinde düzeltilmemesi durumunda, uygulanan idari para cezasına ilave olarak beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetlerinin durdurulması hükmü getirilmiştir.
 • Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik elemana ve daimi nezaretçiye idari para cezası uygulanması hükmü getirilmiştir.
 • Ruhsat sahasına ait daimi nezaretçi defterinin ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından imzalanmaması veya düzenli tutulmaması durumunda uygulanan idari para cezasına yönelik ihlalin, aynı yıl içerisinde tekrarı hâlinde, idari para cezasının iki kat olarak uygulanması hükmü getirilmiştir.
 • Haksız yere hak iktisabına neden olan ihlallerin kapsamı genişletilerek Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilir.
 • Yetkilendirilmiş tüzel kişilerin (YTK) Genel Müdürlüğe vermiş oldukları her türlü bilgi, belge ve beyanın gerçek dışı veya yanıltıcı olması hâlinde, idari para cezası uygulanması, söz konusu ihlalin üç yıl içinde tekrarı hâlinde ise idari para cezasının iki katı olarak uygulanması ve YTK’ların Kanun gereğince yapacakları beyanların bir yıl süreyle geçersiz sayılması hükmü getirilmiştir.
 • Ruhsat sahibinin, arama ve/veya işletme ruhsatı süresince Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna göre hazırlanan teknik raporlar ile kaynak veya rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılması hükmü getirilmiştir.
 • Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince ya da vekilince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde uygulanmakta olan idari para cezasının, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı hâlinde iki katı tutarında uygulanarak mahallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetlerinin durdurulması hükmü getirilmiştir.
 • Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin, yaptığı üretim ve sevkiyatı sevk fişi ile kayıt altına alınmadığı veya bildirilmediğinin, ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının, hammadde üretim izni olmadan ve/veya Genel Müdürlüğe bildirilen yüklenici dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretim yapıldığının, ruhsatlı, ancak işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti hâllerinde uygulanmakta olan idari para cezaları artırılmıştır.

YILLAR İTİBARİYLE RUHSAT MÜRACAATLARI SAYISI

YIL MÜRACAAT SAYISI
2011 4.342
2012 5.069
2013 5.577
2014 3.181
2015 1.169
2016 999
2017 1.736
2018 1.704
2019 1.213
2020 1.504
2021 2.154
2022 2.034

 

YILLAR İTİBARİYLE TERK VE İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI

YIL

İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI

TERK EDİLEN RUHSAT SAYISI

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

2022

364

268

632

914

304

1218

2021

551

475

1.026

821

337

1.158

2020

706

353

1059

969

391

1360

2019

777

726

1503

1185

531

1716

2018

570

1.486

2.056

807

622

1.429

2017

203

799

1.002

566

778

1.344

2016

353

518

871

1.250

1.150

2.400

2015

299

278

577

992

682

1.674

2014

531

414

945

1.894

500

2.394

2013

1.198

577

1.775

1.628

378

2.006

2012

1.992

791

2.783

3.622

505

4.127

2011

3.761

872

4.633

5.315

465

5.780

 

MADEN GRUBUNA GÖRE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI

RUHSAT AŞAMASI I(b) GRUP II(a) GRUP II(b) GRUP II(c) GRUP III. GRUP IV. GRUP V. GRUP TOPLAM
Arama (31.12.2022) 0 23 1.701 0 4 3.307 4 5.039
İşletme(31.12.2022) 573 2791 2.994 76 65 3.397 8 9.904
Genel Toplam(31.12.2022) 573 2.814 4.695 76 69 6.704 12 14.943
İşletme İzinli(31.12.2022) 473 2 2 63 59 3 5 7.519
2021 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 297 1433 1113 31 47 1111 1 4033
2020 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 278 1.438 1.084 30 50 1.178 2 4.060
2019 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 282 1.431 1.187 34 52 1.283 2 4.271
2018 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 332 1.575 1.249 35 48 1.339 1 4.579
2017 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 302 1.694 1.379 22 52 1.499 3 4.951
2016 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 338 1.809 1.451 13 59 1.467 2 5.139
2015 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 449 2.264 1.521 11 61 1.783 1 6.090
2014 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 380 1.957 1.536 0 44 1.944 1 5.862
2013 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 526 2.507 2.279 0 47 3.056 3 8.418
2012 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 357 1.707 1.360 0 35 1.869 0 5.341
2011 Yılında Üretim Faaliyetinde Bulunanlar 380 1.642 1.450 0 33 1.798 2 5.305

 

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE GENELİ RUHSAT SAYILARI

TARİH

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

2022

5.039

9.904

14.943

2021

4.935

9.734

14.669

2020

5.592

9.875

15.467

2019

5.934

9.718

15.652

2018

6.646

10.101

16.747

2017

5.816

10.505

16.321

2016

5.457

12.397

17.854

2015

6.864

13.274

20.138

2014

8.336

13.367

21.703

2013

9.979

13.325

23.304

2012

12.943

13.014

25.957

2011

18.377

13.263

31.640

24.06.2010
(KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİ)

11.604

31.562

43.166

31.12.2009

10.935

33.407

44.342

31.12.2008

9.802

36.098

45.900

Aralık 2022 tarihi itibari ile revize edilmiştir.

HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ

Yol, köprü, baraj, gölet, liman vb. gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için izin almak üzere, TCK, DSİ, DDY, DLH, Belediyeler, vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca, 5177 sayılı kanunla değişik 3213 Sayılı Maden Kanunun 14. Maddesinin 9. Fıkrası gereği, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek Form-12’sinde örneği verilen formata uygun olarak “Hammadde Üretim İzni” Talep Formu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesini müteakip Genel Müdürlüğümüze gelen “Hammadde Üretim İzni” Talep Formu müracaat evrakı ve ekleri ile koordinat ve alan bilgileri Genel Müdürlüğümüz GİS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Sisteminden yararlanılarak değerlendirir.

Bu izin başvurusu için talep harcı ve izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmamaktadır.

 1. Talep alanında herhangi bir ruhsat yoksa ilgili Kurum’a “Hammadde Üretim İzni Belgesi” düzenlenerek verilir ve İznin bulunduğu Valiliğe de bilgi yazısı yazılır.
 2. Talep alanında ruhsatlı alanlar var ise, 3213 sayılı Maden Kanununun 2. Maddesine göre malzemenin niteliğinin belirlenmesi ve kamu kurumunun ihtiyacı olan malzemenin üretimi sırasında, bölgedeki madencilik faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla talep alanının mahallinde tetkiki yapılarak denetim sonucuna göre işlem yapılır.

1(a) Grubu H.Ü.İ.B.’nin verilmesi ise 08.07.2005 tarih ve 203543 sayılı yazımız ile 5177 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 9. Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre İl Valiliklerine Yetki Devri yapılmış olup Genel Müdürlüğümüzden alınan görüş çerçevesinde İl Özel İdareleri tarafından verilmektedir. İl Özel İdaresince I (a) Grubu H.Ü.İ.B. düzenlendikten sonra belgenin 1 sureti Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce verilmiş olan aktif Hammadde Üretim İzni Olan Ruhsat Sayıları:

GRUP

BELEDİYE

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

D.S.İ

ETİ MADEN

İL ÖZEL İDARE

K.G.M.

KÖY HİZ. G.

T.C.D.D.

DİĞER

TOPLAM

I-B GRUP

9

-

1.383

1

9

5

-

-

5

1.412

II-A GRUP

422

20

1.753

3

73

1.239

1

36

100

3.647

II-B GRUP

18

-

2

-

-

-

-

-

0

20

IV. GRUP

3

-

4

-

1

3

-

-

-

11

Genel Toplam

452

20

3.142

4

83

1.242

1

36

105

5.090

16.01.2023 Tarihli Verilerdir.

YILLARA GÖRE DEVLET HAKKI BİLGİLERİ

YIL (x1000 TL)

TAHAKKUK EDEN DEVLET HAKKI

TEŞVİK İNDİRİMİNDEN SONRA ÖDENECEK DEVLET HAKKI

OGM PAYI

2021

3.617.524,84

3.074.570,49

0,00

2020

2.347.238,36

2.042.282,72

0,00

2019

2.126.009,34

1.669.944,43

0,00

2018

1.618.902,26

1.226.497,55

0,00

2017

947.418,02

778.563,40

83.538,64

2016

750.921,56

596.983,28

61.977,79

2015

606.503.44

525.253.69

54.697.49

2014

523.182.01

436.197.02

38.763.17

2013

473.929.73

392.811.94

36.395.05

2012

418.261.84

335.764.47

31.494.26

2011

365.851.94

298.415.85

27.721.95

Not:19.08.2022 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

DENETLENEN SAHA SAYILARI

YIL

DENETLENEN SAHA SAYISI

2022

8.207

2021

8.129

2020

5.553

2019

8.602

2018

8.088

2017

6.517

2016

5.795

2015

6.493

2014

6.384

2013

6.898

2012

7.107

2011

6.315

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇERİSİNDEKİ PAYI

 

YIL

TÜRKİYE GENELİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ

CARİ FİYATLARLA TOPLAM GSYH

GSYH İÇİNDEKİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ

SEKTÖR PAYI

(BİN TL)

(BİN TL)

(%)

2021

7.248.788.983

96.725.267

1,3

2020

5.048.220.067

59.220.307

1,2

2019

4.311.732.766

48.154.599

1,1

2018

3.758.773.727

38.087.784

1,01

2017

3.133.704.267

28.159.268

0,90

2016

2.626.559.710

21.549.569

0,82

2015

2.350.941.343

19.375.648

0,82

2014

2.054.897.828

19.535.981

0,95

2013

1.823.427.315

19.591.329

1,07

2012

1.581.479.251

17.236.605

1,09

2011

1.404.927.615

15.755.858

1,12

Kaynak: TUİK resmi web sayfası.

YILLAR İTİBARİYLE MADENCİLİK SEKTÖRÜ İTHALAT RAKAMLARI

YIL(*BİN DOLAR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 390.862 411.291 366.285 353.679 383.792 429.220 379.783 379.622 500.457 597.912
Ham Petrol Ve Doğalgaz Çıkarımı   1 85     6     0  
Kömür Ve Linyit Çıkartılması 899.663 826.365 2.956.530 2.627.918 3.906.945 4.387.981 3.603.210 2.724.661 4.158.587 7.517.088
Metal Cevheri Madenciliği 1.240.474 1.129.908 866.588 747.142 1.097.340 1.246.585 1.190.169 1.212.434 2.216.361 1.553.148
Madencilik Ve Taş Ocakçiliği 38.210.624 37.133.133 27.614.187 19.013.611 26.084.635 28.975.211 31.755.155 22.343.884 40.156.049 69.428.494

Kaynak: TUIK - Ocak 2023

 

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI

YIL İŞÇİ SAYISI (ADET) TOPLAM İŞYERİ SAYISI (ADET) TOPLAM
KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL
2022(Ekim) 13.718 134.240 147.958 78 6.624 6.702
2021 13.774 126.678 140.452 76 6.494 6.570
2020 13.393 117.768 131.161 68 6.200 6.268
2019 12.352 110.592 122.944 50 6.142 6.192
2018 12.045 112.941 124.986 56 6.121 6.177
2017 12.600 117.923 130.523 53 6.166 6.219
2016 14.435 109.579 122.062 70 6.185 6.255
2015 13.672 109.121 122.793 71 6.206 6.277
2014 13.528 107.202 120.730 66 6.148 6.214
2013 13.879 119.777 133.656 89 6.280 6.369
2012 15.801 118.039 132.428 99 6.202 6.301
2011 16.398 115.941 131.051 97 6.041 6.138

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Ocak 2023.

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Ocak 2023.

MADENCİLİK İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE İŞYERİ VE İŞÇİ SAYILARI

YIL İŞYERİ SAYISI (ADET) TOPLAM İŞÇİ SAYISI (ADET) TOPLAM
KAMU ÖZEL KAMU ÖZEL
2022 (Ekim) 9 442 451 8.640 32.698 41.338
2021 9 434 443 8.904 29.445 38.349
2020 10 438 448 9.213 27.229 36.442
2019 11 432 443 9.516 26.920 36.436
2018 13 431 444 9.745 26.208 35.953
2017 13 423 436 10.420 27.176 37.596
2016 29 585 614 10.252 27.330 37.582
2015 29 627 656 11.466 29.042 40.508
2014 38 679 717 11.935 29.123 41.058
2013 46 694 740 11.826 36.880 48.706
2012 51 705 756 12.750 38.199 50.949
2011 49 691 740 13.401 38.261 51.662

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Ocak 2023

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Ocak 2023

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞÇİ SAYISI

Kaynak: SGK İnternet Sitesi Ocak 2023

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ(İMMİB) VERİLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN İHRACAT RAKAMLARI

MAL GRUBU($)*1000$ 2022 2021 2020 2019 2018 2017
ENDÜSTRİYEL MİNERALLER 1.357.653,78 2.199.055,43 830.842,36 906.071,92 981.627,01 874.731,27
METALİK CEVHERLER,METAL KÜL VE KAL.İLE DİĞER CURÜF 2.173.648,91 4.293.875,84 1.375.321,47 1.212.838,61 1.319.469,52 1.401.774,57
DOĞAL TAŞLAR 2.096.243,72 4.183.698,22 1.735.838,96 1.862.990,03 1.908.000,48 2.047.554,07
MİNERAL YAKITLAR 182.495,02 93.036,09 14.447,80 8.375,75 11.478,04 12.094,62
MADEN(GENEL TOPLAM )*1000$ 5.810.007,84 10.769.665,59 3.956.450,59 3.990.276,32 4.220.575,06 4.336.154,53

Kaynak: IMMIB-Ocak 2023

TEMEL MADEN FİYATLARI
ALTIN     TUNGSTEN  
LMB, ons 1.866$   ▪ %65 WO3 kons., Çin, ton 16915$
ALUMİNYUM     URANYUM  
LMB %99.7  2.113$   Spot piyasa, U3O8, lb  40,95$
ANTİMUAN     VANADYUM  
▪Reg. Min.%99.65 Se max.100ppm, s.piyasa 11.246$   Pentoxide, min. %98 V2OCIF Avrupa, kg  18,65$
▪Konsantre  %55 Sb ve üzeri  9287-9432$   BARİT  
ARSENİK     ▪Boya kalitesi mikronize. %96-98, 350 mesh UK,  200-220£
▪LMB, Metal, Serbest piyasa, kg 1,20$   ▪Boya kalitesi Çin parça 225-250$
BAKIR     ▪Türkiye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mersin/İskenderun  110-120$
LMB 8.366$   ▪Sondaj kalitesi, FOB Morocco 86-95$
BİZMUT     BENTONİT  
Min.%99.99, serbest piyasa, rafine, kg 7.3-7,6$   ▪Döküm kalitesi, FOB Milos 60-80€
CIVA     ▪Kedi toprağı,1-5mm FOB Avrupa  40-62€
%99.99 şişe,  2000$   ▪Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan 32-35$
ÇİNKO     FELDSPAT  
LMB, Yüksek kalite 3.023$   ▪Ham, -10mm, bulk  Türkiye, FOB Güllük Na-Feld. 22-23$
DEMİR     ▪Cam kalitesi, -500 mikron  torbalı, FOB Güllük 70$
▪İnce cevher,%58Fe yüksek kalite Çin limanları,  100,34-107,2$   ▪-150 mikron  53-55$
▪İnce cevher,%62 Fe Çin limanları,  114,18$   FLORİT  
▪Pelet cevheri ,%65 Fe Çin limanları,  139,02$   ▪Kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidik filtrekeki  260-270$
GERMANYUM     ▪Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki  400-450$
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  1.120-1.140$   ▪Güney Afrika, FOB Durban, min. %85 CaF2   440-490$
Germanyum dioxide $/kg 696-725$   ▪ Metalurjik, %85 FOB Çin 360-400$
GÜMÜŞ     ▪ Metalurjik, Min. %90 CaFFOB Çin  460-500$
LMB , troy oz,  23,82$   FOSFAT  
KADMİNYUM     DAP (Diammonium fosfat)  FOB ABD Limanları 625$
▪Min.%99.95, serbest piyasa 4.135$   %70 BPL Fas Kazablanka,  300$
▪Min.%99.99, serbest piyasa 4.193$   KÜKÜRT  
KALAY     FOB Hindistan, kimyasal ton 194$
LMB 24.750$   LİTYUM MİNERALLERİ  
KOBALT     ▪Lityum karbonat, %99,5 LiC2O3 batarya için 72.773$
▪Metal,  serbest piyasa 51.015$   ▪Lityum hidroksit 56,5% LiOH Avrupa,  74.225$
▪Kobalt Sülfat, serbest piyasa, ton 8.863$   ▪Spodumen  kons. min %6 LiO2   CIF Çin  5.400-5.600$
KROM     ▪ Metal Lityum, min. %99 Li,  424.454$
▪G.Afrika parça %40-42 Cr2OCIF Çin  300-315$    NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ  
▪Türkiye %46-48 Kons. (Cr/Fe:2,40) CIF Çin 380-400$   ▪Seryum Oksit, %99,  FOB Çin,  965$
▪Türkiye %44-46 Kons.(Cr/Fe:2,20) CIF Çin 355$   ▪Lantanyum Oksit, %99,9, FOB Çin,  987$
▪Türkiye %40-42 parça (Cr/Fe:2,30) CIF Çin 340-360$   ▪Neodiyum Oksit, %99,5, FOB Çin,  113.187$
▪Türkiye %38-40 parça (Cr/Fe:2,20) CIF Çin 285$    ▪Samaryum Oksit %99.9, FOB Çin,  2.177$
KURŞUN     ▪ Lantanyum/Seryum metal batarya için 3.990$
LMB 2.333$   PERLİT  
MAGNEZYUM      ▪ Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye 100-110$
▪ Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin              3250$   ▪ Bulk, FOB Doğu Akdeniz  75-80€
MANGANEZ     TİTANYUM   
▪Serbest piyasa, elektrolitik  %99,7 2.275$   ▪İlmenit, min,%56 TiO2, bulk kons. FOB Avust.  800$
▪Metalurjik  %32Mn index, dmtu metal içeriği 4,64-4,72$   ▪Rutile, min, %95TiO2, bulk kons. torbalı,                FOB Avustralya  2.050-2100$
▪Metalurjik  %38Mn index, dmtu metal içeriği 5,70$   VERMİKÜLİT  
▪Metalurjik %44-45Mn index, dmtu metal içeriği 6,2-6,49$   G.Afrika, bulk FOB Antwrep 320-600$
MOLİBDEN     ZİRKON   
▪Çin Molibden oksit, bidonlu,  lb, MoO3 637,05$   ▪Zirkonyum silikat (Zr(Hf)O2≥65%) 2.902$
▪Konsantre %45 Mo, mtu     ▪Zirkonyum karbonat (Zr(Hf)O2≥40%) 3.591$
NİKEL     ▪Zirkonyum sünger, kg 30,11$
▪LMB,  30.400 $   PALADYUM  
▪Nikel cevheri %1,8, CIF Çin %15-20 Fe, Su içeriği :%30-35 Si:Mg oranı <2 103-105$   LMB, troy ons  1.739$
▪Laterite %1,5 Ni içeriği CIF Çin 70-73$   PLATİNYUM  
▪Nikel sülfat, Batarya kalitesi  5369-5456$   LMB, troy ons 1.090$
RUBİDYUM     SELENYUM  
▪Rb≥%99,5), oz 3.291$   Serbest Piyasa, toz, kg 22,49-23,94$
Rubidyom karbonat (RbCr2O3≥%99), kg 1.197$      
KISALTMALAR
lb : (libre) : 453,59237 gram    / s.ton  (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg                             /   BPL=  P2O5   / 0,45     
UK = İngiltere
1 ons (troy oz) altın/gümüş : 31,1034807gram
Dmtu : kuru metric ton ünit   
LMB = Londra Metal Borsası     
CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda Bordo’ya teslim fiyatı 
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna kadar teslim fiyatı.
FOT:  Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim.
CFR : İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun-nakliye      satıcıya ait
BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )
METAL CİNSİ ALÜMİNYUM BAKIR KURŞUN NİKEL KALAY ÇİNKO ALTIN $/ons GÜMÜŞ
YIL $/ton $/ton $/ton $/ton $/ton $/ton $/ons
2002 1.349 1.558 453 6.772 4.062 779 310,2 4,6
2003 1.432 1.780 516 9.640 4.896 828 363,83 4,88
2004 1.717 2.868 888 13.852 8.513 1048 409,83 6,65
2005 1.898 3.677 976 14.732 7.371 1.382 441,3 7,27
2006 2.567 6.719 1.288 24.233 8.765 3.274 611,09 11,24
2007 2.637 7.116 2.578 37.203 14.520 3.241 696 13,45
2008 2.572 6.954 2.081 21.346 18.488 1.874 874,99 15,07
2009 1.664 5.148 1.718 14.646 14.053 1.654 956,96 15,01
2010 2.172 7.534 2.147 21.829 20.387 2.160 1.233,90 17.06
2011 2.398 8.836 2.400 22.887 26.094 2.193 1.616,33 35,1
2012 2.012 7.941 2.061 17.530 21.094 1.950 1.648,22 31,99
2013 1.849 7.325 2.141 15.015 22.302 1.910 1.406,26 23,81
2014 1.866 6.861 2.095 16.859 21.877 2.164 1.247,47 18,54
2015 1.688 5.495 1.786 11.848 16.051 1.932 1.160,06 15,68
2016 1.603,44 4.862,32 1.869,91 9.591,00 17.964,84 2.089,98 1.251,00 17,01
2017 1.967,30 6.161,86 2.316,55 10.399,97 20.080,79 2.893,08 1.257,57 17,05
2018 2.109,19 6.525,10 2.242,83 13.098,31 20.147,53 2.924,03 1.268,40 15,42
2019 1.791,04 6.004,10 1.996,60 13.899,17 18.651,21 2.548,02 1.392,60 16,21
2020 1.701,61 6.168,35 1.824,00 13.772,34 17.132,16 2.271,80 1.769,64 20,52
2021 2.195,72 9.313,98 2.204,40 16.923,55 32.580,53 3.004,57 1.798,61 25,04
2022 2.706,10 8.032,14 2.151,91 25.615,58 31.340,35 3.483,74 1.800,09 21,64

 

MADEN ÜRETİM DEĞERLERİ

ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

Kurum

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Asfaltit

 

1.552.566,64

2.444.416,729

2.187.974

1.808.405

1.404.858

1.567.277

837.112

336.852

751.263

749.830

971.366

Bitümlü Şist

 

 

86.837,00

385.165

385.051

394.242

372.028

288.185

259.508

149.828

394.277

394.277

Linyit

EÜAŞ

19.249.189,12

15.419.856,67

20.137.855

21.174.499

15.245.265

13.267.974

10.855.125

18.987.907

16.011.459

24.297.709

31.455.812

TKİ

32.419.401,18

29.569.004,51

28.629.988

28.572.069

23.307.478

24.330.886

12.432.171

22.854.114

23.257.009

36.815.592

41.530.095

Diğer Kamu

326.889,26

1.574.208,68

120.722

778.089

84.501

213.501

399.816

1.063.927

11.245.055

0

0

Özel Sektör

38.784.557,35

38.248.452,39

44.104.896

46.493.038

45.666.248

40.083.687

35.043.058

23.301.062

12.810.342

16.900.893

9.389.340

Toplam

90.780.036,91

84.811.522,25

92.993.461

97.017.695

84.303.492

77.896.048

58.730.170

66.207.010

63.323.865

78.014.194

82.375.247

Taş kömürü

TTK+ Rödövansçılar

1.726.109,09

1.613.624,18

1.805.118

1.620.682

1.764.028

1.881.664

2.074.049

2.652.931

2.777.468

3.174.716

3.630.793

KÖMÜR GENEL TOPLAMI*

94.058.712,64

88.956.400,15

97.371.718

100.831.833

87.866.620

81.717.017

61.929.516

69.456.301

67.002.424

82.333.017

87.371.683

Not: Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş olan üretim miktarlarında bulunan "Belediye", "İl Özel İdareleri", ve benzerleri 2013 tarihi itibariyle "Diğer Kamu" başlığı altında tabloda yer almıştır.

 

Sıra No

Maden Adı

DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Birim

1

İgnimbirit

67.048,075

53.632,59

41.124

87.429

135.248

106.115

98.763

86.927

79.326

38.543

150.857

Ton

2

Mermer

13.064.115,48

10.749.743,69

10.493.042

13.939.289

14.285.557

14.277.006

15.156.275

11.395.523

11.489.972

12.120.157

11.032.799

Ton

3

Oniks

36.668,67

36.594,95

35.817

42.686

169.112

19.378

18.644

28.858

42.296

36.005

20.731

Ton

4

Traverten

3.562.588,42

2.582.423,50

2.248.230

2.440.658

2.221.628

2.959.502

3.346.296

2.194.668

1.926.982

2.154.371

4.549.632

Ton

Toplam

16.730.420,65

13.422.394,73

12.818.212

16.510.061

16.811.545

17.362.002

18.619.978

13.705.975

13.538.575

14.349.074

15.754.019

Ton

1

Andezit

178.375,36

164.730,42

168.344

697.876

680.904

459.408

512.246

587.580

501.314

344.767

763.051

Ton

2

Bazalt

248.276,75

277.096,10

276.493

239.736

770.208

721.690

491.552

329.970

242.125

280.547

463.720

Ton

3

Granit

530.213,90

493.524,72

350.929

312.660

278.884

314.059

157.463

189.364

183.535

566.650

245.911

Ton

4

Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak vd.

526.997,89

269.099,85

132.267

232.067

147.586

537.570

793.251

957.298

529.708

289.057

198.754

Ton

5

Serpantin II A

18.900

61.800

21.800

189.265

59.258

0

0

350

0

846

0

Ton

6

Yapıtaşı

7339,086

5,191.80

5.655

4.612

12.983

85.790

68.302

33.553

37.945

65.756

270.270

Ton

7

Diyabaz

10058,87

10.052,86

2.018

23.147

35.821

14.378

14.997

7.238

10.300

9.001

5.654

Ton

8

Gabro

98

0

0

18.345

268.890

1.774

975

1.431

1.081

0

0

Ton

Toplam

1.520.259,86

1.281.495,73

957.505

1.717.708

2.254.534

2.134.669

2.038.786

2.106.784

1.506.008

1.556.624

1.947.360

Ton

Genel Toplam

18.250.680,50

14.703.890,46

13.775.717

18.227.769

19.066.079

19.496.671

20.658.764

15.812.759

15.044.583

15.905.698

17.701.379

Ton

 

v

Sıra No

Maden Adı

ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Kalker

453.916.779,11

384.649.122,17

342.111.703

557.028.859

478.729.678

459.247.422

407.702.391

382.403.768

392.352.389

365.348.082

345.014.384

2

Kumtaşı

15.590.523,98

13.584.393,97

14.770.103

33.613.027

17.897.042

20.550.068

14.456.193

9.609.882

10.453.003

6.356.666

6.127.433

3

Dolomit

16.627.978,15

13.473.782,49

13.593.324

26.197.907

19.816.906

17.669.892

21.609.434

15.743.710

17.291.454

16.950.670

20.340.135

4

Marn

15.849.463,87

13.368.365,36

11.879.258

13.914.610

12.501.960

14.006.393

12.308.105

10.930.672

16.604.121

13.396.844

11.962.392

5

Pirofillit

187.231,54

129.290,63

88.335

266.111

470.600

194.655

172.681

109.366

101.872

85.251

115.462

6

Tras

405.226,24

1.309.796,67

1.377.789

1.705.268

1.669.286

2.505.329

2.111.255

2.848.213

2.868.145

1.660.021

2.400.683

7

Şist

455.547,40

523.705,35

521.360

682.813

759.538

838.112

531.513

787.106

715.844

725.178

804.968

8

Diğer Çimento Ham Maddeleri

3.254.718,03

3.886.299,80

2.265.229

2.964.427

2.888.445

2.497.603

2.196.635

3.540.234

2.533.230

2.480.421

2.772.738

9

Bazalt (mıcır)

25.332.056,00

22.532.826,01

17.040.720

24.944.745

20.114.197

24.161.479

22.569.365

22.557.539

21.628.283

23.773.180

18.397.118

10

Andezit (mıcır)

1.758.798,61

1.866.293,36

1.572.261

3.117.669

2.496.752

4.989.055

4.740.066

5.922.970

2.752.553

2.437.685

1.996.584

11

Breş + Gnays + Konglomera vb. Amfibolit Diğer İnşaat Dolgu Maddeleri

3.382.707,97

3.647.829,02

1.234.124

1.479.195

1.400.276

496.178

970.575

735.960

1.801.803

406.004

876.948

12

Tuğla Kiremit Kili

6.622.871,59

5.684.305,52

5.049.640

9.124.370

8.078.710

9.214.698

9.280.444

11.135.481

9.577.186

18.550.195

11.031.258

13

Diğer Killer*

17.113.681,23

14.990.664,15

11.250.156

15.184.330

13.299.489

12.529.372

16.034.995

12.119.752

10.728.636

11.807.707

10.728.636

TOPLAM

560.497.583,71

479.646.674,49

422.754.000

690.223.331

580.122.879

568.900.256

514.683.652

478.444.653

489.408.519

463.977.904

432.568.739

* I-b ve II-a grubundaki killer

 

Sıra No

Maden Adı

METALİK MADEN ÜRETİMLERİ (TON)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Altın (metal)

39,29

42,10

39

28

23,09

24,03

27,8

31,26

33,98

29,39

24,4

2

Antimuan

76.518,55

46.712,26

69.330

64.975

87.940

50

35.501

55.791

83.553

131.839

43.340

3

Alüminyum (tüvenan)

550.992,30

611.129,63

591.475

445.339

940.695

265.614

821.666

723.591

464.294

1.448.424

675.918

4

Boksit (tüvenan)

2.764.872,91

2.399.679,57

2.255.480

678.138

1.719.144

989.156

518.550

561.660

449.259

540.706

501.414

5

Bakır (tüvenan)

5.485.095,73

4.277.206,05

4.021.978

6.601.685

5.742.454

5.094.268

3.642.130

6.422.445

7.983.438

7.684.052

5.687.058

6

Çinko (tüvenan)

442.421,20

318.882,88

234.183

314.529

39.537

78.006

107.824

225.568

561.261

212.656

278.549

7

Demir (tüvenan)

16.051.307,74

21.454.648,99

14.473.363

15.650.305

9.992.455

7.137.233

7.760.957

11.887.154

8.589.362

4.969.901

6.450.480

8

Gümüş (metal)

162,67

98,27

242

197

151

377

191

184

190

194

247

9

Kadmiyum (Tüvenan)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

0

10

Krom (tüvenan)

6.960.682,89

6.164.598,10

8.666.114

10.757.199

7.849.500

6.066.022

8.301.218

10.241.477

11.131.311

12.431.661

9.971.368

11

Kurşun (tüvenan)

330.109,54

276.285,48

292.784

47.985

92.539

76.827

33.369

202.578

600.633

300.940

348.361

12

Komplex Maden

4.254.139,75

3.480.640,84

2.600.755

3.666.483

4.266.982

7.633.095

4.022.267

3.742.252

3.432.125

2.232.577

2.071.581

12

Manganez (tüvenan)

86.654,02

101.765,58

114.037

85.334

77.895

46.867

142.809

245.830

321.785

192.756

172.480

13

Molibden Tüvenan)

0

0

0

0

0

0

2.670

0

1.240

0

2.848

14

Nikel (tüvenan)

1.030.670,00

1.787.714,66

419.659

1.199.944

1.306.800

826.285

764.346

268.545

95.187

337.530

75.018

15

Pirit

88.180,18

103.128,27

386.069

20.316

69.960

135

49.491

95.220

107.972

124.000

135.190

TOPLAM

38.121.846,77

41.022.532,67

34.125.509

39.532.457

32.186.076

28.213.959

26.203.016

34.672.326

33.833.644

30.607.265

26.413.876

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Alçıtaşı

10.620.060,65

9.280.864,36

7.489.129

10.896.476

10.223.112

10.124.221

8.638.715

9.051.158

9.790.097

8.248.446

5.723.439

2

Alünit (Şap)

0

0

0

0

0

0

0

0

13.568

0

0

3

Barit

256.076,33

283.160,85

413.811

465.138

292.447

321.239

655.943

203.984

736.316

1.677.221

250.786

4

Bentonit

2.020.355,97

1.658.837,23

1.533.547

1.331.955

1.481.617

1.744.912

3.134.911

1.098.817

731.936

1.032.325

490.458

5

Bor

9.435.579,95

6.556.072,00

10.594.629

7.937.461

5.801.459

4.814.553

5.071.896

7.309.708

4.065.655

4.220.291

6.348.487

6

Civa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Çört

115.532,00

265.669,45

72.270

46.562

218.347

211.073

288.023

11

46.562

140.294

150.000

8

Dikit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Diyatomit

207.731,55

100.327,15

220.757

242.789

169.584

61.722

86.656

61.884

84.571

86.403

45.187

10

Feldispat

12.936.959,13

10.050.911,14

9.447.810

11.474.040

10.273.573

9.475.319

10.422.766

7.960.844

13.764.126

9.479.699

7.076.068

11

Fluorit

10.347,74

19.896,00

14.400

6.200

20.150

10.339

6.238

4.271

3.874

5.197

4.524

12

Fosfat

957.045,21

872.894,00

315.215

0

0

772.500

713.230

604.000

510.080

0

0

13

Grafit

28.336,00

15.205.00

9.990

16.752

0

0

0

3.850

28.740

31.500

5.250

14

İllit

0

0

0

0

0

12.110

44.000

16.200

800

4.824

17.265

15

Kalsedon

689,00

6.352,00

1.213

2.149

832

0

1.154

1.689

2.249

2.287

896

16

Kalsit

9,892,549.19

7.848.900,52

6.767.137

9.769.000

9.445.257

8.410.582

10.071.769

11.054.222

9.727.092

9.248.471

10.084.119

17

Kaolen

1.748.013,67

1.224.745,84

1.283.776

1.515.609

1.362.799

1.283.260

1.887.302

2.032.103

1.168.441

988.081

1.229.352

18

Kuvars

1.537.191,24

2.149.968,80

1.899.151

1.525.248

883.589

832.972

929.594

973.240

870.166

931.310

471.201

19

Kuvars Kumu

9.700.196,59

9.770.878,19

8.395.843

10.034.954

13.472.384

10.471.915

12.013.933

10.258.912

7.969.392

7.085.380

7.020.622

20

Silis Kumu

0

9.860,27

2.180

80.648

123.730

53.515

85.870

72.491

170.778

37.875

124.834

21

Kuvarsit

3.022.210,14

2.265.215,48

2.766.346

2.612.116

3.131.222

2.674.768

2.839.449

2.521.107

3.087.670

2.499.094

3.896.477

22

Diğer Killer*

5.628.972,25

3.446.309,67

3.655.350

6.112.238

4.069.458

3.677.258

7.130.271

4.600.107

3.055.857

3.628.601

3.672.837

TOPLAM

63.710.417,41

52.379.758,27

54.882.553

64.069.333,45

60.969.560

54.952.258

64.021.720

57.828.598

55.827.970

49.347.299

46.611.802

* IV. Grup Killer

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

23

Kükürt

0

0

0

900

5.285

0

823

0

8.069

5.889

3.820

24

Leonardit

230,04

7.042,93

0

1.000

1.000

1.500

1.780

2.996

5.737

0

0

25

Manyezit + Hidromanyezit

1.927.280,19

1.560.818,06

1.496.081

1.958.847

1.694.071

3.258.445

3.335.258

2.377.157

2.597.465

2.475.828

2.588.276

26

Mika

1.662,58

4.139,42

454

5.732

204

3.321

637

1.240

276

1.253

277

27

Montmorillonit

689.405,36

372.292,54

457.539

688.567

2.244.245

971.318

379.102

330.329

315.880

655.974

630.306

28

Nef. Siyenit

0

0

0

17.975

108.481

1.432

0

2.241

404

4.000

1.500

29

Obsidyen

0

0

0

0

0

0

0

400

3.240

1.230

300

30

Olivin +Dünit

361.715,68

269.553,76

469.545

411.612

177.493

304.279

184.623

244.138

126.990

244.753

221.079

31

Perlit

1.428.694,53

1.146.341,17

1.174.486

1.088.983

606.231

1.066.251

843.242

897.125

1.075.949

887.600

702.673

32

Pomza

8.716.213,13

7.023.811,12

5.392.045

7.259.376

7.773.957

5.637.494

5.660.190

6.966.987

8.644.716

12.281.626

5.765.583

33

Radyolarit

24.573,51

40.313,75

42.588

15.552

6.722

16.800

32.786

24.046

17.895

43.045

58.774

34

Rutil (Tüvenan)

7.451,30

6.794,85

6.450

6.498

6.706

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

241

35

Sepiyolit

111.900,12

65.426,76

68.999

26.300

15.624

56.038

28.804

53.110

59.426

31.180

29.506

36

Sileks (Çakmaktaşı)

3.300,00

2.623,83

10.966

6.468

6.489

7.726

6.131

596

5.051

5.403

2.248

37

Sodyum Sülfat (Soda)

240.788,95

882.978,90

212.068

970.209

268.815

261.159

167.688

203.184

207.315

309.088

179.740

38

Stronsiyum Tuzu

0,00

4869

9.516

1.100

1.000

0

0

0

0

0

0

39

Talk

33.118,43

14.178.84

3.742

18.105

3.882

8.559

9.681

5.048

1.132

14.537

9.959

40

Trona

17.381.069,70

14.612.653,90

4.301.808

12.419.013

3.274.416

1.976.880

1.854.290

1.828.167

1.665.077

1.852.817

1.749.068

41

Turba

115.107,38

177.160,39

59.687

112.447

227.779

134.091

134.647

150.828

156.357

108.610

148.012

42

Vermikülit

3.300,00

19.230

1.370

18.183

1.618

1.050

425

716

1.604

0

0

43

Zeolit

36.947,78

46.018,50

73.354

99.848

63.250

71.568

55.224

49.366

33.197

60.258

214.179

44

Zımpara +Diyasporit

114.213,24

48.674,19

106.540

181.743

107.951

89.756

75.538

38.816

43.776

54.848

113.602

45

Zirkon (Tüvenan)

0

0

0

1.950

1.200

500

1.500

1.100

0

200

500

TOPLAM

31.196.971,91

26.304.921,91

13.887.236

25.310.408,64

16.596.419

13.873.167

12.777.369

13.182.590

14.974.556

19.043.139

12.419.643

 

Sıra No

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

46

Tuzlar

Kaya tuzu

3.636.788,53

3.495.749,59

3.314.120

2.915.830

2.870.499

2.732.362

2.955.575

2.649.270

2.421.602

2.169.475

2.391.203

 

Kaynak tuzu

19.760,10

17.432,06

14.786

18.952

318.756

15.801

5.661

10.957

13.397

10.601

10.612

 

Göl tuzu

3.439.752,14

3.503.358,54

2.871.730

2.787.841

2.902.109

2.015.518

2.664.930

2.203.132

2.658.837

2.678.547

2.909.645

 

Deniz tuzu

735.787,00

673.869

756.650

558.708

550.000

558.237

623.500

420.500

509.000

516.650

467.500

 

Magnezyum Tuzu

11.413,96

7.608,95

3.729

17.374

31.878

6.338

7.654

47.553

10.670

2.935

885

 

TOPLAM

7.843.501,73

7.698.018,14

6.961.015

6.298.705

6.673.242

5.328.256

6.257.320

5.331.412

5.613.506

5.378.208

5.779.845

 

 

EHM GENEL TOPLAM

102.750.891,05

86.382.698,32

75.730.803

95.678.447

84.239.221

74.153.681

83.056.409

76.342.600

76.416.032

73.768.646

64.811.290

 

 

Karbondioksit

97.380,74

104512,2

107.097

104.760

99.623

84.112

101.221

98.334

87.307

85.786

92.962

 Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2023