Page 10 - mapeg_sayı3_web
P. 10

MADEN


          sedürlerini tanımlamaktadır ve işletmeler bu kod ile ba-
          ğımsız dış denetleme süreçlerine dahil olmaktadır.
                                   Çünkü kadın, toplumumuzda
          Halihazırda altın madenciliği sektöründe üretim yapan iş- daima, görünenin tam
          letmelerimizden birkaçı Birleşmiş Milletler Çevre Programı  aksine şoför koltuğunda
          (UNEP) ve Uluslararası Metaller ve Çevre Konseyi (ICME)  oturur. Kadının bilgilenmesi,
          himayesinde oluşturulan Uluslararası Siyanür Yönetim
          Enstitüsü (International Cyanide Management Institu- yuvası ve çocuğu için
          te – ICMI), Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu’na uyumlu  duyduğu endişelerin önüne
          bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir ve bu kapsamda  geçilmesi temel koşuldur.
          “Siyanür Kodu Sertifikası” nı almaya hak kazanmış olmaları
          da büyük mutluluk kaynağıdır.           Onun içindir ki köylerdeki
                                   kanaat önderlerinin evlerinde
          ILETIŞIM… ILETIŞIM…ILETIŞIM...           sunumların ve projelerin
                                   anlatılması çok büyük önem
          “Kamu ve Halkla İlişkiler” konusu sadece maden projele- taşımaktadır.
          rinde değil her sektör için artık vazgeçilmez hale gelen bir
          değerdir.


          Madencilik sektörü özelinde bahsetmek gerekirse, maden  Maden projesinde aramanın ilk gününden, işletmeye geçi-
          arama aşamasından işletme dönemi ve maden ömrü bo- len güne kadar ve işletme aşaması da dahil, yöre halkı şunu
          yunca verimli çalışabilme ortamı sağlayabilmenin içinde  daima bilmek isteyecektir: Geçmişte ne yapıldı? Bugün ne
          dört temel halka var. Yerel halk, sivil toplum örgütleri, basın  yapılıyor? Bir sonraki aşamada ne yapılacak? Bunları çok
          ve elbette izin merci, yani devlet. Bütün bunları bir araya  iyi anlatmak lazım. Bunları anlatmanın da en önemli yolu,
          getirdiğinizde, bu halkalardan bir tanesi kopuk kaldığında bi- özellikle kırsal kesimde vatandaşa anlatmanın yolu köy
          zim sektörümüzde çok büyük bir sendeleme başlıyor. Çünkü  kahveleridir. Köy kahveleri, ısrarla sunumların yapılması
          bizim sektörümüzün halkla ilişkileri veya diğer paydaşların
          iletişimiyle başlayan ilk adımı, jeoloğun araziye adım attığı  gereken, ısrarla görsellerin gösterilmesi gereken çok önem-
          günle başlar. Karşılaştığı bir köylüyle veya orada herhangi bir  li mekanlardır. Aslında politikacılarla bizim bu anlamda or-
          kamu kurumunda çalışan bir memurla olan ilişkisi, inanılma- tak noktalarımız oluşuyor. İletişimin en iyi kurulacağı yerler
          sı belki çok güç ama kapıların açılması veya yıllarca sürecek  bu mekanlardır. Hatta kadın jeoloji mühendisi veya maden
          problemlerin oluşması anlamında ilk nüveyi atıyor.  mühendisleri aracılığıyla evlerde de toplantılar yapılıp, ka-
                                  dınların özellikle bilgilendirilmesi çok çok önemlidir. Çünkü
          Halka, seçilmişlere, sivil toplum örgütlerine, basına doğru şe- kadın, toplumumuzda daima, görünenin tam aksine şoför
          kilde bilgi verilmesi oldukça önemlidir. Eğer doğru bilgiyi -iyi  koltuğunda oturur. Kadının bilgilenmesi, yuvası ve çocuğu
          ya da kötü hiç fark etmez- veren siz olursanız, o bilgi düzlemi  için duyduğu endişelerin önüne geçilmesi temel koşuldur.
          üzerinde bir şekilde olaylar gelişip yönlenecektir. Ama siz bir  Onun içindir ki köylerdeki kanaat önderlerinin evlerinde
          müddet sonra -bugün gizleseniz bile- ortaya çıkacak bir ger- sunumların ve projelerin anlatılması çok büyük önem ta-
          çeğin gizleyicisi olarak bir rol üstlenirseniz, 20 yılda elde etti- şımaktadır.
          ğiniz güven ortamını 20 saniyede yitirebilirsiniz. Çünkü bugü-
          nün dünyasında birileri gelip mutlaka o gerçeği söyleyip sizin  Halkla ilişkilerin temel söylemlerinden bir tanesi şu eski
          kredibilitenizi alt üst edecek bir role ve pozisyona gelecektir.
          Onun için ben her zaman şunu söylerim: Sektörle ilgili ya da  sözdür: “Dürüstlük en iyi politikadır”. Ve bir diğeri de bence
          projenizle ilgili, iyi veya kötü her şeyi insanlar sizden duyma- iletişim kanallarının daima açık tutulmasıdır. Hiç kimseyi
          lı. Bu gerçek güven ortamının oluşmasında en önemli etken  ötekileştirmeden herkesin söylediğini ciddiye alarak ama
          tavırlardan bir tanesidir. Yani bir maden kazası mı oldu ?  niyetin farklı olduğu görüldüğü anda da doğru tavrı göster-
          Sizden duymalılar. Önlemlerin ne olduğunu, gelişmelerin ne  mek suretiyle halkla ilişkilerde bir güven ortamının sağlan-
          olduğunu sizden duymalılar.           ması mümkündür.

      8  YIL: 2 SAYI: 3 MART 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15