Page 3 - mapeg_sayı3_web
P. 3

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve  Bu önemli ve tarihi gelişmelerin kesintisiz
            tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sal- sürdürülmesi için Maden ve Petrol İşleri Ge-
            gını pek çok sektör gibi tabii kaynaklar sek- nel Müdürlüğü; tabii kaynakların aranması,
            törünü de özellikle salgının yayıldığı ilk ay- araştırılması ve bunların çevreye duyarlı,
            larda olumsuz etkilemiştir. Bakanlığımızın  kamu yararı gözetilerek ülke ekonomisine
            yürürlüğe koyduğu bir dizi tedbir sayesinde,  kazandırılması misyonu ve katma değeri
            sektör kendini toparlamış ve 2020 yılını en  yüksek, sürdürülebilir tabii kaynaklar viz-
            az kayıpla atlatmayı başarmıştır.    yonuyla çalışmalarına büyük bir kararlılıkla
                                devam edecektir.
            Maden, petrol ve doğal gaz arama ve işlet-
            me faaliyetlerinin ertelenmeden büyük bir  İlk iki sayısı ile sektör paydaşları tarafından
            karalılıkla devam ettiği bu salgın sürecinde  büyük teveccüh gören MAPEG Dergi’nin
            çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Tarihi- üçüncü sayısı da yine büyük bir emek so-
            mizin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya  nucunda hazırlanmıştır. Katkı sağlayan tüm
            Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük  kurum çalışanlarına, akademisyenlere ve
            doğal gaz rezervi ve Cumhuriyet tarihi açı- sektör temsilcilerine teşekkür ederim.
            sından bir rekor olan 2020 yılındaki 42 ton-
            luk altın üretimi bu sonuçlara örmek göste-
            rilebilir.
                                          CEVAT GENÇ
                                        Maden ve Petrol İşler
                                           Genel Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8