Page 7 - mapeg_sayı3_web
P. 7

MADEN

           Tarım, madencilik ve turizm ülkemizin kalkınma-
           sında dışa bağımlılık olmaksızın, öz kaynaklarımı- Kırsal kesimde eğitim, sağlık,
           zı harekete geçirerek katma değer oluşturabile- çevre ve altyapıya en çok
           ceğimiz başat sektörlerdir. Özellikle madencilik,  katkı veren işletmeler maden
           bu sektörler arasındaki öncü pozisyonuyla ülke
           kalkınmasının lokomotifi konumundadır. Ülke  işletmeleridir. Madencilik;
           ekonomisinin gelişmiş dünya ülkeleri ile rekabet  köyden kente göçü engelleyen,
           edebilmesi ve refahın artırılması için ülke kaynak- köy nüfusunu niceliksel ve
           larının değerlendirilmesi bir gerekliliktir.
                                niteliksel düzeyde artıran emek
           Türkiye’de madencilik; dışa bağımlılığı azalta- yoğun bir sektördür.
           bilmek, kırsal kesimlerde istihdam olanaklarını
           artırabilmek ve özellikle yurt dışına giden kay-
           nakların yurt içinde kalmasını sağlayabilmek için  Bu noktada “sürdürülebilir madenciliğin” temel
           son derece önemli bir faaliyet alanıdır. Başka bir  unsurlarına odaklanmak önemli bir gayret ola-
           ifadeyle, madenciliğimizi geliştirmemiz halin- caktır. Bu unsurlar; iş güvenliği, çevre, toplumsal
           de hammadde ihtiyacı için dışarıya giden döviz  iletişim, sosyal onay yani sosyal rızadır. Ayrıca, bu
           memleketimizde kalır, işsizliğin azaltılmasına, ta- faktörlerin etrafına geliştirerek konumlandırabile-
           rım dışı istihdamın artışına büyük destek sağlanır  ceğimiz finansal şeffaflık ve etik bir çalışma yöner-
           ve de hiç şüphesiz sanayideki hammadde ihtiya- gesinden bahsedebiliriz. Biz, tüm bu alt başlıkları,
           cı öz kaynaklarımızdan karşılanırken katma değer  “sürdürülebilirlik ilkeleri” olarak ifade ediyoruz.
           yaratılmış olur.
                                Önce insanı, yani hem doğrudan çalışanlarımızı
           Kırsal kesimde eğitim, sağlık, çevre ve altyapıya en  hem de maden işletmelerimizin bulunduğu böl-
           çok katkı veren işletmeler maden işletmeleridir.  gelerdeki halkımızı, her gün sağ salim evine gön-
           Madencilik; köyden kente göçü engelleyen, köy  derip, insanın yaşadığı çevreyi temiz tutup, bunun
           nüfusunu niceliksel ve niteliksel düzeyde artıran  sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlama-
           emek yoğun bir sektördür.        mız gerekir. Ayrıca eğer madencilik yapıyorsak

                                                YIL: 2 SAYI: 3 MART 2021 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12