Page 8 - mapeg_sayı3_web
P. 8

MADEN

          şeffaf, iletişimi tam, gelen şikayetlerin ciddiye alınıp ola-
          bildiğince hızlı biçimde değerlendirildiği açık bir iletişim
          ortamını sağlamak gerekir; ki biz bu çabaların ve bağlayıcı
          değerlerin tümüne “sürdürülebilirlik” diyoruz. Bu da ma-
          dencilik sektörümüzde son yıllarda gelişen ve sektörün  STK’LARIN FIKIRLERI
          gelişmesi için gerekli felsefenin oluşmasını sağlayan
          önemli değerlerden bir tanesidir.          BIZIM IÇIN ÖNEMLI

          Türkiye, dünya üzerinde topraklarında en fazla potansi- Çevre argümanını
          yel olarak altın ihtiva eden ve en fazla altın tüketen ülkeler  kullanarak, bilimsellikten
          arasında yer almasına rağmen bir türlü altın üretimini hız- uzak düşünce yapısında
          landıramamış bir ülke konumundaydı. Ancak günümüzde,
          altın üretimini her geçen gün artıran bir ülke haline gelmiş- gelişen organizasyonlar,
          tir. Dolayısıyla bu kadar altın tüketen -ki bizim kuyumculuk  ülkemiz için getireceği
          sektörümüz oldukça gelişmiş olduğu için bu kadar altını dı- sonuçları umursamadan,
          şarıdan alıyoruz ve dışarıya çoğunluğu mücevharat olmak  kendi siyasi ve ideolojik
          üzere altın satıyoruz- bir durumdayken, potansiyelimiz de
          bu kadar yüksekken, hiç şüphesiz var olan kendi altınımızı  kimliğini parlatabilmek
          üretmenin ithalat ve ihracat dengesine pozitif yönde katkı  adına, siyasileri kısmı
          sağlayacağı çok açık biçimde ortadadır.       tarafından fırsata çevriliyor

          Ancak bu noktada, üzülerek ifade etmeliyim ki, çevre du- ve oluşturulan söylemler
          yarlılığı adı altında, bilimsellikten uzak düşünce yapısında  üzerinden kamuoyu bilgi
          gelişen organizasyonlar; ülkemiz için yaratacağı olumsuz  kirliliğine boğulmaktadır.
          sonuçları umursanmadan, kendi siyasi ve ideolojik kim-
          liğini parlatabilmek adına siyasilerimizin bir kısmı tarafın-
          dan fırsata çevrilmekte ve oluşturulan söylemler üzerin-
          den kamuoyu bilgi kirliliğine boğulmaktadır.          STK’LARIN FIKIRLERI
          BIZIM IÇIN ÖNEMLI                yakınları da jeoloji mühendisi, maden mühendisi olabilir
                                  ve ilgili diğer yerbilim disiplinlerinde eğitim alıp sektörde
          Elbette hiçbir faaliyet tek elden yürümesin, elbette her  iş arayabilirler. Gerçekten bilgilenmek isteyen ve görüş
          sektörde karşıt düşünceler ve çeşitli perspektiflerden de- ifade etmek isteyen STK’lar için kapımız her zaman sonu-
          ğerlendirmelerde bulunan aktörler var olsun ki üretim ka- na kadar açıktır; devletin ilgili kurumlarından, üniversite-
          litesi belli bir denge ve standarda ulaşsın. Bu noktada, sivil  lerden ve diğer paydaşlardan da diledikleri kadar bilgi ala-
          toplum kuruluşlarının (STK) varlığı ve üretim süreçlerine  bilirler. Bizler, ülkemizde ortaya koyduğumuz madencilik
          müdahil olmaları tabii ki önemli bir durumdur. Ancak, kar- faaliyetlerinin Türkiye’ye olan çevresel, ekonomik ve kül-
          şıt görüşü savunmanın da bir usulü, ölçüsü ve bir ahlakı ol- türel getirilerinin farkında olarak ve gerek bilimsel gerekse
          malıdır. Halkı kışkırtıcı, manipülatif, mesnetsiz söylemler  kamu yararı gözeterek oluşan sorumluluk ve sınırlarımızın
          ve eylemler, bırakın madencilik sektörünü ve bu sektörün  bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda toplumun her ke-
          arkasında yatan bilimsel paradigmayı, hiçbir alanda kar- siminden gelecek yapıcı görüşler, gelişimimizin bir parçası
          şıt duruşun ve eleştirel yaklaşımın ifade tarzı olarak kabul  olacaktır, yeter ki siyasi ve kötü niyetli bir amaç içermesin.
          edilemez. Bunun yerine alternatif katılımlar, yapıcı ve sağ- Altın madenciliği adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki,
          duyulu söylemler ve iletişim biçimleri ile görüşlerini izah  arama çalışmalarından üretim aşamasına kadar tüm sü-
          etmelerini şiddetle rica ediyorum.       reçlerde devletimiz titizlikle denetlemelerini yapmaktadır
                                  ve bu denetimlerin de katkısıyla artık tesis ve madencilik
          Bu noktada unutulmaması gereken bir diğer husus ise  faaliyetleri bakımından belli bir kalite ve standarda kavuş-
          STK üyesi aktivistlerin evlatları ya da sosyal çevrelerinden  muş durumdayız.

      6  YIL: 2 SAYI: 3 MART 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13