Page 9 - mapeg_sayı3_web
P. 9

MADEN


                                 Kötü niyetli organizasyonlar tarafından siyanür kulla-
                                 nımına ilişkin üretilen bilimsellikten ve araştırma yeti-
                                 sinden uzak iddialar, gerek ülkemizdeki gerekse dünya-
                                 daki madencilik çalışmalarının gelişmesini, dolayısıyla
          SIYANÜRLE ALTIN                madenlerin bulundukları coğraftaya katkı sunmasını
          ARANMAZ !                   engellemek amacıyla oluşturulan algılardan ve gerçe-
                                 ğin çarpıtılmasına ilişkin faaliyetlerden yalnızca biridir.
                                 Biz Tüprag olarak, temsil ettiğimiz altın madenciliği ve
          Bu noktada yeri gelmişken, madencilik faaliyet- geniş anlamda madencilik sektörü adına rahatlıkla ifa-
          lerinin yapılmasını istemeyen ya da karşı duran  de edebiliriz ki, kendisi ve ülkesi için doğru ve gerekli
          vatandaşlara şunu da söylemeliyim ki; “Siyanür- bilgiyi almak isteyen herkese şeffaf ve bilim temelli yak-
          le Altın Aranmaz”. Bırakın altını, hiçbir tip maden
          aramasında, sondaj ve öncesindeki faaliyetlerde  laşımımız ile yardımcı olmaya; diğer yandan ise böyle
          siyanür hiçbir zaman kullanılmadı, kullanılmaya- manipülatif odaklarca üretilen söylemlerin karşısında
          caktır. Siyanür, yalnızca maden arama faaliyetleri  durmaya devam edeceğiz.
          sonrasında olası bir altın rezervi bulunduğunda,
          bulunan altının işlenmesi için kullanılan yöntem- Sektörde üreticiler olarak dünyada uygulanan mevcut
          lerden biridir. Siyanür yöntemi ile altın üretimi ise  en iyi teknolojileri uygulamak konusunda her gün ken-
          gerek uluslararası standartlar gerekse devletimizin  dimizi geliştirmeye devam ediyoruz.
          denetim faaliyetleri ile sürekli ölçümlenerek insan
          sağlığına asla zarar vermeyen miktarlarda ger- Bu bağlamda en ileri çevre, İSG ve kalite standartların-
          çekleştirilmektedir. Öyle ki, dünyada kullanımı bir  da üretimlerimizi sürdürmek de , sürdürülebilir olabil-
          asırdan uzun bir geçmişe sahip olan ve ülkemizde  menin diğer temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Altın
          de gümüş madenciliği gibi maden tiplerinde 40 yılı  madenciliği özelinde “Siyanür Kodu Sertifikası”ndan da
          aşkın süredir kullanılan bir yöntemdir.    bu noktada bahsetmek gerekiyor. Siyanür kodu, siyanür
                                 üreticileri ve taşıyıcıları için gönüllü olarak verilen bir
          Madencilik ile sürekli ilişkilendirilmesine rağmen,  inisiyatif belgesidir. Bu kod; üretim, nakliye, yükleme ve
          siyanür büyük oranlarda endüstrinin diğer alan- boşaltma, depolama, taşıma, muhafaza ve acil durum
          larında kullanılmaktadır. İlaç, boya, plastik, sigara  müdahaleleri sırasında siyanür ile güvenli çalışma pro-
          hatta sofra tuzu ve iplik gibi pek çok materyalin
          içinde bulunan siyanür; hem doğada şeftali, ceviz,
          mercimek ve acı badem gibi pek çok meyve, sebze
          ve yemişte bulunan hem de insanlar tarafından
          üretilebilen kimyasal bir bileşiktir.                                                YIL: 2 SAYI: 3 MART 2021 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14