TÜVEK Duyuru YTK'lar için Veri Girişi Süre Uzatımı

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Görevleri ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 1. maddesi gereğince, veri ve karot bilgi bankası oluşturulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu amaçla, ilgili Yönetmeliğin 6. Maddesinde de belirtildiği üzere Türkiye genelinde kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen tüm jeolojik veriler MAPEG tarafından YTK’lar aracılığıyla talep edilmekte olup bu verilerin TÜVEK’e intikal ettirilmesi sağlanmaktadır.

 

            “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin Geçici 1. Maddesine göre TÜVEK tarafından değerlendirilmek üzere anlaşmalı olduğunuz bütün ruhsatlara ait bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş olan tüm jeolojik veri ve dokümanların (harita, kuyu logu, stratigrafik kesit, analiz ve test sonuçları, el örneği analizleri vb.) TÜVEKBS yazılım programı olan https://tuvek.mta.gov.tr web sitesine yüklenmesi hususu ile ilgili olarak daha önce açıklanan 15.01.2020 tarihi, 15.06.2020 (15 Haziran 2020) tarihi olarak değiştirilmiş ve söz konusu süre bu tarihe kadar uzatılmıştır.

 

            Diğer yandan, herhangi bir son tarih olmaksızın söz konusu Yönetmeliğin 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki dönemlerde;

a) Arama faaliyet döneminin sonunda en geç işletmeye geçiş aşamasında,
b) Maden ruhsatının terk talebi yapıldığında terk dilekçesi ile birlikte,
c) Ruhsatın herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde,
ç) Hammadde üretim izin sahalarında yapılan işletme faaliyeti esnasında ve/veya işletme ruhsat sahalarında arama amaçlı örnekleme ve/veya sondaj yapılması halinde yıllık faaliyet raporu ile birlikte,

 

Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dökümanların, YTK’lar aracılığı ile TÜVEK tarafından oluşturulmuş yukarıda bahsedilen web sitesine dijital formatta yüklenmesi zorunludur.

           
Söz konusu websitesine bilgilerin nasıl aktarılacağı http://tuvek.mta.gov.tr web adresinde duyurular bölümünde yer alan videoda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.