YTK Süre Uzatım Talepleri Hakkında Duyuru

 

03/06/2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmeliğin süre uzatımıyla ilgili 18. maddesinin 2. fıkrasında YTK, yeterlik belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en geç iki ay önce, mevcut yeterlik belgesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucuna göre yeterlik belgesinin beş yıl süre ile yeniden verilip verilmeyeceğine karar verir. İki aylık süre geçirildikten sonra başvurulması halinde, mevcut belgenin süresinin sona ermesinden sonra yeni yeterlik belgesi verilene kadar YTK faaliyette bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 1. GENEL KURALLAR

Yukarıdaki hüküm kapsamında, süre uzatım talebinde bulunacak tüzel kişilerin, e-Maden portalı üzerinden YTK menüsü altındaki “YTK Belge Süre Uzatımı” alt menüsünden aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde talepte bulunmaları gerekmektedir. 

 1. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin, Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç iki ay öncesine kadar süre uzatım talebinde bulunması gerekmektedir.
 2. Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç iki ay öncesine kadar süre uzatım talebinde bulunmayan YTK’ların talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 3. Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç iki ay öncesine kadar süre uzatım talebinde bulunmayan YTK’ların, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yeni Yeterlik Belgesi talebinde bulunması gerekmektedir.
 4. Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en geç iki ay öncesine kadar süre uzatım talebinde bulunmayan YTK’lar, Yeterlik Belgesi süresi sonuna kadar rapor, proje ve her türlü teknik belge hazırlayabilir ve Genel Müdürlüğe sunulabilir. Yeterlik Belgesi geçerlilik süresinin sona erdiği tarih itibari ile yeterlik belgeleri iptal edilir.
 5. Zorunlu personel eksikliği bulunan YTK’lar, süre uzatım talepleri değerlendirmeye alınmaz. 200’den fazla ruhsat sözleşmesi bulunan YTK’larda ilave personel de zorunlu personel olarak kabul edilir.
 6. Süre uzatım talebinin yapıldığı tarihte YTK zorunlu personel eksikliğinin bulunmaması gerekmektedir.
 7. Süre uzatım talebinde, mevcut personele ilave yeni personel eklenememektedir. Bu nedenle personel ilavelerinin süre uzatımı talebi öncesinde veya süre uzatımı talebi sonuçlanınca e-maden “YTK Personel Atama Bildirimi” menüsü üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.
 8. E-devlet üzerinde YTK Eğitim Sertifikaları görülmeyen personellerin, süre uzatım talebinde bulunulmadan önce eğitim sertifikasının bir örneği ile birlikte e-Maden menüsünden “Dilekçe Verme” alt sekmesinden Genel Müdürlüğümüz Eğitim Koordinatörlüğüne müracaat ederek YTK Eğitim Sertifikalarının sisteme tanımlatılması gerekmektedir.
 9. Kamu Kurumu YTK’ları dışındaki YTK’ların Mevcut personellerin, müracaatta bulunulan takvim yılına ait oda sicil belgeleri/geçerli oda kimlik belgesi sureti eklenerek başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 10. Kamu Kurumu YTK’ları dışındaki YTK’ların personellerine ait UETS adresleri otomatik olarak çekildiğinden, UETS adresleri bulunmayan personellerin süre uzatım talebinde bulunulmadan önce UETS adreslerinin tamamlatılması gerekmektedir.
 11. Bu duyuruda belirtilen hususlar eksiksiz olarak yerine getirilmediği taktirde talep işleme alınmayacaktır.

 

 1. SÜRE UZATIM TALEBİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİLERE AİT AŞAĞIDA YER ALAN ŞİRKET BİLGİLERİ TALEBE EKLENMESİ GEREKLİDİR.
 1. RUHSAT SAHİBİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLER:

1.1- Son Ticaret Sicil Gazetesinin,
1.2- Ortaklık yapısını ve hisse oranını gösterir oda faaliyet/oda sicil veya bağlı bulunulan ticaret müdürlüklerinden alınan belgenin,
1.3- Mühendis olan ve YTK’da personel olarak görev almayan ortakların diploma örneği veya e-devlet üzerinden alınan Mezun Belgesinin,
1.4- Güncel vergi levhasının,
1.5- Temsile yetkili kişi veya kişilere ait geçerli noter onaylı imza sirküsünün,
1.6- Koordinatörlerin isimleri ve cep telefonu numaralarının,
1.7- Yeraltı hizmeti verilen ruhsatların listesinin (Ayrı bir Excell dosyası halinde ilgili ruhsatların erişim, sicil numaraları ile kömür veya diğer yeraltı olarak bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.)
Eklenmesi gerekmektedir.
1.8- YTK’ların süre uzatım talebinde, mevcut personele ilave yeni personel eklenememektedir. Bu nedenle personel ilavelerinin süre uzatımı talebi öncesinde veya süre uzatımı talebi sonuçlanınca e-maden “YTK Personel Atama Bildirimi” menüsü üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.
1.9- Mevcut personellerin, müracaatta bulunulan takvim yılına ait oda sicil belgeleri/geçerli oda kimlik belgesi sureti eklenerek başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

 1. RUHSAT SAHİBİ OLAN TÜZEL KİŞİLER:

2.1- Şirketin mevcut ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile son Ticaret Sicil Gazetesi,
2.2- Güncel vergi levhası,
2.3- Temsile yetkili kişi veya kişilere ait geçerli noter onaylı imza sirküsü,
2.4- YTK’ların süre uzatım talebinde, mevcut personele ilave yeni personel eklenememektedir. Bu nedenle personel ilavelerinin süre uzatımı talebi öncesinde veya süre uzatımı talebi sonuçlanınca e-maden “YTK Personel Atama Bildirimi” menüsü üzerinden talepte bulunulması,
2.5- Mevcut personellerin, müracaatta bulunulan takvim yılına ait oda sicil belgeleri/geçerli oda kimlik belgesi sureti eklenerek başvuruda bulunulması,
gerekmektedir.

 1. KAMU KURUMLARI

3.1- YTK’ların süre uzatım talebinde, mevcut personele ilave yeni personel eklenememektedir. Bu nedenle personel ilavelerinin süre uzatımı talebi öncesinde veya süre uzatımı talebi sonuçlanınca e-maden “YTK Personel Atama Bildirimi” menüsü üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.
3.2- Kamu Kurumu YTK’larında süre uzatım talebine ilişkin Kamu Kurumu üst yazısının eklenerek başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Kamu Kurumu üst yazısı eklenmeden yapılan süre uzatımı talepleri işleme alınmayacaktır.),
3.3- Kamu Kurumu YTK’larında süre uzatım taleplerinde YTK Yönetmeliği hükümleri gereği YTK personeline ait Oda Sicil Belgesinin eklenmesi gerek yoktur.