9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 118. maddesi ile MİGEM ve PİGM kaldırılmış ve bu iki Genel Müdürlük birleştirilerek bu Genel Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 4 nolu kararnamesi ile MAPEG'in teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan MAPEG kurulumu 7 Aralık 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM):

Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü; 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile madencilik faaliyetlerini düzenleyen Kanunun uygulanması ile görevlendirilmiş olan Maden Dairesi'nin Maden İşleri Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmesi sonucunda kurulmuştur. Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda; madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bulunduğu yerin mülkiyeti ile ilgili olmadığı hükme bağlanmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlerde, işletmeye elverişli ekonomik bir cevherin bulunması durumunda ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri MAPEG kurulumuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM):

Cumhuriyet döneminde petrol sektörü ile ilgili olarak yapılan ilk yasal düzenleme 1926 yılında çıkarılan ve ülke sınırları içinde bütün petrol arama ve işletme haklarını Hükümet'e veren 792 sayılı Kanun'dur. Daha sonra 1935 yılında çıkarılan 2804 sayılı Kanun'la petrol konusunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) görevlendirilmiş, 1954 yılında ise bazı değişiklerle günümüzde de yürürlükte bulunan 6326 sayılı Petrol Kanunu kabul edilmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu ile Petrol Dairesi Reisliği kurulmuş, Petrol Dairesi Reisliği 1973 yılında kamuoyunda Petrol Reformu Kanunu olarak bilinen 1702 sayılı Kanun ile T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adını almıştır. Yine aynı Kanunla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Daire Başkanlığı da lağvedilerek Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı genel bütçeli bir kuruluş olarak 2 Kasım 2011 tarihine kadar hizmet vermiştir.

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmî Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılmıştır. Ancak, yine aynı Kararnamenin 81. maddesinde, 3154 sayılı Kanunun 8 nci maddesine atıfta bulunularak, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana hizmet birimleri arasında yeniden kurulmuştur.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024