e-Maden Projesi

E-MADEN PROJESİ

Kurumumuz, ülkemizdeki madenlerin ruhsatlandırılması ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, maden sahalarının yerinde denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve madencilik faaliyetlerine ilişkin resmi verilerin kütüğünün tutulması gibi önemli görevlerini yerine getirmektedir. Maden izin ve saha bilgilerinin kurumumuz sorumluluğunda olması nedeniyle, birçok kamu kurumunun ülkemiz için gerçekleştirdiği ve büyük öneme sahip olan Enerji Santralleri, Havaalanları, Köprü ve otoyollar, imar alanları, özel alanlar vb. proje ve çalışmalarında gerek kurullar oluşturularak kararlar alınmasına ve gerekse de bilgi paylaşımına yönelik yoğun olarak birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken kullandığımız yönetim bilgi sistemi yazılımımızın temeli 1985 yılında tümü kağıt ortamında bulunan madencilik verileri o günkü gereksinimlerle bilgisayar ortamına geçirilmesi ile atılmış, 2005 yılında gerçekleştirilen yeni Maden Bilgi Yönetim Bilgi Sistemi (MBYBS) projesi ile birlikte bilgiye daha kolay erişilebilir, sorgulanabilir ve sunulabilir bir sistem haline getirilmiştir. Süreç içerisinde meydana gelen mevzuat değişiklikleri bakım ve yazılım geliştirme çalışmaları ile gerçekleştirilerek MBYBS yazılımı kullanılmaya devam edilmiştir. Böyle büyük ve devamlılık arz eden e-devlet projelerinin, ülkemiz açısından hassasiyeti de çok önemli olmaktadır.
2005 yılında o dönemki gereksinimlere göre hizmete alınmış ve mevcutta halen yoğun bir şekilde kullanılmakta olan MBYBS Projesinin yerine, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek üzere interaktif kullanımı hedefinin odağına koyan, “ELEKTRONİK MADENCİLİK İŞLEMLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (e-Maden) PROJESİ” ’nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

 • Çağın gereksinimlerine uygun vatandaş ve kurum personelinin kurum içinde ve dışında bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar vasıtasıyla madencilik faaliyetlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan bir sistem oluşturulması gerekmektedir. 
 • Madencilik sektörüne kurumumuz ile olan tüm ilişkilerini internet ortamında yapabilecekleri bir sistem platformunun sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve kurumsal ve bürokratik işlemlerin azaltılarak kurum çalışanlarının iş yüklerinin azaltılarak verimliliklerinin artırılması gibi çok önemli hedeflere ulaşılacaktır.
 • Ermenek Maden Kazası ile kamuoyunun gündemine daha çok gelen yer altı madencilik faaliyetlerinin proje haritalarının sayısallaştırılmış durumlarının e-Maden sisteminde künye bilgileri halinde tutulması; başvuru ve yer altı projelendirme çalışmaları gibi faaliyetler öncesinde gerekli emniyet önlemlerinin alınmasına yardımcı olabilecek kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 • Ülkemizde deniz sahaları da dahil olmak üzere ülke genelinde madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir çok kamu kurumu ile veri entegrasyonu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Mevcutta bu veri entegrasyon işlemleri kullanıcılar vasıtasıyla yapılmakta olup, hatalı veri girişi, fazla zaman ve emek harcanması gibi bir çok sorunlara sebep olmaktadır. Bu tür sorunları gidermek ve tam otomatikleştirilmiş iş süreçlerinin e-Maden projesi tarafından yönetilmesini sağlamak adına birlikte çalıştığımız tüm kurumlarla çift yönlü kurumlar arası veri entegrasyonlarının yapılması sağlanacaktır. Entegrasyonlarda mümkün olduğu durumlarda resmi evrak doğrulama, e-yazışma gibi yöntemlerin kullanılması sağlanarak bürokratik süreçlerin en aza indirgenmesi, hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması sağlanacaktır.
 • Kurumumuzun sunduğu hizmetlerin e-devlet kapısı üzerinden verilmesi gerçekleştirilerek bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma konularında önemli iyileştirmeler sağlanacaktır.
 • 18.02.2015 tarihinde değişen maden mevzuatı çerçevesinde kurulacak olan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin ve mevcutta jeotermal ruhsatlarına ilişkin veri girişlerini gerçekleştiren Valilik ve İl özel idarelerine ait kullanıcılarımız kullandığı menü ve ekranların, oluşan yeni yasal durumun ve çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Gerek kurumlar arası veri paylaşımının iyileştirilmesi gerekse de bilgiye ulaşmayı ve bilgi paylaşmayı daha etkin ve kolay hale getirebilmek amacıyla, e-Maden projesinin Karar Destek Sistemi modülü çağın gereksinimlerine göre geliştirilecektir.
 • Yurtiçi - yurtdışında benzer başarılı projelerin incelenmesi ve Projeye katkı vermesi sağlanacaktır.
 • İnteraktif madencilik düşüncesi ile gerçekleştirilmesi planlanan e-Maden projesi ile birlikte kurum iş yapış şekilleri de değişebileceğinden gerekli mevzuat değişiklik taslakları danışmanlık döneminde hazırlanacaktır.
 • 365 gün 24 saat esasında kesintisiz, sürekli ve güvenli bilişim hizmeti verilebilecektir.
 • Bilgi ve iletişim sistem altyapısı çağın getirmiş olduğu teknolojik gereksinimlere uygun olarak yenilenecektir.
 • Sanallaştırma altyapılarının gerçekleştirilmesi ile verimliliği artırılacaktır.
 • Gerekli yazılım ve donanım alt yapıları güçlendirilerek Kurum işlemlerini daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi sağlanacaktır.
 • Artan iş yükünü karşılayacak alt yapılar, Kuruma envanterine kazandırılacaktır.
 • Bilgi ve iletişim sistemlerimiz için eğitim ve test amaçlı alt yapı ortamlarını kurulacaktır.
 • Teknolojik gelişmelerden yararlanarak kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlanacaktır.
 • Yurtiçi-yurtdışında kabul görmüş başarılı sistem altyapı mimarileri Genel Müdürlüğümüzde uygulanacaktır.
Kurumsal sistemlerde saklanan ve kaybı halinde telafi edilmesi çok güç olan bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve bu bilgileri kaynak alarak işletilen iş süreçlerinin kesintisiz olarak sunulması amacıyla; ülkenin en önemli verileri ile kesintisiz hizmet sunan, yeni teknolojileri destekler nitelikte hizmet verebilen ve kurumsal sunucular için bilgi güvenliğini sağlayan Felaket Kurtarma Veri Merkezi, İş Sürekliliği Merkezi haline dönüştürülecektir.