20 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30366

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

 

Sıra No

Pozisyon

Adet

1

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)

27

2

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

4

3

Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)

1

4

Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri)

13

5

Ziraat Mühendisi (Tarımsal yapılar ve Sulama)

14

6

Ziraat Mühendisi (Zootekni)

17

7

Veteriner Hekim

35

8

Tekniker (İnşaat)

2

9

Tekniker (Radyoloji)

2

10

Teknisyen (Elektrik)

16

11

Veteriner Sağlık Teknisyeni

19

TOPLAM

150

 

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılma katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 (lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III - SINAV YERİ VE TARİHİ:

1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 28/04/2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 5 (BEŞ) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, ASYM’nin aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 50 TL (Elli Türk Lirası) ASYM’ye sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

4) Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.

6) Adaylar, ASYM’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.

7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

1) Başvurular, 19 Mart 2018 - 30 Mart 2018 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1) Yazılı sınav konuları;

 

A) Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları                                      15 SORU

a) TİGEM’in Ana Statüsü

b) 657 sayılı DMK

c) 399 sayılı KHK

d) TİGEM Organizasyon Şeması

e) İnkılap Tarihi

 

B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları                                      20 SORU

a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri

b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri

c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri

d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri

e) Tarım ve Çevre İlişkileri

 

C) Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları                            45 SORU

a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti

b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti

c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti

d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele

e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri

f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti

h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri

ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.

 

D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları                         45 SORU

a) Sulama İle İlgili Temel Konular

b) Sulama Sistemleri

c) Drenaj

d) Arazi Islahı ve Tesviye

e) Derin Kuyular

 

E) Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları                                45 SORU

a) Toprak İşleme Aletleri

b) Ekim Makinaları

c) Gübreleme Makinaları

d) Mücadele Makinaları

e) Çayır Mera Makinaları

f) Hayvancılık Makinaları

g) Hasat Harman Makinaları

h) Tesisler

 

F) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları                                      20 SORU

a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları

b) Hayvan Yetiştirme

c) Hayvan Besleme

d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları

 

G) Veteriner Hekim Alan Soruları                                                              45 SORU

a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar

b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları

c) Neonatal Buzağı Hastalıkları

d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları

e) Doğum ve Jinekoloji

f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları

g) Genel Zootekni Konuları

h) Dölerme ve Suni Tohumlama

ı) Ayak Hastalıkları

j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı

k) Farmakoloji

l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)

 

H) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları                                             45 SORU

a) Türkiye Hayvancılığı

b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri

c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

g) Hayvan Islahı

h) Ruminant Besleme

ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme

k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma

 

I) Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları                                              65 SORU

a) Enfeksiyon Hastalıkları

b) Aşılar ve Aşı programı

c) Suni Tohumlama

d) Doğum ve Doğum Bilgisi

e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler

 

J) Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları                                                          65 SORU

a) Kurulu Güç

b) Enerji Dağıtım Sistemleri ve Kompanzasyon Hesapları

c) Trafo ve Güç Hesapları

d) Yol Verme Düzenleri

e) Frekans Konvertörleri

 

K) Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları                                                        65 SORU

a) Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri

b) Radyoloji Fiziği

c) Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji

d) Anatomiye Giriş

e) Fizyolojiye Giriş

f) Temel İngilizce

g) Bilgisayara Giriş

h) Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

ı) Radyolojik Anatomi

j) Radyoterapi

k) Temel İlkyardım

 

L) Tekniker (İnşaat) Alan Soruları                                                              65 SORU

a) Yapı Teknolojisi

b) Mekanik ve Statik

c) Proje ve Etüt Uygulaması

d) Yapı Malzemeleri

e) Beton Teknolojisi

f) Şantiye Organizasyonu konularını kapsar.

2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

 

VI - DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.

2) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Ancak mutlak değerlendirme sonucunda 70 barajını geçemeyen aday sayısı ilgili kadro için ilan edilen aday sayısından az ise o alan için bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sisteminde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplandıktan sonra ham puanlar “t standart puanı”na dönüştürülecektir. Standart t puanlarının yüzlük puan sistemine çevrilmesinde aday puanlarının 1,25 ile çarpılması esas alınacaktır.

3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5) Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

6) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII - İTİRAZLAR

1) Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının aday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar TİGEM tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderilecektir. ASYM bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.

2) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapılacaktır. TİGEM bu itirazları (gerekmesi hâlinde) en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderecektir. ASYM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.

3) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TİGEM tarafından bildirilecektir.

4) Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile TİGEM’e yapacaklardır.

5) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:

ADRES            :  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

                            İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

                            Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Telefonlar         :  (0 312) 417 84 70 (10 hat)/242 - 244 - 249 – 250

2525/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.03.2018    Karar No: 7113

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                       :  Amity Oil İnternational Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                                      :  2 nd. Floor 18 Richardson Street West Pert 6005 Western, AUSTRALYA

• TEBLİGAT ADRESİ                                   :  İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427   06680 Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                       :  Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ          :  İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427   06680 Kavaklıdere Çankaya, ANKARA

PETROL HAKKININ MAHİYETİ                   :  Amity Oil İnternational Pty. Ltd., Tekirdağ ili sınırları dahilinde Türkiye Petrolleri A. O. ile müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 pafta no'lu, ARİ/AOI-TPO/4959 ve ARİ/AOI-TPO/4200 hak sıra no'lu 3 adet petrol işletme ruhsatının her birindeki %50'şer hissesinin tamamının Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ                           :  11.12.2017

KARAR:

Amity Oil İnternational Pty. Ltdnin (%50) Türkiye Petrolleri A.O. (%50) ile Tekirdağ ili sınırları dahilinde, müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 pafta no'lu, ARİ/AOI- TPO/4959 ve ARİ/AOI-TPO/4200 hak sıra no’lu 3 adet petrol işletme ruhsatının her birindeki %50’şer hissesinin tamamını Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatlardaki %50’şer hissenin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 07.03.2018 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 pafta no'lu, ARİ/AOI- TPO/4959 ve ARİ/AOI-TPO/4200 hak sıra no’lu 3 adet petrol işletme ruhsatının her birinde Amity Oil İnternational Pty. Ltdnin sahip bulunduğu %50’şer hissesinin tamamının Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, ARİ/TPO-PPG/K/F19-b4-1 pafta no'lu, ARİ/PPG- TPO/4959 ve ARİ/PPG-TPO/4200 hak sıra no’lu 3 adet petrol işletme ruhsatının her birindeki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A. O.’nun %50, Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin %50 şeklinde olacaktır.

2521/1-1


Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

İlamat No: 2018/417

Tefecilik yapmak suçundan hükümlü Rahim ve Sultan'dan olma 26/12/1976 Aksaray doğumlu Nakkaş Mah. 10 Nolu Sk. No: 2 Merkez/AKSARAY adresinde ikamet ettiği bildirilen FEVZİ SARIKAYA hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/98 esas ve 2015/325 karar sayılı dosyasından 4.000,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca para cezası ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya herhangi bir başka Cumhuriyet Başsavcılığına gelmesi ve gelmediği taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine dönüştürüleceği hususları tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü FEVZİ SARIKAYA'ya tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince davetnamenin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine dair verilen karar ilan olunur.

2346/1-1

—————

İlamat No: 2018/332

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan hükümlü Rahim ve Sultan'dan olma 26/12/1976 Aksaray doğumlu Nakkaş Mah. 10 Nolu Sk. No: 2 Merkez/AKSARAY adresinde ikamet ettiği bildirilen FEVZİ SARIKAYA hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/98 esas ve 2015/325 karar sayılı dosyasından 6.000,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca para cezası ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya herhangi bir başka Cumhuriyet Başsavcılığına gelmesi ve gelmediği taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine dönüştürüleceği hususları tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü FEVZİ SARIKAYA'ya tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince davetnamenin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine dair verilen karar ilan olunur.

2347/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_29.jpg


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dersaadet Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet Hamdi Çamlı.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.01.2018 tarih ve E: 2017/553, K: 2018/20 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun ve bilhassa genç neslin sosyal, fiziksel, zihinsel, gelişimlerini gözeterek, manevi ve kültürel değerlerini yolunu çizerken rehber edinmiş, milli ruh ve mefkûreye sahip nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır. …ve vakıf senedinde belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.00.- TL. (AltmışbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhur Şahinboy, Muhammed Ali Ertürk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2542/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Bankacılık ve Finans Alanında Çalışmaları Olan Doçent veya Profesör Unvanına Sahip

Profesör

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres         :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                      Ataköy Yerleşkesi

                      E-5 Karayolu üzeri 34158

                      Bakırköy / İstanbul

Tel              :  0212 498 41 41

E-mail         :  ik@iku.edu.tr

2487/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ       : 19.03.2018

   SON BAŞVURU TARİHİ       : 02.04.2018

 

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ)

1

 

İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİSİ)

1

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

İNCİ KEFALİ VE VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMASI OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ

1

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK, POMZA İLE İLGİLİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

1

CUMHURİYET DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI VE YATIRIMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

KAVRAMSAL ENTEGRASYON VE ÇOKLU ZEKA ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SINIF EĞİTİMİ

1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

TARİH EĞİTİMİ

1

OSMANLI TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK CERRAHİSİ

1

2568/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi (80 puan) *

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 - Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

* Üniversitemiz Senatosunun 06.02.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı gereğince Üniversitemizde yabancı dilde eğitim verilen bölümlere alınacak öğretim üyeleri ile doktor öğretim üyesi kadrolarında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/YÖKDİL’den 80 ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Der.

Aranan Nitelikler

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Klasik Dönem Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Eğitim Sistemi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kamu Personel Hukuku, Spor Hukuku alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Özgür İrade ve Zihin Felsefesi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Ekonomi Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enerji Ekonomisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında almış ve Yurttaşlık ve Demokrasi Teorileri, Siyasal Söylem Analizi Yöntemiyle Din Siyaset İlişkileri Üzerine akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış ve AB Çerçeve Programları kapsamında araştırmacı deneyimine sahip olmak

İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Ortak Girişimler, Yeni Ürün Geliştirme ve Örgütsel Adalet alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İngiliz Dili ve Edebiyatında doktorasını ve doçentliğini almış ve 21. Yüzyıl İngiliz Roman, Çağdaş İngiliz Kadın Romanı ve Etik ve Edebiyat alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak

2551/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     :  19.03.2018

Son Başvuru Tarihi       :  02.04.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük      : 444 76 96

Fax                : (212) 621 45 03

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

2

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

2

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

2

Makine Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Makine Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Makine Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

2553/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Hayvan Sağlığı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Zootekni veya Veterinerlik alanında Doktora yapmış olmak.

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Hayvan Yetiştirme ve Besleme Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Yemler ve Hayvan Besleme alanında Doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

İslami ve İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık Bölümü/ Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.

2475/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN

BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN

BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ