4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

Anadolubank Anonim Şirketinden:

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25.03.2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

5

1

AVUKAT

AHS

9

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

e. En az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili belgelendirmek kaydıyla fiilen çalışmış olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir).

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8. Adli sicil belgesi

9. Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

* Başvuru için gerekli belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

** Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Altınşehir Mah. 3005 Sokak No: 13    02040 Merkez/ADIYAMAN

Tlf                                           : 0 416 223 38 00/1823-1813

Başvuru Tarihi                        : 07/05/2018-21/05/2018

Sözlü Sınav Yeri                    : Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati     : 23.05.2018 Çarşamba Saat: 10.00

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 07/05/2018-21/05/2018 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.adiyaman.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az    70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

3040/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bake İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi (Şirket)’nin 20/09/2012 tarihli ve İHR/4030-6/31532 numaralı İhrakiye Teslimi Lisans başvurusu kapsamında aranan ve Kurumumuza ibraz edilen Vergi Kimlik Belgesi’nin geçerliliğinin kalmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin Kurumumuza ibraz edilmesi gereğine ilişkin 27/02/2018 tarihli ve 14535 Kurum evrak çıkış sayılı yazı, Şirketin adresten taşınmış olması gerekçesiyle adresine tebliğ edilememiş ve Kurumumuza iade olmuştur. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisansların Sona Ermesi ve İptali” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. …… …… . e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, ….. ….” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, geçerliliği devam eden Şirkete ait Vergi Kimlik Belgesi’nin aslı ya da noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C  06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve bahse konu belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, İHR/4030- 6/31532 numaralı İhrakiye Teslimi Lisansı’nın Kurul kararı ile sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

2982/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aslab Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Bağlarbaşı Mah. Vatan Cad. Nurya Hatun Seller Apt. No: 116 Merkez/YALOVA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK)  16.06.2008 tarih ve 225 sayılı kararı ile verilen 174 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 08.03.2018 tarih ve 547/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 27.03.2018 tarih ve 54749 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3022/1-1


DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

26/05/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Balıkesir İli Merkez Ayvatlar - Yeniköy Balsu İçmesuyu İşletme Sahası ve Koruma Alanı İlanı”nın geçerliliğini yitirmesinden dolayı söz konusu ilan iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3024/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.02.2018 gün ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 gün ve 473 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 98450 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

2966/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7122

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Unıq İstanbul No: 4/B/201 Sarıyer/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) İran Cad., Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394,

                                                     06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

                                                     2) Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Unıq  İstanbul No: 4/B/201 Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  08.01.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER              :  Siirt, Şırnak

• KAPSADIĞI İLÇELER         :  Eruh, Pervari, Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.322 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/AME-SNR/K/M48-c1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º45’00’’00’’’

42º22’30’’00’’’

b

37º37’30’’00’’’

42º22’30’’00’’’

c

37º37’30’’00’’’

42º15’00’’00’’’

d

37º45’00’’00’’’

42º15’00’’00’’’

 

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. (%88), Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’nin (%12) mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.02.2018 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. (%88), Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’ye (%12) hisselerle 28.03.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, “ruhsatın verilişinden itibaren iki yıl içerisinde 1 adet kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/AME-SNR/K/M48-c1-1 pafta no’lu müşterek petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’ye sırasıyla % 88, % 12 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

2957/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.03.2018     Karar No: 7121

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas  67202 U.S.A.

                                                     2) Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Unıq  İstanbul No: 4/B/201 Sarıyer/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) İran Cad., Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394,  06680 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA

                                                     2) Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Unıq İstanbul No: 4/B/201 Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  08.01.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                     :  Siirt

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Eruh

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  7.652 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º48’45’’00’’’

42º15’00’’00’’’

b

37º45’00’’00’’’

42º15’00’’00’’’

c

37º45’00’’00’’’

42º07’30’’00’’’

d

37º48’45’’00’’’

42º07’30’’00’’’

 

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. (%88), Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’nin (%12) mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 14.02.2018 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. (%88), Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’ye (%12) hisselerle 28.03.2018 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 pafta no’lu müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.’ye sırasıyla % 88 ve % 12 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

2958/1-1


 


 


 


 


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, Doçent/Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının 4 (dört) adet CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

Alanında Profesör unvanına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Profesör

1

Alanında Profesör unvanına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

Eczacılık Fakültesi

Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; ilaç aktif maddeleri sentezi ve iletken polimerler ve elektroanalitik teknikler üzerinde çalışmaları bulunmak

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

 

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Doçent

1

 

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Programında Doktorasını yapmış olmak ve renal hasar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Alanında Profesör unvanına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Doçent

1

Beden Eğitimi ve Spor ABD Spor Bilimlerinde Doktora yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beden Eğitimi ve Spor ABD Spor Bilimlerinde Doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde Profesör unvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Doçent

2

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde uzmanlığını tamamlamış olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olmak ve Yüksek Lisans ya da Doktorasını alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Profesör

2

Hemşirelik alanında Profesör unvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Doçent

2

Hemşirelik alanında Doçent unvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Profesör

1

Çocuk Gelişimi alanında Profesör unvanına sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Doçent

1

Çocuk Gelişimi alanında Doçent unvanına sahip olmak

3023/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 04.04.2018

Son Başvuru Tarihi          : 20.04.2018

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/ Programı

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Yardım Programı

Genel Cerrahi Uzmanı olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı

Romatoloji Uzmanı olmak, Kas iskelet sistemi ultrasonunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Temel Tıp Bilimler Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Genetik Doktora Programı mezunu olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

2920/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

SOCIETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Anadolubank Anonim Şirketinden:

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

BİRLEŞİK FON BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ