8 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30385

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. L46-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3093/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M40-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3094/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M40-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3095/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M40-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3096/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Türü

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

ABDÜLHÜDA SALMAN - SALMAN PETROL

27-HYB-1182

HYB

FESİH

TS 11939

09.03.2018

Firma İsteği

OBEN TIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3983

HYB

FESİH

TS 12426

26.03.2018

Firma İsteği

KADİR UĞURLUGELEN GÜNEYDOĞU GÜÇ SİSTEMLERİ

27-HYB-4121

HYB

FESİH

TS 12650

12.03.2018

Firma İsteği

3105/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 07.03.2018 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.03.2018 - 3134                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Çukurağaç Mahallesi, özel mülkiyete ait 109 ada, 26 ve 27 parsellerin bir kısmı ile kadastro harici taşlık alanda bulunan “Çukurağaç Yeraltışehri”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 109 ada, 26 ve 27 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; yeraltışehri ve çevresinde kaçak kazı yapanlar hakkında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün  30.06.2017 gün ve 1887 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşılmış olup yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına; adli makamlarca uygun görüşü alındıktan sonra can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının Kayseri Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.

 

3069/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3165                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Beyazıtoğlu Mevkii 384 ada, 44 numaralı parsel üzerinde tespit edilen “Beyazıtoğlu Mevkii Höyük ve Tümülüsü”nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 07.12.2017 tarihli, 1617 sayılı yazısı ve eki, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2017 tarih ve 2017/365 sayılı uzman raporu, konuya ilişkin Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.01.2018 gün ve E.159 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve 10454 sayılı; Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve E.48 sayılı; Yerköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 08.01.2018 gün ve 16 sayılı; Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 08.01.2018 gün ve 14550 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 21.01.2018 gün ve E.403391 sayılı kurum görüş yazıları okundu,  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 23.02.2018 tarihli 107228 saylı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Beyazıtoğlu mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazineye ait tapunun, 384 ada, 44 numaralı parseli üzerinde bulunan “Beyazıtoğlu Mevkii Höyük ve Tümülüsü”nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/10000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

- Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 384 ada, 44 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  “bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine,

- Sit alanı için; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,

- Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,

- Can ve mal güvenliği tehlikesi arz eden kaçak kazı çukurlarının Adli Makamların uygun görüş alındıktan sonra Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına karar verildi.

 

3070/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 08.03.2018 - 202                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.03.2018 - 3145                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Çevlik Mahallesi, 2-5 pafta, 514 nolu mera parselinin bir kısmında bulunan “Yerhanı Mevkii Kaya Oyma Mekanlarının”nın kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 2-5 pafta, 514 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı çukurlarının sorumluları hakkında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.06.2017 gün ve 1736 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşılmış olduğundan yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına; adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının Kayseri Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.

 

3071/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3173                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Fakıdağı Köyü, özel mülkiyete ait 101 ada, 597 parselin bir kısmında bulunan “Kocabaştepe Yerleşimi”nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 101 ada, 597 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorunluları hakkında Yozgat Müze Müdürlüğünün 14.04.2017 gün ve 527 sayılı yazısıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına; adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının Yozgat Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

 

3072/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 07.03.2018 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.03.2018 - 3136                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kovalı Mahallesi, özel mülkiyete ait 377 ve 378 parsellerin bir kısmında bulunan “Kovalı Roma Yerleşimi ve Tümülüsü”nün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 377 ve 378 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere ilişkin Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; Müze Müdürlüğünce 377 parselden çıkartılan pithosun Kayseri Arkeoloji Müzesine taşınmasına karar verildi.

 

3073/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.03.2018 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.03.2018 - 3177                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyü-İrşad Mahallesi, 103 ada, 271 ve 408 numaralı parseller üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen “Aydınlı Mevkii Kayaüstü Höyük Yerleşimleri (I-II)”nin 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 24.11.2017 tarihli, 1563 sayılı yazısı ve eki, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bila tarih ve 2017/349 sayılı uzman raporu, konuya ilişkin Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.12.2017 gün ve E.12367 sayılı; Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.12.2017 gün ve E.4582 sayılı; Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 28.12.2017 gün ve 1734 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve 5445 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün 16.01.2018 gün ve 38157 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 29.01.2018 gün ve E.404581 sayılı; Yozgat İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28.02.2018 gün ve E.2106 sayılı kurum görüş yazıları okundu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 23.02.2018 tarihli 107211 saylı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyünde bulunan mülkiyeti Maliye Hazineye ait tapunun, 103 ada, 271 ve 408 numaralı parselleri üzerinde bulunan “Aydınlı Mevkii Kayaüstü Höyük Yerleşimleri (I-II)”nin 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

- Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyü-İrşad Mahallesi, 103 ada, 271 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhi ile 103 ada, 408 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine,

- Sit alanı için; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

3074/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ