13 Mayıs 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30420

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.nun Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde sahip bulunduğu AR/TPO/4628 hak sıra no’lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 01.12.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4167/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M32-c1, c2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4168/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. O35-d nolu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 4/5/2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4190/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 18.04.2018 günlü yazıda; İlyas ve Kadın Oğlu, 43804938896 TC Kimlik Nolu, 1964 doğumlu, Trabzon İli, Of İlçesi; Cumapazarı Mahalle/Köyü, Cilt No: 30, Aile Sıra No: 153, Sıra No: 34'de kayıtlı Fatma ÖZÇELİK'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 19.10.2017 gün ve 57-25 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4197/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Genel Müdürlüğümüze bağlı Konya Orman Bölge Müdürlüğü Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Ayrancı İlçesi Küçükkoraş Köyü Hududu içerisinde bulunan Mera Islahı Proje Sahasında 3 adet Gölgelik ve 1 adet Sıvat yapım işi ihalesi neticesinde (İKN 2016/381421) MM Murat İnş. Malz. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında Bakanlık Makamının 25.01.2017 tarih ve 20 sayılı Olur’ları ile 2 yıl (ikiyıl) süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanarak 09/02/2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Şimdi ise; davacı MM Murat İnş. Malz. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 2 yıl süre ile ihalelerden yasaklanma kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/1558 esasına kayden açılan davanın, 11/01/2018 tarihli ve K.2018/20 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; MM Murat İnş. Malz. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ’ye verilen 2 yıl (ikiyıl) süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kaldırılmıştır.

Duyurulur.

4239/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1318 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4219/1-1

—————

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1982/97 Esas, 1986/681 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4220/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2017 yılı gayri safi geliri 3.201.919,12 TL olan birinci sınıf Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği 10.07.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

4236/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2017 yılı gayri safi geliri 633.514,73 TL olan ikinci sınıf Gazipaşa Noterliği 17.07.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

4237/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Başvuru formlarına ve istenilen belgeler Personel Daire Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilmektedir. (http://personel.bartin.edu.tr/)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı ilgili Komisyon tarafından inceleme sonucunda istenen şartları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4 - Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışan, (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) kurumundan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Üniversitemiz personeli hariç).

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

RFID, GPS, Görüntü İşleme ve Veri Madenciliği üzerine çalışmaları bulunmak.

4208/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ