22 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30428

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. L47-d1, d2 no'lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4476/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. L47-c1, c2, c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4477/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. L48-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4478/1-1


 


 


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

İslam düşüncesinde Allah-Alem İlişkisi ve Şia inanç esasları alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Obez çocuklarda karotid extra-medial kalınlığı ile ilgili çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Alanında doktora yapmış olmak ve erken dönem hadis usulü ilminin gelişim sürecine ilişkin çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

4

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve akışkan yatak aglomerasyonu üzerine çalışmaları olmak.

4496/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyesi 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4 - Yabancı dil belgesi (80 puan)*

5 - 2 adet fotoğraf

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

7 - Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:   1) Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

             2) Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

             3) Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

             4) Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

             5) İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

             6) Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

             7) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enerji Hukuku ve Erişim Engelleme Hukuku konularında akademik çalışmaları olmak.

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Özel Hukuk Bölümü

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Rekabet Hukuku, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku konularında akademik çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Varlık Fiyatlaması, Kurumsal Yatırımcılar, Finansal Bulaşıcılık, Emtia Piyasaları ve Gelişmekte Olan Piyasalar konularında akademik çalışmaları olmak.

4482/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

1

İ.İ.B.F.

İKTİSAT

İKTİSAT

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış ve dünya ekonomisi ve küresel kent üzerine çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

İSLAM TAR. VE SANAT.

İSLAM TARİHİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

Duyurulur.

4501/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ