30 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30436

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

14.03.2017 tarihinde sahibi ve işleticisi Discovery Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. olan, LBL 600C tipi, Lindstrand marka, TC-BTR tescil işaretli sıcak hava balonunun Nevşehir’de turistik gezi uçuşu sırasında sert inişi sebebiyle yaralanmalı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4771/1/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

04.06.2017 tarihinde Atlantik Uçuş Okulu A.Ş. envanterinde yer alan TC-EOG tescil işaretli DA20-C1 tipi hava aracı, öğrenci pilotun yalnız uçuşunu müteakip Tekirdağ Çorlu Havalimanına iniş aşamasında pist başından önce erken teker koyması sebebiyle hasarlı kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4771/2/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

28.11.2017 tarihinde, ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti.’ne ait, TC-NEC tescil işaretli, Cessna 172 RG tipi hava aracı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 05 pistine inişi esnasında, iniş takımlarının açılmaması neticesinde gövde üzerine iniş yapması ile sonuçlanan hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

4771/3/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gülgeç Vakfı

VAKFEDENLER : Gülipek Kumaş ve İplik Tic. ve San. A.Ş, Feridun Gülgeç, Fehmi Gülgeç, Ali Gülgeç, Kamil Gülgeç

VAKFIN İKAMETGAHI: BURSA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/04/2018 tarihinde kesinleşen 29/03/2018 tarihli ve E: 2017/87, K: 2018/122 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Feridun Gülgeç, Fehmi Gülgeç, Ali Gülgeç, Kamil Gülgeç

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

En yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4750/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/936 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

4729/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.02.2018 gün ve 037 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 gün ve 640 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95395 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4752/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Günfalt İnşaat Asfalt Nakliyat Ticaret Anonim Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan aslına uygun olarak 28/03/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Günfalt İnşaat Asfalt Nakliyat Ticaret Anonim Şirketi’nin yasaklanması gereken ortağı “47395914338” T.C. kimlik numaralı İrfan GÜNEŞ olarak düzeltilmiştir.

4767/1-1

 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

4645/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.05.2018    Karar No: 7150

ŞİRKETİN:

•  TİCARİ UNVANI          :  Turcas Petrol A.Ş.

•  MERKEZ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Ahi Evran Cad. Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak, Sarıyer, İSTANBUL

•  MÜRACAAT TARİHİ   :  17.03.2017

RUHSATIN:

•  KONUSU                        :  Arama ruhsatı

•  YÜZÖLÇÜMÜ               :  61.102 hektar

•  BÖLGESİ                        :  Kara

•  KAPSADIĞI İLLER       :  Denizli

•  PAFTA NUMARASI     :  AR/TRC/K/M22-a

KARAR:

Turcas Petrol A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4743/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Profesör

2

Malzeme Bilimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Katıhal Fiziği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

 

NOT:(*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

4728/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu*, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Ad.

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Profesör

1

 

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

2

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

 

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

 

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmaları olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentliğini almış olmak, Gen klonlama ve karakterize etme konularında çalışmaları olmak

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

Fizik alanında doçentliğini almış olmak, Hibrit kompozitler konusunda çalışması olmak

İmalat Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Doçent

1

 

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Profesör

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

 

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

 

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Doçent

1

 

4751/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 30.05.2018

Son Başvuru Tarihi    : 13.06.2018

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Anabilim - Anasanat Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc.

Açıklama

Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Hemşirelik Bilim alanında doçentlik belgesini almış olmak.

Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik belgesini Tıbbi Biyoloji Bilim alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Biyoloji Bilim alanında doçentlik belgesini almış olup, çevre mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Coğrafya alanında doktora yapmış olup, Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Coğrafya alanında doktora yapmış olup, Fiziki Coğrafya alanında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Coğrafya veya Jeoloji Mühendisliği Bölümü alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Tarih Bölümü lisans mezunu olup, Eski Çağ alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tarih Bölümü lisans mezunu olup, Alevilik ile Bektaşilik Tekkeleri konularını çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Tarih Bölümü lisans mezunu olup, Eski Çağ alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Uluslararası İlişkiler ile ilgili kalkınma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik Bölümü

Müzik Bilimleri Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Müzik Bölümü lisans mezunu olup, doktorasını Müzik Bilimleri alanında yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

4642/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Deniz Teknolojileri Bölümü

Deniz Teknolojileri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Doktorasını trol balıkçılığı ve balık davranışları konusunda yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Bulanık uzman sistemler ve derin öğrenme algoritmalarının biyomedikal uygulamaları konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Bor tabanlı dozimetrik malzeme geliştirilmesi ve aktif karbon konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Konjuge polimerlerin sentezi ve elektrokromik/ fotovoltaik uygulamaları konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Endüstriyel pazarlar konusunda doktora yapmış olmak, en az bir yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Doktora derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği mevzuat uygun bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktora derecesini Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi veya Almanca Öğretmenliği alanında almış olmak. YDS/YÖKDİL sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği mevzuat uygun bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Ekonomi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak. İnovasyon, teknoloji ve ekonominin etkileşimleri konusunda bilimsel çalışmaları olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini peyzaj mimarlığı alanında almış olmak.

4682/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavından başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

4 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5 - İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

7 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

10 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

11 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (30/05/2018 - 14/06/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

12 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K. Unvanı

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

ESR tarihlendirme, ESR ve DFT ile biyolojik aktif bileşiklerin karakterizasyonu ve ilaç tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Profesör

1

1

Tek moleküllü tabakaların fonksiyonelleştirilmesi ve uygulamaları, membran prosesleri ve kataliz üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Arazi Yönetimi

Profesör

1

1

Arazi toplulaştırma projelerinde bulanık mantık yönteminin kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

1

Akut ve kronik egzersizin element metabolizması ile plazma renin ve aldosteron düzeyleri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Tahıllar, karabuğday ve biyolojik aktivite konuları üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak ve mühendislikte yapay sinir ağları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimi ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

İleri laparoskopik cerrahi alanında deneyimli olmak. Plazmablade in mastektomi sonrası seroma gelişmesi üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak ve yara tedavisinde kullanılan steril larvaların (Lucilia sericata) laboratuvar ortamında üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya

Doçent

1

1

Gabriyel ve Mannich Sentezleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

1

Polibenzazol türevlerinin sentezi ve fizikomekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

-

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dil Bilimi

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Amerikan romanında göçmen işçiler konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyal Psikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Özgeci kişilik üzerine çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

-

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Medya ve siyaset konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekanik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını mekanik anabilim dalında yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Keçi embriyolarının farklı kriyoprotektonlar kullanılarak yavaş dondurulması üzerinde çalışmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Yara iyileşmesinde midkin tedavisi üzerinde çalışmak.

 

Duyurulur.

4697/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Spektral Analiz üzerine doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Profesör

1

1

Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Pazarlama ve Satış Teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kalite ve Bulanık Mantık üzerine doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sahabe ve ilk dönem İslam Tarihi konusunda doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım

Doçent

1

1

Peyzaj planlama ve tasarımda biyoklimatik konfor alanları üzerine çalışmaları olmak

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri

Doçent

1

1

Ormancılıkta ergonomi ve iş güvenliği alanlarında çalışmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kabuklu su ürünlerinde yenilebilir film üretimi üzerine doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Tiroid karsinomunda tiroglobulin üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Gastro turistlerin tipolojisi üzerine doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Gastronomi imajı ve kır turizmi üzerine doktora yapmış olmak.

 

Duyurulur.

4773/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA ANABİLİM DALI

1

 

Sağlık coğrafyası üzerine çalışma yapmış olmak.

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

 

1

Siyaset felsefesi ve rasyonalizm üzerine çalışma yapmış olmak.

BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANATLAR ANABİLİM DALI

1

 

Türk mimarisinde batı sanatının etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

BİZANS SANATI ANABİLİM DALI

 

1

Bizans dini mimarisi üzerine çalışma yapmış olmak.

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

1

 

Kültür, kimlik üzerine çalışma yapmış olmak.

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

1

Korku ve yaşlılık üzerine çalışma yapmış olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

1

Cumhuriyet dönemi Türk turizm tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

1

 

Tiyazol ve tiyadiazol türevlerinin sentzi ve biyolojik aktiviteleri üzerine çalışma yapmış olmak.

HASAN DOĞAN BESYO

SPOR YÖNETİMİ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

1

Rekreasyon ve hizmet kalitesi üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

1

 

Türkiye dış ticaretinin asimetrik dinamikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BİLİŞİM ANABİLİM DALI

 

1

Yeni Türk Edebiyatı ve dergiler üzerine çalışma yapmış olmak.

GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI

 

1

Türk Dünyası ve basın üzerine çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

AKTÜERYA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

1

 

Stokastik süreçler üzerine çalışma yapmış olmak.

GİRİŞİMCİLİK ANABİLİM DALI

1

 

Örgütsel bolluk ölçüm yöntemleri üzerine çalışma yapmış olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

1

 

Süperörgüler onlar bazındaki yapıların spektrumunun sayısal yöntemlerle araştırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

1

 

Sayısal analiz ve matematiksel modelleme üzerine çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI

1

 

Tüketici yenilikciliği üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

 

1

3B tıbbi görüntü işleme ile implant tasarımı üzerine çalışma yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALI

1

 

Endüstriyel sistemlerde akıllı sistemlerle modelleme ve problem giderme üzerine çalışma yapmış olmak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

 

1

Tıbbi görüntü çakıştırma ve beyin tümörü analizi üzerine çalışma yapmış olmak.

ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

1

 

Biyokütlenin hidrotermal dönüşümü ve deneysel tasarım üzerine çalışma yapmış olmak.

DEVRELER VE SİSTEMLER ANABİLİM DALI

 

1

Beyin-Bilgisayar arayüzleri üzerine çalışma yapmış olmak.

ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI

 

1

Rüzgar enerjisi sistemlerinde güç denetimi üzerine çalışma yapmış olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

 

Doçentlik unvanını endüstri mühendisliği alanında almış olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

 

1

Yapay sinir ağı ile güneş ışınım şiddeti tahmini üzerine çalışma yapmış olmak.

ENERJİ ANABİLİM DALI

 

1

Güneş paneli optimizasyonu ve verimliliği üzerine çalışma yapmış olmak.

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1

 

Değişken supap zamanlaması üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

1

Pantaprazolün pankreas beta hücrelerine etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

TOBB TEKNİK BİL. MYO

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PR.

 

1

Stratejik yönelim ile iş sürekliliği yönetimi ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

4775/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. , 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 28.05.2018

SON BAŞVURU TARİHİ       : 11.06.2018

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

 

FEN FAKÜLTESİ

ANORGANİK KİMYA

1

Nanomalzemeler ve Katalitik uygulamaları alanında çalışması olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

1

Fonksiyonel diferansiyel denklemlerde hemen hemen periyodik çözümler konusunda çalışması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

1

Süs bitkileri alanında çalışmış olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

1

Meyvecilik alanında çalışmış olmak.

TARIMSAL YAPILAR

1

Hayvan barınakları alanında çalışmış olmak

TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ

1

Biyolojik hümik üretimi alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

1

Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi dalında doçent unvanını almış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ Y.O.

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

1

Turizm Fakültesi veya Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mezunu olmak ve pazarlama alanında doktora yapmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

 

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak ve reklamların tüketiciler üzerindeki etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ)

1

Alanında uzman olmak.

İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİSİ)

1

Alanında uzman olmak.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

 

1

 

 

BİYOKİMYA

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve alanında uzman olmak.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

Testis histolojisi ile ilgili stereolojik çalışması yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CEVHER HAZIRLAMA

1

Radar soğurucu kompozitler alanında çalışmış olmak.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

1

Gıda realojisi ve protein kimyası üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK ANATOMİSİ

1

Veteriner hekimi olmak ve bilgisayarlı tomografi ve iskelet sistemi üzerinde çalışması olmak.

VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

Veteriner hekimi olmak, beyin nöronlarında salınım üzerine çalışmış olmak

VETERİNERLİK GENETİĞİ

1

Veteriner hekimi olmak, moleküler biyolojsi-genetik ve biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

1

İngiliz edebiyatında feminizim konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

1

Alanında uzman olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASOTİK TEKNOLOJİSİ

1

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HADİS

1

Hadis anabilim dalında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

YAŞLI BAKIM PR

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

4774/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD. DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./

Çocuk Sağl. ve Hast.

Profesör

1

1

Pediatrik Wilson Hastalığı, D-Vitamini ve karaciğer nakli konusunda yayınları olmak

Dahili Tıp Bil. Böl./

Çocuk Sağl. ve Hast.

Profesör

1

1

Pediatrik Endokrin alanında oksolojik hesaplamalar konusunda çalışması/ uygulaması olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Göğüs Hast.

Doçent

1

1

Sigara bıraktırma ilaçları ile klinik çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Cryptococcal Meningitis konusunda Uluslararası çalışma yönetmiş ve tamamlamış olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Statinlerin spinal kord travması ve epidural fibrozise etkileri konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilg. Müh. Böl./Donanım

Profesör

1

1

Bilgisayarlı Kontrol ve Medikal Sistemler alanında çalışmaları olmak.

Makine Müh. Böl./Termodinamik

Doçent

1

1

Endüstriyel Soğutma alanında çalışmaları olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Mat. ve Fen Bil. Eğit. Böl./ İlköğretim Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Analiz ve fonksiyonlar teorisi konularında çalışma yapmış olmak.

Güzel San. Eğt. Böl./Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Müzik eğitimi alanında Doçentlik unvanı almış ve Flüt eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Türkçe ve Sos. Bil. Eğit. Böl./

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış ve yaratıcı yazma ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Temel Eğit. Böl./

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı almış ve okul öncesi Çocuk Edebiyatı ve erken okur-yazarlık konusunda çalışma yapmış olmak.

Mat. ve Fen Bil. Eğit. Böl./

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya eğitimi alanında doçentlik unvanı almış ve üstün yetenekli öğrenciler ile fen eğitimi üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Böl./Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Gaz algılayıcı özellikler üzerine çalışmaları olmak.

Tarih Böl./TC. Tarihi

Profesör

1

1

Milli Mücadele ve Kuva-i Milliye konularında çalışmaları olmak.

Sosyoloji Böl./

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

Kadın ve toplumsal cinsiyet alanında çalışmaları olmak.

Biyoloji Böl./Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Böcek fizyolojisi üzerine yayınları olmak.

Kimya Böl./Biyokimya

Doçent

1

1

Enzimlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bil. Böl./İslam Hukuku

Doçent

1

1

“İmam Birgivi” konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Böl./

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Örgütsel Davranış, Liderlik, Örgütsel Politika ve Tükenmişlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Böl./

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Otel Finansmanı konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Rehberliği Böl./

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm Rehberliği alanında çalışmaları olmak.

Gastronomi ve Mutf. San. Böl./ Gastronomi ve Mutf. San.

Doçent

1

1

Gastronomi Eğitimi ve Gastronomi Turizmi konusunda çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğit. Böl./ Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Kamu Çalışanlarında Tai-Chi Egzersizinin Uyum, Depresyon ve İş doyumuna etkisi üzerine çalışmaları olmak.

4615/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında doçentliğini almış ve proje tabanlı öğrenme alanında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Beta Bozunumu ve Çift Beta Bozunumu üzerine teorik çalışmış olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yeniçağ anabilim dalında doçentlik unvanını almış ve Osmanlı - Safevi İlişkileri ve Osmanlı vakıfları hakkında çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Doçent

1

1

Harran Bölgesi Alimleri Biyografisi üzerine çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt teknolojisi alanında peynir ve coğrafi işaretleme konusunda çalışmış olmak.

4719/1-1