31 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30437

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.03.2018 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 gün ve 860 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95064 ada 3 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4807/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bor Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/372 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4821/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. M46-b3,b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4842/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.05.2018     Karar No: 7153

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  12.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  12.160 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/F18-d3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4843/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeni Oluşum Yapı Test Lab. İnş. Otom. Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Alınteri Blv. Ayyıldız San. Sit. 1125 /1 Sok. No:18 Ostim Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonu (MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/4 sayılı kararı ile verilen 495 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 19.02.2018 tarih ve 546/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 01.05.2018 tarih ve 89028 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4840/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

  İstanbul ilinde faaliyet gösteren 950 dosya no’lu GİRİŞİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 139 dosya no’lu SAYGINLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.05.2018 tarih ve 96718 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

4840/2/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 30.05.2018 tarih ve 96722 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Adana ilinde faaliyet gösteren 2420 dosya no’lu AKADEMİ YELKEN Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2037 dosya no’lu PERİYOT Yapı Denetim Ltd. Şti., 2151 dosya no’lu N1 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 645 dosya nolu MODEL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4840/3/1-1

—————

Aydın ilinde faaliyet gösteren 662 belge no’lu AY-DEN TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 1921 belge no’lu GÜZELHİSAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 386 belge no’lu İZLEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 88 belge no’lu DENİZLİ Yapı Denetim A.Ş.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 327 belge no’lu ŞEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 2349 belge no’lu KİRAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 30.05.2018 tarih ve 96727 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4841/1-1


 


 


 


 


 


 


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  31.05.2018

Son Başvuru Tarihi    :  14.06.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 444 76 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Kimyasal Teknolojiler alanında doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Mimarlık bölümü mezunu olup, Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Resim-İş Öğretmenliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Grafik alanında sanatta yeterliğini ya da doktorasını tamamlamış olmak.

Plato Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Şehircilik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Plato Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radyoloji alanında Tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.

Plato Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uzay ve Uçak Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

4844/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 30/05/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan ve sehven yazılan eski ilan şartı karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Sehven Yazılan Şart

Aranan Şart

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Gastronomi imajı ve kır turizmi üzerine doktora yapmış olmak

Otel çalışanlarının kişisel özellikleri ve duygusal tükenmişlik ilişkisi üzerine doktora yapmış olmak

4851/1-1


Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü

Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm/Program

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

Psikoloji

Profesör

1

Psikiyatri alanında uzmanlığı bulunmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Doçent

  1*

Cumhuriyet Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet alanlarında çalışmaları bulunmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)

Doçent

  1*

Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında doktora yapmak. Sosyoloji alanında Doçent olmak. Kent, yoksulluk, toplumsal değişme ve sosyal tarih alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bölüm/Program

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

Tıbbi Teknikler ve Hizmetler/ Diyaliz

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu/Üroloji ABD’da Doçent olmak.

Tıbbi Teknikler ve Hizmetler/ Ameliyathane Hizmetleri

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu/Göz ABD’da Doçent olmak.

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

4850/1-1


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 6 ( Altı ) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, yabancı dil belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim/Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Açıklamalar

ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

1

 

Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri Alanında Doçentliği Almış Olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

 

Biyoloji Alanında Doçentliği Almış Olmak

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

Biyoloji Alanında Doktoralı Olmak. Zooloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi

1

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında Doktoralı Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri

 

 

1

Biyoloji Alanında Doktoralı Olmak. Toksikoloji ve Mikrobiyoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktoralı Olmak.

4838/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydı, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydı, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Not: 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DR. ÖĞR. ÜYESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

 

2 (*)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNALARI

2

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ

1 (*)

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ

1 (*)

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

1 (*)

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

 

1 (*)

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH.

GEMİ İNŞAATI

 

1 (*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

KARTOGRAFYA

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

 

1 (*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI İŞLETMESİ

 

1 (*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK

 

1

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ

1

1 (*)

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MALZ. VE İMALAT TEKNOLOJİSİ

 

1 (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİRCİLİK

1 (*)

1 (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNA BİLGİSİ

 

1 (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

YAPI BİLGİSİ

 

1 (*)

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT BÖLÜMÜ

GRAFİK TASARIMI

 

2 (*)

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

4816/1-1


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Yabancı Dil Belgesi

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

•    Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim - öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranlar 1 adet dosyayı Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerlerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 - Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

 - Doktor Öğretim Üyeleri Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavlarından birisinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

 - İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

 - %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DRC.

AÇIKLAMA

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

Dağıtımcı liderlik ve değer temelli liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

Bireyi tanıma teknikleri, kariyer danışmanlığı, internet ve sosyal medya bağımlılığı konularında çalışmaları olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

2

Alt manifoldların Gauss dönüşümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Mesleki öğrenme toplulukları, iş doyumu ve fakülte yaşam niteliği konularında çalışmaları olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi

3

Canlı okuyucu ve bilgisayar destekli okumanın görme engelli öğrencilerin test başarıları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Türkiye Türkçesinde somut ölçü bildiren ifadeler konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Moleküler Fiziği

Doçent

1

İyonize radyasyonun tıptaki uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve dozimetri alanında yurt dışında çalışmalar yapmış olmak.

8

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Halk dindarlığı ve kadın kimliği konularında çalışma yapmış olmak.

9

Fen - Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Antik Yunan ve Roma döneminde Kapadokia Bölgesi üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Paleoantropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Geçmişte yaşamış insanlar üzerinde paleopatolojik çalışmalar yapmış olmak.

11

Fen - Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Paleoantropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

İskelet, kafatası ve diş varyasyonları üzerinden Anadolu toplumlarının biyolojik akrabalık ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

12

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Topoloji alanında çalışma yapmış olmak.

13

Fen - Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında toplumcu gerçeklik ve milli kimlik inşası konularında çalışma yapmış olmak.

14

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

Diz osteoartritli hastalarda kapalı kinetik zincir egzersizleri ve açık kinetik zincir egzersizlerinin karşılaştırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Çalışma iktisadı, az gelişmişlik ve kalkınma ekonomisi konularında çalışma yapmış olmak.

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

3

Basra Körfezi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

17

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

3

Afrika - Çin ilişkileri ve genel anlamda Afrika ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

18

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doktor Öğretim Üyesi

3

Kuran'da insan sorumluluğu ve Tefsir kuralları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

19

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

20

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doğum şekillerine göre annelerde kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

21

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

Multiple Sklerozlu hastalara verilen psikoeğitimin stresle baş etme, psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak

22

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

Lif ve mineral takviyeli polimer kompozitler üzerine çalışma yapmış olmak.

23

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

2

Protein saflaştırma ve karakterizasyonu, gen tedavisi ve aşı amaçlı DNA taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi alanlarında çalışmaları olmak.

24

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

Acil servise başvuran yaşlı hastalarda klinik izlem ve deliryum ile ilişkili çalışması olmak.

25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

Umblikal damarlar ile yenidoğanın büyüme parametreleri arasındaki ilişki alanında çalışması olmak.

26

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

Ekstremite biyomekaniği alanında çalışması olmak.

27

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

Yoğunbakım yandal uzmanı olmak ve enteral nutrisyonun ile etkileri ilgili çalışmalar yapmış olmak.

28

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Spinal kord iskemi - reperfüzyon hasarı ve postoperatif perikardiyal adezyon üzerine çalışması olmak.

29

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Venöz sinus trombozu, aterosklerotik karotis arter stenozu üzerine çalışması olmak ve uyku sertifikası olmak.

30

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Statik germelerinin izokinetik kuvvet ve sıçrama üzerine etkileri alanında çalışması olmak.

31

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

Entomopatojenik funguslar ve bakteriler konusunda çalışmaları olmak.

32

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Moleküler Biyoteknoloji ve Aerobiyoloji alanında çalışma yapmış olmak.

33

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doktor Öğretim Üyesi

3

Sinyal işleme konusunda alt uzay yöntemleri kullanılarak işaret kodlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4797/1-1


Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Başkanlığımız 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında ülkemizin küresel yönelimler kazanan dış politikasının etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Başkanlığımızın spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren sözleşmeli personel pozisyonu ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, gelişmeye-öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili/verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır.

2018 yılı için de Başkanlığımızca 10 yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli uzman istihdam edilecektir.

Müracaatlar 18/06/2018 tarihinde başlayacak olup, 22/06/2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarından sonra mülakata çağrılacak olan adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın birçoğu sahada ya da saha ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm gruplar için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2016, 2017 veya 2018 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları açıklanan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. ve 3. gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2. ve 4. gruptan başvuran adaylar için (B) seviyesinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil puanı belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. (1. ve 3. gruplar için 70 puan; 2. ve 4. gruplar için 80 puan) Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz. (İspanyolca ve Portekizce dilleri için Başkanlığımızca sınav yapılmayacaktır. Portekizce için ülkemiz ilgili kurumlarından denkliği olan, Portekizce olarak en az 3 yıl eğitim veren lise veya lisans diploması sahibi olan adaylar bu dili biliyor sayılacaktır.)

2 - Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir.

3 - Adayların seyahat engelinin bulunmaması gerekmektedir. Uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman hazır bulunmaları beklenmektedir.

4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

5 - Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

6 - Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak.

 

GRUPLAR

ADET

BAŞVURABİLECEK MEZUNİYET ALANI

ÖZEL ŞARTLAR

1. Grup

1

- Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

- Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen saha deneyimi sahibi olmak.

- Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak.

2. Grup

4

(1 Arapça, 1 Fransızca, 1 Rusça, 1 Portekizce)

- Arapça, Fransızca ve Rusça için bu diller üzerine Üniversitelerin Dil, Edebiyat, Öğretmenlik ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.

- Portekizce için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

- Mütercim pozisyonunda en az 2 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen başvuru dilinin yanısıra ikinci bir dili de iyi derecede biliyor olmak.

3. Grup

1

- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

- 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen; Microsoft Windows ve/veya Linux sistem yönetimi, ağ kurulumu ve yönetimi, bilgi güvenliği, sanallaştırma, güvenlik duvarı yönetimi, aktif dizin yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

4. Grup

4

- Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.

- TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak veya lisansüstü çalışma yapmış olmak.

- Tercihen muhasebe tecrübesine sahip olmak.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evrakları ile birlikte en geç 22/06/2018 tarihi Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Anadolu Meydanı Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak olan müracaatlarda gönderilecek evrakların son başvuru tarihine kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu. (Başvuru formu fotoğraflı olarak doldurulacaktır.)

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği. (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi)

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği. (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği.

e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge.

f) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

g) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

h) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi)

i) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

j) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 28/06/2018 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik yazılı sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.

 

Başvuru Tarihleri

18 Haziran - 22 Haziran 2018

Yabancı Dil Sınavına Katılacak Adayların İlanı

26 Haziran 2018

Yabancı Dil Sınavı

28 Haziran 2018

Mülakat Sınavına Katılacak Adayların İlanı

29 Haziran 2018

Mülakat Sınavı

02 Temmuz - 06 Temmuz 2018

 

Bilgi Alma İçin İrtibat No: 0 312 939 70 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76

4716/1-1