27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

• Sınav, 02 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

• Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

• Adaylar başvurularını, 05-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

Adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

• Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

• Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

• Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

• Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

• Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

• Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

Sınava girecek adaylar 05-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 180,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

• Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar ÖSYM-Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

• Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

• Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

• Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

• Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.

• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

Duyurulur.

5617/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Karadeniz Mustafa Sungur Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Eyüp GÜNEŞ, Refik KAMIŞ, Osman SARIYILMAZ, İlhan GENÇ, Eyüp KESKİN, Hasan PİRİNÇ, Mustafa BAŞ, Aziz BAŞTAŞ, Erdoğan DEMİR, Vedat TİRYAKİ, Çetin ŞAHİN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Samsun.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.06.2018 tarihinde kesinleşen 08.05.2018 tarihli ve E: 2018/22, K: 2018/250 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkeye ve insanlarına, maddi gücü elverdiği ölçüde her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, fikren bedenen ve kültürel yönden sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000,00 TL (AltmışbeşbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Eyüp GÜNEŞ, Refik KAMIŞ, Eyüp KESKİN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı başka bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5564/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7156

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Aladdin Middle East Ltd.

• MERKEZ ADRESİ          :  100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 67202 U.S.A.

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Caddesi, Karum İş Merkezi F Blok No: 21/394   06680 Kavaklıdere, Çankaya-Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  04.08.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.548 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Siirt

• PAFTA NUMARASI      :  AR/AME/K/M47-b1, b2

KARAR:

Aladdin Middle East Ltdnin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5602/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/262 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5571/1-1


Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların;

• Başvuru dilekçesini,

• YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir),

• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör adaylar için), Uzmanlık Belgesi fotokopilerini,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

• Varsa yabancı dil başarı belgesini,

• Çalışma/Emeklilik belgesini,

içeren başvuru dosyalarını, Profesörlük başvuruları için 6 (altı) adet, CD şeklinde hazırlamaları (belgelerin tamamının PDF formatında taratılması gerekmektedir) ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü Söğütözü Mah. 2179 Sok. No. 6 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular da postanın yukarıda belirtilen adrese teslim tarihi dikkate alınacaktır.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

 

BİRİM

ABD

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Levoksimendan; In Rat Myokardı Üzerine Etkisi İle ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Spinal kolon anatomisinde doktora güzeyinde çalışma yapmış olmak ve Üst setvikal patolojilerde cerrahi teknik ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Serum apolipoprotein A-1 içeren lipoproteinler ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta Uzmanlığını alanında yapmış olmak; Gebelikte ve emzirme evresinde alkolün sıçan yavrularının Purkinje hücrelerine etkisi üzerine elektron mikroskobik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; "Kronik fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda kolon transit zamanı, defekografi ve anorektal manometri" konularında çalışma yapmış olmak.

5563/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm/Program

Sayı

Unvan

Açıklamalar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda Doktora derecesine sahip olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

Doktorasını Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında yapmış olmak.

Mimarlık

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak ve Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri Programı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Uzmanlığını ‘Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi alanında almış olmak.

İlk ve Acil Yardım Programı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör

Doktorasını İşletme Anabilim dalında yapmış olmak.

5615/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

1

Profesörlük kadrosuna atanmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümlerinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını ise mimarlık temel alanı ve mimarlık bilim alanından almış olmak.

Mimarlıkta hareketli yapı ve yapım teknolojileri konularında uluslararası ve ulusal dergi, sempozyum, kitaplarda yer alan yayınlara sahip olmak. Depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı konularında uluslararası ve ulusal dergi, sempozyumlarda yer alan yayınlara sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

3

Makroiktisat alanından doçentlik unvanına sahip olmak, bölgesel ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel eşitsizlikler konuları üzerine akademik yayınlara sahip olmak, Plancılar ve Tasarımcılar için Ekonomi veya Planlamada Niceliksel Teknikler gibi konularda ders verme tecrübesine sahip olmak, Bölgesel Ekonomiler kapsamında olan konularda lisansüstü tez çalışmaları yürütmüş ve başarı ile tamamlatmış olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Profesör

1

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Termofilik Enzimler ve Nanoparçacık taşıyıcı sistemlerin sentezi ile bunların antikanser ve sitotoksik etkileri konularında araştırmalar yapıyor olmak ve uluslararası yayınlara sahip olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Doçent

1

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Elektrostatik kümelerin, konjüge polimerlerin sentezleri ile optik ve elektrokimyasal sensörler ve uygulamaları üzerine çalışmaları olmak ve uluslararası yayınlara sahip olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Biyoloji Bilim alanından almış olmak. Biyotik ve abiyotik stres mekanizmaları üzerine araştırmaları ve uluslararası düzeyde yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

1

Temel İmmunoloji alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Temel İmmunoloji Bilim alanından almış olmak. İmmunoloji ve T hücre immun yanıtının regülasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak. Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanından almış olmak. Hücreler arası iletişim biyolojisi ve hücre membranı elektrofizyolojisi konularında uluslararası çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği ve/veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanlarından almış olmak. Kimyasal Buhar Biriktirme, nano-fabrikasyon ve enerji dönüşümü konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak ve bu konularda TÜBİTAK ve/veya yurtdışı destekli proje yürütmüş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

2

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora diplomasına sahip olmak.

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik derecesi almış olmak. Bilgisayar sistemi ve donanımı, gömülü sistemler konularında çalışmalara ve yayınlara sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans dereceleri ile güç sistemleri ve rüzgar enerji teknolojileri alanında doktora derecesine sahip olmak. Yenilenebilir enerji tesislerinin modelleme, elektrik şebekesi entegrasyonu, koordinasyonu ve optimum kontrolü,  rüzgar enerji tesislerinde frekans kontrolü ve rotor kararlılığı konularında araştırma tecrübesine sahip olmak ve bu konularda uluslararası yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.

5557/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 10.07.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Bilgi Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uçak-Gövde Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İşletme (İngilizce)*

İlgili alanda veya hukuk alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İşletme

İlgili alanda veya hukuk alanında doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda veya iktisat alanında doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

İlgili alanda veya iktisat doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım -Reklamcılık -İletişim Bilimleri alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Yeni Medya

İlgili alanda veya İletişim Bilimleri alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

2

-

-

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sinema ve Televizyon

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

Oyunculuk

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik veya Turizm alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İletişim Tasarımı

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İç Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Moda ve Tekstil Tasarımı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık

Mimarlık veya Sanat Tarihi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Mimarlık (İngilizce)*

Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

İnşaat Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mekatronik Mühendisliği

Fizik veya Mekatronik alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Biyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

3

1

2

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

2

1

2

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim, Felsefe Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmet (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği̇ (İngilizce)*

Sivil Havacılık Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

5614/1-1


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadrolar için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için                          :  Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için                            :  Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için    :  Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Profesör

1

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Profesör

1

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Fen Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

Edebiyat Fak.

Toplumsal Yapı ve Değişme

Doçent

1

Edebiyat Fak.

Sosyal Hizmet Böl.

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Mikrobiyal Biyofilmler konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Mineraloji ve Petrografi

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bilişim Teknolojileri

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bilişim Yönetimi

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doçent

1

İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik

Doçent

1

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

Kablosuz elektromanyetik alanların canlılar üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Gösteri Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diyabetik ayak ve kronik yara ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yurtiçi ve yurtdışında organ nakil merkezlerinde çalışmış olmak, karaciğer ve böbrek nakli sertifikası olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psik. Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Erken Okur-Yazarlık üzerine çalışmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik (Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Vet. Farmakolojisi ve Toksikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Veteriner Fakültesi

Vet. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Teknoloji Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kanser Hücrelerinde Glikoz ve İnsülin Etkilerinin Belirlenmesi üzerine doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sivas MYO

Makine

Dr. Öğr. Üyesi

1

Zara Veysel Dursun Uyg. Bilimler Y.O

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

5569/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanın belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Dr. Öğr. Üyesi. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Alan

Unvan

Sayı

İlanda Yer Alacak Açıklamalar

1

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

2

Eğitim Bilimleri

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr.

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doçentlik almış olmak erken çocuklukta psikanalitik yaklaşımlar ve drama ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

3

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve öğrenciler için internet temelli kariyer belirleme araçları gelişimiymiş olmak.

4

Hukuk

Kamu Hukuku

Milletlerarası Kamu Hukuku

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Milletlerarası Kamu Hukuku alanında almış olmak.

5

Hukuk

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doç. Dr.

1

Doçentliğini İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında almış olmak

6

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

7

Hukuk

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kamu Hukuk doktora mezunu olmak, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak. Üniversite tecrübesi olması.

8

Hukuk

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

Özel Hukuk doktora mezunu olmak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak. Üniversite tecrübesi olması.

9

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış, özellikle sivil toplum, kadın çalışmaları üzerine çalışmalar yürüten bu alanda ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltecek, bu alanlarda uluslararası ve endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora ve yüksek lisans dereceleri olan doçent alınacaktır.

10

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Sosyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans ve Yüksek lisans derecesini tercihen sosyoloji bölümünde tamamlamış olmak, Nitel ve nicel araştırma teknikleri alanında çalışmalar yapmış olmak

11

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Ekonomi

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

Ekonomi alanında doktorasını tamamlamış, Makroekonomi veya Makroekonometri alanında çalışmalar yapmış olmak

12

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Lojistik

Lojistik

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans veya Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Lojistik veya benzer alanlarda yapmış, E-Ticaret Lojistiği ve Bilgi Teknolojileri konularında çalışmalar yapan.

13

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Psikoloji

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr.Öğr. Üyesi

1

Gelişim veya sosyal psikoloji alanında veya Klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri verme konusunda deneyim sahibi olmak; alanında uluslararası yayın yapmış olmak.

14

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr.Öğr. Üyesi

1

İşletme alanında doktorasını tamamlamış, doktora tezini finans alanında yazmış, Kurumsal finans (corporate finance), istatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.

15

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

İşletme

İşletme

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr.Öğr. Üyesi

1

İşletme alanında doktorasını tamamlamış, doktora tezini finans alanında yazmış, Kurumsal finans (corporate finance), finansal performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

16

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

İşletme

İşletme

Prof.Dr./Doç.Dr./ Dr.Öğr. Üyesi

2

İşletme alanında doktorasını tamamlamış, yönetim organizasyon ve/veya stratejik yönetim alanında çalışmalar yapmış olmak.

17

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

İşletme

İşletme

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr.Öğr. Üyesi

1

İşletme veya pazarlama alanında doktorasını tamamlamış, doktora tezini pazarlama alanında yazmış, Pazarlama etiği, sürdürülebilir pazarlama ve /veya e-pazarlama, dijital pazarlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

18

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Prof.Dr./Doç.Dr./

Dr.Öğr. Üyesi

1

İşletme veya işletme/endüstri mühendisliği alanlarında doktorasını tamamlamış, nicel araştırma yöntemleri, modelleme ve Pazar araştırması konularında ders vermiş ve çalışmalar yapmış olmak.

19

İletişim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Doç. Dr.

1

Doktora eğitimini Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak.

20

İletişim

Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı

Doç. Dr.

1

Ses Mühendisliği ve Tasarım alanında Müzik Yüksek Lisans ve Doktora programları mezunu, Etkileşimli Ses Tasarımı alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

21

İletişim

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı

Doç. Dr.

1

Grafik Tasarım Bölümlerinden alınmış sanatta yeterlik derecelerine sahip olmak, Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak.

22

İletişim

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sinema ve Medya Araştırmaları alanında doktora derecesine sahip olmak, Sinema ve Televizyon konularında araştırmalar yapmış olmak

23

İletişim

Yeni Medya

Yeni Medya

Dr. Öğr. Üyesi

2

İletişim Bilimleri ve/veya Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Doktora yapmış olmak.

24

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimarlık - Yapı alanında doktora yapmış olmak. Taşıyıcı sistemler alanında çalışmak.

25

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Mimarlık

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak. Tasarım ve sunum teknikleri alanında çalışmak.

26

Mimarlık ve Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans veya Yüksek Lisans derecesini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından almış, doktorasını Endüstri Alanları tasarımında tamamlamış olmak ve Tasarım Yönetimi, Tasarım Tarihi, Bilgisayar destekli tasarım alanlarında çalışmak.

27

Mimarlık ve Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof. Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından doçentlik unvanını almış olmak. Tasarımda öğrenme ve öğretme yöntemleri, kullanıcı odaklı tasarım alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

28

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Büyük Veri veya Siber Güvenlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar donanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

30

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Biyomedikal konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Elektronik, çip tasarımı veya mikroişlemciler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Sinyal işleme, haberleşme sistemleri, gömülü sistemler veya nesnelerin interneti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

33

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Mikrodalgalar ve antenler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

34

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak.

35

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yöneylem Araştırma ve İstatistik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Endüstri 4.0 konusunda çalışmalar yapmış olmak.

37

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Üretim Planlama ve İmalat Teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

38

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Makine Mühendisliği veya Enerji alanında doktora yapmış olmak. Enerji alanı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

39

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yapı Mühendisliği veya Betonarme ve Çelik Tasarım konularında çalışmalar yapmış olmak.

40

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Robotik ve/veya Kontrol konusunda çalışmalar yapmış olmak.

41

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

42

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

Mekatronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yüzen Sibernetik Mikrorobotlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

43

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak.

44

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

4

Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

45

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında doktora yapmış olmak. Veri Madenciliği ve Sayısal Yöntem Geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

46

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

Finans alanında doktora yapmış olmak. Yatırım Fonları ve Girişim Finansmanı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

47

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tercihen Tıp Fakültesi mezunu olmak. Sağlık yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Tercihen Sağlık kurumlarında üst düzey yöneticilik yapmış olmak.

48

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Prof. Dr. /

Doç. Dr.

1

Sağlık Yönetimi/Sağlık kurumları işletmeciliği/sağlık idaresi/sağlık kurumları yöneticiliği /yönetim ve organizasyon alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

49

Sağlık Bilimleri

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Okul öncesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

50

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

Odyoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak

51

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik(TR)

Beslenme ve Diyetetik(TR)

Prof. Dr. /

Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

52

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik(EN)

Beslenme ve Diyetetik(EN)

Prof. Dr. /

Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

53

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TR)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TR)

Prof. Dr. /

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

54

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (EN)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (EN)

Prof. Dr. /

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

55

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. Dr. Öğr. Üyeleri için H index Kriteri         4


b. Doç.Dr.'lar için H index Kriteri                 8


c. Prof.Dr.'lar için H index Kriteri                12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak


4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

56

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

1

57

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

58

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

59

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi Ve Travmatoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Dr. Öğr. Üyesi

2

60

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

61

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

62

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Sağlığı Ve Hastalıkları

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

2

63

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

2

64

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

3

65

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

66

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

67

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

68

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi

Gastronomi

Prof. Dr.

1

Gıda Mühendisliği doktora derecesine sahip olmak. Gıda mühendisliği bölümlerinde ders vermiş olmak. İdari görevlerde bulunmuş olmak.

69

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi

Gastronomi

Prof. Dr./Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

1

Gastronomi, Gıda Mühendisliği veya Turizm ve otel işletmeciliği doktora derecesine sahip olmak. Gıda mühendisliği veya Turizm ve otel işletmeciliği bölümlerinde ders vermiş olmak.

5611/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ