17 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30481

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır.

1 - Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

2 - Başvurunun onaylanabilmesi için;

• Tezkiye varakasının aslı,

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi,

10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 14 Ağustos 2018 Salı gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 17 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 03 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günü                :  15 Eylül 2018 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati   :  09.30

c) Sınav süresi              :  Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi   :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli         :  Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı       :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu             :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6275/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin EK 6’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 657 Sayılı Kanuna tabi merkezi bütçe kapsamında giriş sınavı yapılmak suretiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil aşağıda adedi ve derecesi belirtilen Avukat alınacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECE

ADET

Avukat

Avukatlık Hizmetleri

7

1

 

I - GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az altmış (60) asgari puanı almak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

d) En az 5 (beş) yıl avukatlık deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.

II - BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ         :  20.07.2018

SON BAŞVURU TARİHİ       :  03.08.2018

BAŞVURU ŞEKLİ                   :  Şahsen veya Posta ile

- Posta ile yapılan başvurularda belirtilen son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİRİŞ SINAVINA ALMA:

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlanacak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar bir sıralamaya tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adayların da giriş sınavına çağırılmak üzere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

IV - GİRİŞ SINAVI:

Giriş Sınav Tarihi      : 29.08.2018

Giriş Sınav Şekli        : Yazılı ve Sözlü

Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gerekir. Yazılı sınavda en az yetmiş (70) ve üstü puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre boş kadronun dört katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınacak başarı notu en yüksek olan atamaya hak kazanacaktır.

V - SINAV KONULARI:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdari Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 Sayılı Kanun.

VI - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların denklik belgesi onaylı örneği),

- Nüfus Kimlik Fotokopisi,

- Üç adet vesikalık fotoğraf,

- KPSS (B) sonuç belgesi,

- Özgeçmiş,

- Avukatlık kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Sabıka kaydı

- Avukatlıkla ilgili en az 5 (beş) yıl deneyim belgesi.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

NOT: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

6310/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.07.2018     Karar No: 7178

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  12.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  27.339 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Kırklareli

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/E19-d3, d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6271/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.07.2018     Karar No: 7177

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  12.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  10.767 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Kırklareli

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F18-b2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6272/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihli 11267 sayılı yazılarına istinaden 9980751926 vergi numaralı Zirveteks Konfeksiyon Ev Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tanzimli 13.05.2016 tarihli 2016/D1-02624 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 19.07.2016/IM046737 ve 22.07.2016/IM048005 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 74.761,57-TL GV, 186.903,93-TL İGV ve 96.334,81-TL KDV ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 22.11.2017 tarihli 17160400CK004309 sayılı Ceza Kararına konu 2.585.039,90-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6256/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğünün 25.05.2017 tarihli 16682 sayılı yazılarına istinaden 9980751926 vergi numaralı Zirveteks Konfeksiyon Ev Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tanzimli 30.05.2016 tarihli 2016/D1-02934 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 24.08.2016/IM055564, 25.08.2016/IM055992 ve 09.09.2016/IM059490 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 99.278,84-TL GV, 301.721,30-TL İGV ve 133.098,85-TL KDV ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 22.11.2017 tarihli 17160400CK004316 sayılı Ceza Kararına konu 3.550.169,00-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6255/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 72 pafta, 247 ada, 71 parsel üzerindeki 1088994 YİBF nolu (A ve B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Öz Akasya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail Volkan DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50641) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2017/3450 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.05.2018 tarihli ve E.2017/3450-K.2018/1145 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İsmail Volkan DEMİREL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 12.07.2018 tarihli ve 120821 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6283/1-1


 


 


 


 


 


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak, Doktorasını Gıda Güvenliği Dalında tamamlamış olmak.

 

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 2 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17.07.2018-31.07.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 31.07.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0216 452 45 85-86

Fax       : 0216 452 87 17

6345/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların, başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, Doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), yabancı dil (İngilizce) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış;

Profesör kadroları için altı adet (1 nüsha dosya ve 5 adet taşınabilir bellek ile), Doçent kadroları için dört adet (1 nüsha dosya ve 3 adet taşınabilir bellek ile) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet (1 nüsha dosya ve 3 adet taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekli olarak ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

* Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO ADEDİ

UZMANLIK ALANI

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema (*)

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini İletişim Bilimleri bilim alanında almış, Film Çalışmaları, Türk Sineması Tarihi ve İzleyici ve Alımlama alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (*)

Prof. Dr.

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Mimarlık bilim alanında almış olmak. Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Modern Mimarlık Kültürü, Modernizasyon ve Tasarım alanlarında araştırma ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (*)

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Avrupa Birliği bilim alanında almış olmak. AB-Türkiye İlişkileri, Göç ve Entegrasyon Politikaları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; uluslararası kuruluşlarla proje ve çalışma deneyimi olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik (*)

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Matematik bilim alanında almış olmak. Deterministik ve Stokastik Optimal Kontrol ve Finansal Uygulamaları, Lineer Olmayan Optimizasyon alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Gıda Üretim Süreç ve Sistemleri, Biyomühendislik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri (*)

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında; Doçentlik derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında almış olmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Veri Tabanı Sistemleri, Anlamsal Web alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.   

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri (*)

Doç. Dr.

1

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında; Doçentlik derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında almış olmak. Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Güvenliği, Sensör Ağlar alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (*)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında almış olmak. İç Mimarlık Kuram ve Eleştirisi, Sosyal Mekan Çalışmaları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak.

6282/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

UNVAN

DERECE

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

AÇIKLAMA

PROFESÖR

1

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Para politikası ve merkez bankacılığı konusunda çalışmış olmak.

DOÇENT

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD

Spor psikolojisi, ölçme ve değerlendirme alanında çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Politik liderlik konusunda çalışmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ECZANE HİZMETLERİ PR.

Antikanser konusunda çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FİZİKİ COĞRAFYA ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

2

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ

BİYOKİMYA ABD.

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU

HUKUK BÖLÜMÜ

ADALET PR.

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ABD

Sosyoloji alanıyla ilgili çalışmış olmak.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN EĞİTİMİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

4

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN PSİKOLOJİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

5

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DİN SOSYOLOJİSİ ABD

İlgili alanda doktora yapmış olmak

6316/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 64 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Anatomi

Profesör

Histoloji-Embriyoloji

1

Histoloji-Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

Tıbbi Farmakoloji

1

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

Biyofizik Anabilim Dalı

1

Biyofizik

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji

Profesör

Psikoloji

1

Psikoloji, Klinik Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji, Antropoloji

Doktor Öğretim Üyesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

1

Dil Bilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

1

Dil Bilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

2

Dil Bilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Profesör

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim Fakültesi

Yeni Medya (İngilizce)

1

İletişim Bilimleri, Yeni Medya

Doktor Öğretim Üyesi

Yeni Medya

1

İletişim Bilimleri, Yeni Medya

Doktor Öğretim Üyesi

Görsel İletişim

1

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı, Animasyon, Fotoğraf - Video

Doktor Öğretim Üyesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doktor Öğretim Üyesi

Medya ve İletişim

1

İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Yeni Medya

Doktor Öğretim Üyesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

1

Radyo-Televizyon ve Sinema, Gazetecilik

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı

1

Grafik

Doktor Öğretim Üyesi

Anestezi

1

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

Perfüzyon Teknikleri

1

Kardiyovasküler Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

1

İdare Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1

Ticaret Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

2

Medeni Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

1

Anayasa Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

Mali Hukuk

1

Mali Hukuk

Profesör

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

1

Hukuk Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

1

Mikro İktisat, Makro İktisat, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı, Çalışma Ekonomisi, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce

Profesör

İktisat

2

Mikro İktisat, Makro İktisat, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma İktisadı, Çalışma Ekonomisi, İktisat Tarihi, İktisadi Düşünce

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Endüstri Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

Bankacılık ve Finans

2

Bankacılık, Finans, Bankacılık ve Finans, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe ve Finansman, Sermaye Piyasaları

Doktor Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih

Profesör

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih

Doçent

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

2

Yönetim Bilişim Sistemleri, Nicel Karar Verme Teknikleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret

1

Uluslararası İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Muhasebe, Uluslararası Lojistik

Profesör

Uluslararası Ticaret

1

Uluslararası İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Muhasebe, Uluslararası Lojistik

Doçent

Uluslararası Ticaret

2

Uluslararası İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Muhasebe, Uluslararası Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

1

Uluslararası İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Muhasebe, Uluslararası Lojistik

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği  Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Güvenlik, Küresel Yönetişim, Dış Politika Analizi, Çatışma Çözümü, Politik Ekonomi, Çevre Politikaları, Bölge Çalışmaları - Avrupa Birliği, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Afrika

Profesör

Uluslararası İlişkiler

2

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği  Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Güvenlik, Küresel Yönetişim, Dış Politika Analizi, Çatışma Çözümü, Politik Ekonomi, Çevre Politikaları, Bölge Çalışmaları - Avrupa Birliği, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Afrika

Doktor Öğretim Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

Periodontoloji

Doçent

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

2

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sanat Bilimi 

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

6284/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/1/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/2/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/3/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/4/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/5/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6218/6/1-1