20 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30484

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesinden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü”nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1- Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2- 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6’ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3- Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)

4- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5- Odaya borcu bulunmamak.

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7- Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8- Sınav başvuruları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

a) Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.

b) Başvurunun onaylanabilmesi için yine online işlem merkezinin form ekranında da belirtilen

• Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

• Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

• Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

• Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

Belgelerinin 03 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin gelip gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir.

c) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 07 Ağustos 2018 Salı gününe kadar incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 10 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar ilk kez sınava gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 17 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 28 Ağustos 2018 Salı gününe kadar itirazları kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız olunan derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.

d) SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait sınav ücretinin 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

g) Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü                            :  16 Eylül 2018 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati               :  09.30

3) Sınav süresi                           :  Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi               :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli                      :  Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı                   :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu                         :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

 

6414/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tombaş Eğitim Sağlık Spor ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Ali Tombaş, Mustafa Tombaş, Bilal Tombaş, Ömer Tombaş, Soner Tombaş, Binnaz Tombaş, Fethiye Tombaş, Firdevs Tombaş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bursa.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2018 tarihinde kesinleşen 22.03.2018 tarihli ve E: 2017/525, K: 2018/191 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor ve gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak, milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL(AtmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali Tombaş, Mustafa Tombaş, Bilal Tombaş, Ömer Tombaş, Soner Tombaş, Binnaz Tombaş, Fethiye Tombaş, Firdevs Tombaş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mal varlığı aynı veya en yakın amacı güden başka bir kuruluşa veya vakfa, böyle bir vakıf veya kuruluş yoksa Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6372/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ümmetin Temsilcileri Vakfı.

VAKFEDENLER: Nureddin NEBATİ, Özlem NEBATİ, Muhammed Süleyman NEBATİ, Emine Serra NEBATİ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/07/2018 tarihinde kesinleşen 11/05/2018 tarihli ve E:2017/494, K:2018/187 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin tarihi mirası ve milletimizin gönül dünyasında yeri olan başta Filistin ve Kudüs olmak üzere Müslüman toplumların Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek, tarihi mirası canlandırmak, ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerine yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Nureddin NEBATİ, Özlem NEBATİ, Muhammed Süleyman NEBATİ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin uygun gördüğü aynı gayeli diğer bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6373/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER : İsmail Kulaçıoğlu, Debra Derya Kulaçıoğlu, Mustafa Atlığ, Mahide Koç Atlığ, Bayram Güngör, Cem Kervan, Bedri Peker, Orhan Özçelik, Yoel Barış Özçelik, Hürrem Carolin Çevik, Uygar Düzgüner.

VAKFIN İKAMETGAHI: BURSA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/06/2018 tarihinde kesinleşen, 18/05/2018 tarihinde tashih edilen tashih şerhli 19.03.2018 tarih ve E: 2017/300, K: 2018/249 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak Hristiyan T.C. vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların Kitabı Mukaddes’e bağlı Hristiyanlığın temel akidelerine uygun dini ihtiyaçlarını karşılamaktır. Vakıf, kamu yararına bir vakıf olmayı hedefler.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

- Bursa İli Osmangazi ilçesi, Hocaalizade Mahallesinde bulunan ve tapunun 5316 ada,7 parselde bulunan 3 nolu müstakil ev.

- Bursa İli, Osmangazi İlçesi İbrahimpaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 5673 ada, 20 parselde bulunan 13 nolu dükkan ile 14 nolu dükkan.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Altığ, Mahide Koç Altığ, Bayram Güngör, Debra Derya Kulaçıoğlu, İsmail Kulakçıoğlu.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bağdat Cad. No: 85/1 Altıntepe, Maltepe/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6374/1-1

—————

VAKFIN ADI: Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı (BKSV).

VAKFEDENLER: Ogün Şanlıer.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/06/2018 tarihli ve E:2018/268, K:2018/287 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak, Kültürel altyapıların, kültürel üretimlerin ve sanatsal yaratıcılığın sürdürülebilirliği ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ogün Şanlıer, Mahmut İpşirli, Serdar Karagöz, İbrahim Hakkı Elma, Zülfikar Kürüm, İbrahim Zahid Altay, Elif Eda Karagöz, Mustafa Alcan, Cem Ocakçı, Samed Karagöz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6408/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.07.2018     Karar No: 7179

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  05.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  17.755 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/L44-c1, c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6361/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Statoil Banarlı Turkey B.V. Şirketleri’nin Tekirdağ ve Edirne illerinde müştereken sahip bulunduğu AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 12.06.2018 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6362/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.07.2018     Karar No: 7181

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

 TEBLİGAT ADRESİ     :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 86    06100 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  15.12.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  47.773 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Hakkari

• PAFTA NUMARASI   :  AR/TPO/K/N52-a

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6363/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nun İstanbul ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/3096 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatını terk için 10.07.2018 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6364/1-1


 


 


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Gıda güvenliği ve ambalajlama konularında çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Alzheimer hastalığı ve minimal kognitif bozukluktaki retina bulguları konusunda çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Bipolar bozukluk hastalarında işlevsellik düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

6438/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilgili Bölümlerine Doçent alımı gerçekleştirilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Uzmanlık Alanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

- Karşılaştırmalı Siyaset, Ortadoğu Siyaseti, Siyasi Ekonomi, İslami Siyasi Hareketler

İşletme

Doçent

1

- Sosyal Politika, Sosyal Diyalog Mekanizmaları, Çalışan ve Endüstri İlişkileri

İşletme

Doçent

1

- Yenilik Yönetimi, Yönetim ve Strateji, Çok Uluslu Firmalar, Gelişmekte Olan Ülkelerin Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Yetkinlikleri, Otomotiv Endüstrisi.

İktisat

Doçent

1

- Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Uluslararası Ticaret-Çevre İlişkileri

 

Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri - yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

Başvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. Başvurular gizli tutulacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sok. No: 2   34980 Şile - İstanbul

Tel: 444 07 99

6439/1-1


Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Dr. Öğretim üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Dr. Öğretim Üyesi olarak atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 - Doktora derecesini İşletme-Pazarlama alanında almış olmak.

4 - Bu kadroya Dr. Öğretim Üyesi olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları bilimsel dosyaları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 1adet elektronik, 1adet basılı) ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Daire Başkanlığı 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1) Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2) Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3) Üniversitemiz web sayfasında http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-07062018.pdf adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4) Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

İşletme Böl.

Dr. Öğretim Üyesi

1 (Bir)

Tüketici davranışları, deneyimsel pazarlama ve tüketim, kültür ve pazarlama iletişimi etkileşimi, marka ve tüketim etkileşimi alanlarında çalışmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Daire Başkanlığı

34083 - Cibali/İSTANBUL

6423/1/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Dr. Öğretim Üyesi atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Mimarlık alanında Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak; lisansüstü derecelerinden en azından birini yurt dışındaki tanınan bir eğitim kurumundan almış olmak,

3 - Lisans ve Lisansüstü ders yürütecek düzeyde İngilizce bilgisi ve deneyimine sahip olmak,

4 - Mimari Tasarım stüdyolarında en az iki yıl süreyle yürütücülük yapmış olmak,

5 - Sayısal Tasarım alanında ders vermiş olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 1adet elektronik, 1adet basılı) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1) Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2) Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3) Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4) Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

Sayısal tasarım, morfoloji ve dijital fabrikasyon alanlarında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ders verebilecek kapasitede uzmanlık sahibi olmak.

Doktora derecesini yurt dışında tanınan bir öğretim kurumundan almış olmak tercih sürecinde etkili olacaktır.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6423/2/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat Ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Dr. Öğretim Üyesi atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Mimarlık alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans; ve Mimarlık, Kentsel Tasarım ya da Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde Doktora derecelerine sahip olmak;

3 - Lisans ve Lisansüstü ders yürütecek düzeyde İngilizce bilgisi ve deneyimine sahip olmak,

4 - Mimari Tasarım stüdyolarında en az iki yıl süreyle yürütücülük yapmış olmak,

5 - Peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında ders vermiş olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 1adet elektronik, 1adet basılı) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1) Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2) Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3) Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4) Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

Peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve kent tarihi alanlarında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde ders verebilecek kapasitede uzmanlık sahibi olmak.

Doktora sonrası araştırma sürecini yurt dışında tanınmış bir kurumda tamamlamış olmak tercih sürecinde etkili olacaktır.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6423/3/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte / MYO

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

2

Bilgisayar Mühendisliği Ya Da Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu Olması. Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. Güncel Yazılım Geliştirme Teknikleri Üzerine, Ya Da Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

1

Bilgisayar Ağları Alanında Çalışmaları ve Patentleri Olan Doçent veya Profesör Unvanına Sahip Olması.

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe)

1

Türk Halk Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Türk Dünyası Halk Bilimi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe)

1

Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olması. Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. Yeni Türk Dili Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe)

1

Yeni Türk Edebiyatı Alanında Çalışmaları Olan Profesör Unvanına Sahip Olması.

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Türkçe)

1

Moleküler Hücre Biyolojisi Alanında Çalışmaları Olan, Özellikle Kanser, Diyabet ve Obezite Konularında Biyomarkır Ve Mikro RNA Temelli Dizi Analizi Üzerine Çalışmalar Yürüten Doçent veya Profesör Unvanına Sahip Olması.

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü (Türkçe)

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerini, "Sağlık Bilimleri" Alanından Almış Olması. Doçentliğini "Erişkin Psikiyatri" Alanında Almış Olması.

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü (Türkçe)

1

Psikoloji Lisans Mezunu Olması. Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. Akış Deneyimi, Üst Bilişsel Gelişim ve Kendini Toparlama Gücü Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar (Türkçe) Bölümü

1

Matematik-Bilgisayar Lisans Mezunu Olması. Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Doktora Derecesini Sembolik Hesaplama Alanında Almış Olması. Bilgisayar Cebri ve Hesaplamalı Bilimler Üzerine Çalışmaları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (İngilizce)

1

Çağdaş İngiliz Romanı, Kadın ve Beden Çalışmaları İle Kültürel Araştırmalar Alanlarında Çalışmaları Olan Doçent veya Profesör Unvanına Sahip Olması.

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

1

Lisansını (İngilizce) Uluslararası İlişkiler, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerini (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanından Almış Olması. Doçentliğini “Uluslararası İlişkiler” Alanında Almış Olması. Enerji Politikaları, Uluslararası Örgütler, Ortadoğu, Güvenlik ve Milliyetçilik Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Eserleri Olması.

Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

1

(İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunu Olması. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini (İngilizce) Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, (İngilizce) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi veya (İngilizce) Siyasi Tarih Alanlarından Birinde Tamamlamış Olması. Siyasi Tarih ve/veya Uluslararası Siyaset Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul

Tel        :  0212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

6301/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4. maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) Tıp Fakültesi kadrosuna müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

ABD/Program

Unvan

Der.

Açıklama

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO

Park ve Bahçe Bitkileri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Doçent

2

Peyzaj planlama, Biyoklimatik konfor ve Doğa koruma üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

5

Kardiyoloji uzmanı olmak. Kardiyak Elektrofizyoloji konusunda eğitim almış olmak. (Açıklamalar Madde 6)

6415/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyuru Başlama Tarihi    :  20.07.2018

Son Başvuru Tarihi          :  03.08.2018

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Pedodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Jinekolojik Onkoloji uzmanı olmak,

Robotik Cerrahi konusunda deneyimi olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Yaşlı Bakımı Programı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak,

Sinir Bilimi ve Biyolojik Psikiyatri alanlarında deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

6302/1-1


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf

- Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; http://erdogan.edu.tr/ ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Kadro Derecesi

Açıklama

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

4

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Güvenlik ve toplumsal düzen konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Biyoloji bölümü lisans mezunu olup zooloji alanında doktora yapmış olmak, amfibilerde popülasyon genetiği üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Fizik bölümü lisans mezunu olup katıhal fiziği alanında doktora yapmış olmak. Süper iletkenliklerin manyetik kaldırma kuvveti konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

YAŞLI BAKIMI PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

Kemoterapi alan akciğer kanseri hastaları üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 

İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

İngilizce eğitimi alanında doktora yapmış olup ana dil ile yabancı dilde okuma üzerine çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hastalarda Retromolar Foramenin Görülme Sıklığı konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tek Taraflı Temporo Mandibular Eklem Ameliyatı olan Hastaların Masseter Kas Boyutlarının Değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Girişimsel Radyoloji ve BT Koroner Anjiyografi konusunda çalışma yapmış olmak

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tarla Bitkileri lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Çay bitkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Diz patolojilerinde MR görüntüleme ile Artroskopik değerlendirme konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kuru tip transformatörü üzerine çalışma yapmış olmak.

6348/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

Primer ve nüks larengeal tümör cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

 

Ortaçağ siyasi düşüncesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

 

1

Lonesco’nun Türkçeye çevrilmiş tiyatro oyunlarının incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

 

1

Arap Dili ve Belagatı alanında Doktora yapmış olmak. Edebi metinlerde Belagata özel çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

Sınıf Eğitimi

 

1

Eğitim Hukuku üzerine doktora yapmış olmak. Çocuk meclisleri ve çocuk hakları eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

 

 

Türkçe Eğitimi

1

 

Doçentliğini Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim alanında almış olmak. Türkçe/Edebiyat ders kitapları ve söz varlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

1

--

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Veterinerlik İç Hastalıkları

1

 

--

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 

 

 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

1

 

Farmakovijilans ve farklı saklama şartlarının ilaçlara etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

4

5

 

6380/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 14.07.2018 tarihli ve 30478 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda yapılan düzeltmelere ilişkin;

- Sehven yazılan Kadro Unvanında değişiklik yapılan kadrolar.

 

SIRA NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO UNVANI

(DÜZELTİLMİŞ)

ARANAN ŞARTLAR

23

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

Doçent

BT kılavuzluğunda yapılan akciğer biyopsileri ve femoral arter pseudoanevrizmalarında USG konularında çalışmaları olmak.

133

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

Profesör

Aort anevrizmalarında açık distal nastomoz ile onarım ve atherosklerotik plaklarda enfeksiyöz patojen saptanması konusunda çalışması olmak.

 

- Sehven yazılan ilan şartında değişiklik yapılan kadrolar.

 

SIRA NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ESKİ ŞART

YENİ ŞART

77

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

Kalp nakli konusunda deneyimi ve minimal invazif sol ventriküler destek cihazı implantasyonu konusunda çalışması olmak.

Kalp transplantasyonu konusunda çalışması olmak ve hasta takibi konusunda deneyimi bulunmak.

110

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Isı stresinin pre-pubertal sıçanların davranışları ve endokrin fonksiyonlarına etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.

Çocuklarda endokrin fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.

255

Van SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

Farklı spektral yapıdaki ışığın, oküler yapılar üzerindeki etkilerine yönelik deneysel çalışması bulunmak

Vitreoretinal cerrahi üzerine deneyimi bulunmak. Üveit ve glokom konularında çalışmaları olmak.

 

İlan olunur.

6412/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6352/6/1-1