22 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30486

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7171

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.

• MERKEZ VE

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No: 3   Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  13.02.2018, 14.02.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.663 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Konya, Niğde

• PAFTA NUMARASI      :  M32-c3, c4

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti’nin Konya ve Niğde illerinde 30.663 hektarlık M32-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6409/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7170

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                           :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86,   06100, Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  20.04.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.663 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Konya, Niğde

• PAFTA NUMARASI      :  M32-c3, c4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Konya ve Niğde illerinde 30.663 hektarlık M32-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6410/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M41-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6411/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 10.07.2018-230                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.07.2018-4433                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.00.687

Sivas İli, Merkez İlçesi, Ağcaeniş Köyü’nde tespit edilen Akçainiş Köyü Yerleşim Yeri ve Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi talebini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 22.11.2017 tarihli ve 2027-5231 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu uzmanının 10.07.2018 tarihli ve 340333 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Merkez İlçesi, Ağcaeniş Köyü, özel mülkiyete ait tarla vasıflı 117 ada, 17, 19, 20 ve 22 parsel nolu taşınmazların bir kısmı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı 117 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bir kısmında tespit edilen Akçainiş Köyü Yerleşim Yeri ve Nekropolünün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Akçainiş Köyü Yerleşimi ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi.

 

6327/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.03.2018-219                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.03.2018-4199                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.13.44

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Kale Mahallesinde sit dışında bulunan, tapunun 119 ada, 10 parselinde (eski 345 Ada, 10 Parsel) kayıtlı, özel mülkiyete ait evin tescillenmesi ve devlet eliyle restore edilmesi istemi içeren Altınyayla Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.12.2017 tarih ve 1663 sayılı yazısı, ekleri; Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.03.2018 tarihli ve 124368 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Kale Mahallesinde sit dışında bulunan, tapunun 119 ada 10 parselinde (eski 345 ada, 10 parsel) kayıtlı, özel mülkiyete ait Osman ÇINAR Konuk Odasının 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, anıt fişinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı grubunun 2. Grup yapı, korunma alanının ise karar eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, konuk odasının onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

6328/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02.06.2018-229                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.06.2018-4405                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.00.915

Tokat Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonca yerinde incelenerek Tokat İli, Merkez İlçesinde tespit edilen metruk binaların Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 18.10.2017 tarihli ve 837 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarih ve 364391 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.05.2018 tarihli ve 276241 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Merkez İlçe, Cami-i Kebir (Ulucami) Mahallesi, 239 ada 17 parselde bulunan 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereğince yapı grubunun 2’nci grup yapı olarak belirlenmesine, anıt fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına;

Tokat yöresel sivil mimari özellikleri taşıması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle yıkım talebinin uygun olmadığına, ancak metruk durumundan kurtulabilmesi için ivedilikle yapıda mülk sahipleri, ilgili birimlerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak yapıların onarıma yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

6329/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.960

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2018-296                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2018-9822                                             ADANA

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Dişlenli Mevkii, 120 ada 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 368, 373, 377 parsellerde tespit edilen Dişlenli Örenyerinin 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2018 tarihli ve 353295 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2018 tarihli ve 323081 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Dişlenli Mevkii, 120 ada 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 368, 373, 377 parsellerde Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Dişlenli Örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

6330/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6331/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.10.193

Toplantı Tarihi ve No    : 15.02.2018-274                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.02.2018-9116                                             ADANA

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 716 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan veriler doğrultusunda sit derece değişikliği talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.01.2017 gün ve 615 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2016 günlü raporu ile Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi YAĞCI’nın 18.01.2016 günlü görüş raporu, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.12.2017 gün ve 10564 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 716 parselde yapılan sondaj kazılarında mezarlar ortaya çıktığı anlaşıldığından sit derecesinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesine, kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırların uygun olduğuna, Koruma Amaçlı İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı hükümlerinin bu alan için de geçerli olduğuna, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesinin Belediyesinden istenmesine karar verildi.

 

6332/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.14.244

Toplantı Tarihi ve No    : 18.04.2018-284                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.04.2018-9432                                             ADANA

Hatay ili, Defne ilçesi, Dursunlu Mahallesi, 1461 ada 22-23-24 parsel 1462 ada 1 parsel; Atatürk Mahallesi 1445 ada 20 parseller üzerinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen su kemerinin tescil talebine ilişkin; Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.10.2017 gün ve 4836 sayılı yazısı, 23.01.2018 gün ve E.67210 sayılı yazısı ve ekleri Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.10.2017-17.01.2018 günlü raporları, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.12.2017 gün ve 5795 sayılı yazısı, 25.02.2018 gün ve E.169280 sayılı yazısı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 01.03.2018 gün ve E.38155 sayılı yazısı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 06.03.2018 gün ve E.41170 sayılı yazısı, Maden İşleri, Genel Müdürlüğünün 08.03.2018 gün ve E.411940 sayılı yazısı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 gün ve E.2018-3710/7530 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Defne ilçesi, Dursunlu Mahallesi, 1461 ada 22-23-24 parsel, 1462 ada 1 parsel, Atatürk Mahallesi 1445 ada 20 parseller üzerinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen su kemerinin 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapı grubunun 1. Grup Yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6333/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.957

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2018-296                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2018-9821                                             ADANA

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Akhayat Mevkii, 114 ada 13 ve 14 parseller, 115 ada 173 ve 174 parseller, 112 ada 20, 21, 23, 24, 25, 31, 91, 92 parsellerde tespit edilen beş ayrı örenyerinin 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.04.2018 tarihli ve 353295 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.04.2018 tarihli ve 323081 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli ilçesi, Batısandal Mahallesi sınırları içindeki Akhayat Mevkii, 114 ada 13 ve 14 parseller, 115 ada 173 ve 174 parseller, 112 ada 20, 21, 23, 24, 25, 31, 91, 92 parsellerde Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen beş ayrı örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

6334/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.02.394

Toplantı Tarihi ve No    : 27.06.2018-294                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.06.2018-9767                                             ADANA

6336/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18.142

Toplantı Tarihi ve No    : 27.06.2018-294                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.06.2018-9741                                             ADANA

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi, Yazı Mevkii, 238 nolu parselde tespit edilen Çiçekli Arkeolojik Alanının 3 üncü Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 16.05.2018 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi, Yazı Mevkii, 238 nolu parselin 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3’üncü Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline (Çiçekli Arkeolojik Sit Alanı), kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

6335/1-1