30 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30494

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A. O. F17-c2, c3, c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 20.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6645/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

6429/1-1


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Doçent

Dr. Öğretim Üyesi

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Protez kaide materyallerinin güçlendirilmesiyle ilgili çalışma yapmış olmak.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Protez materyallerinin polisajlanmasıyla ilgili çalışma yapmış olmak.

PEİRODONTOLOJİ

1

Periodontoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Periodontal hastalığın tedavisi ile sistemik hastalık ilişkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN BİLİMLERİ

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

Göğüs Hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olmak. Pnömokonyosis ile ilgili çalışma yapmış olmak.

KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Septum deviasyonları konusunda çalışma yapmış olmak.

GÖZ HASTALIKLARI

1

Göz Hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olmak. Keratoplasti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

FİZİK EĞİTİMİ

1

Fizik Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak ve Kuantum Fiziğinin Öğretimi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak ve Beşeri ve Ekonomik Coğrafyalar hakkında çalışmalar yapmış olmak.

6621/1-1


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesörlük kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir. Adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülünde yer alan başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten öğretim üyesi başvuru dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans, doktora/tıpta uzmanlık belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden 55 ve üzeri bir puana sahip olması, Tıp Fakültesine başvuracak adayların TUS yabancı dil sınavından başarılı olması veya Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmenliğinde belirtilen yabancı dil başarı şartını sağlaması gerekmektedir), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI / ANASANAT DALI / PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Dr. Öğr. Üyesi

1

Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve eğitimin felsefesi, sosyal ve tarihi temelleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinde Sanatta Yeterlik yapmış olmak ve imgeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Doç. Dr.

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve aktif öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Okul öncesi dönemde üstün yetenekli öğrenciler ve eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Dr. Öğr. Üyesi

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak ve çağdaş İngiliz romanı alanında çalışmalar yapmış olmak.

BİYOTEKNOLOJİ

BİYOTEKNOLOJİ

Prof. Dr.

1

Parazitoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak ve toxoplasma ile wolbachia konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

GENEL FİZİK

Prof. Dr.

1

Genel Fizik alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Einstein kütle çekim kuramı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve nitrit ve CIGS benzeri malzemelerin nanoyapılarının üretimi ile yüksek basınç saçtırma tekniğiyle yarı iletken fotodedektör üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

Prof. Dr.

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Möbiüs dönüşümleri ile alt yörüngesel graflar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK

GEOMETRİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüzeylerarası uzaklıklar ile ilgili teoremler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

FİNANS

Dr. Öğr. Üyesi

1

Finans anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sermaye piyasaları ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

MALİ İKTİSAT

Doç. Dr.

1

İktisadi Düşünce alanında Doçent unvanına sahip olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MALİYE

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Dr. Öğr. Üyesi

1

Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

Doç. Dr.

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve fermantasyon teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

Prof. Dr.

1

Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak ve hafif yapı malzemeleri ve jeopolimer betonlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

Prof. Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak ve yenilenebilir enerji güç sistemlerinin optimal tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Dr. Öğr. Üyesi

1

Menopoz sonrası kadınlarda histerektominin cinsel işlev üzerindeki etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Varis tedavisinde endovenöz laser ablasyon ve radyofrekans uygulamaları sonrasında dopler ultrasonografi sonuçlarının karşılaştırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Doç. Dr.

1

Romatoloji yan dal uzmanı ve Parkinson hastalığı rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi

1

Nanoteknoloji ve Nanotıp anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

Dr. Öğr. Üyesi

1

Resim-iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve görsel sanatlar eğitiminde estetik beğeni konularında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

Prof. Dr.

1

Çocuklarda motor beceri gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Polimerlerin optik, dielektrik ve empedanslar özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizik anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

6602/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1 - Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2 - Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3 - Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Kablosuz algılayıcı ağları konusunda doktora yapmış olmak; kablosuz algılayıcı ağlar ve akıllı şebekelerde haberleşme konularına yönelik araştırma çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım ve Eleştiri

Profesör

1

1

Mimarlık-kent-toplum ilişkileri üzerine uluslararası ve ulusal yayınlar yapmış ve doktora tezleri yürütmüş olmak; mimari tasarım eğitimi üzerine yayını bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Akustik alanında çalışmaları bulunmak

6625/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar/Resim alanında doçentliğini almış ve Çağdaş Sanat alanında çalışmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Eskiçağda Anadolu’daki şehir devletleri ve Hurriler hakkında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Keçilerde toxoplasmozis, listeriozis ve Brucellozis üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

1

Beyin hasarında DNA oksidasyonunu üzerine çalışmış olmak.

Klinik Bilimler

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

Küçük ruminantlarda senkronizasyon konusunda çalışmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler

Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji

Doçent

2

1

Kanatlılarda Solunum Sistemi üzerine çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

Atom ve Moleküler Fiziği

Doçent

1

1

Fiziksel sistemlerin Moleküler Dinamik Simülasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı ve Mesihi üzerine çalışmış olmak.

Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Tarihi coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi temel alanında doçentliğini almış, Kamu yönetiminde kimlik arayışı, ağ yönetişimi ve kırsal alan yönetimi konularında çalışmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sağlık Kurumları Yönetiminde doktora yapmış, genel sağlık sigortası konusunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yarıiletken ve süperiletken nanoyapıların fiziksel özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kentsel ısı adaları üzerine çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Panoramik röntgen ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografide boyut konusunda çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri / Din Eğitimi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Felsefe ve Din Bilimlerinde doktora yapmış, İşraki Felsefe üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İslam Tarihinde doktora yapmış, Bermekiler ve Abbasiler üzerine çalışmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOUKULU

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm İşletmeciliğinde doktora yapmış, turizm işletmeleri üzerine çalışmış olmak.

6622/1-1