7 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30528

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

22/06/2018 tarihli ve 7920-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 23.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21179 numaralı bayilik lisansı sahibi Cevdet DORUK'un "Çiçekli Belediyesi Gül Mahallesi Edremit VAN" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 03/07/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen dağıtıcısı harici akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/1/1-1

—————

12/06/2018 tarihli ve 7905-6 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Uşak-İzmir Karayolu 28 Km. Çamyazı Köyü Mahallesi (Ada: , Pafta: k22d.d07.c, Parsel: 612) Uşak adresinde 21/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32796 sayılı (29.09.2016 tarihli 36574 sayılı kararla sonlandırılmış) bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Eses Petrol Nakliyat Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 14/04/2014 tarihinde 2 numaralı yeraltı tankına faturasız ve belgesiz motorin girişi gerçekleştirerek dağıtıcısı harici akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/2/1-1

—————

19/07/2018 tarihli ve 7973-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 4400300326 vergi nolu Güray Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2015 ve 2016 yıllarında "2710.12.25.00.00" GTİP numaralı "Konsantre hafif yağ müstahzarları" adlı ürünü Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan "Şemsibey Mah. Van OSB 3. Sok. No:9 Tuşba VAN" adresinde, 01/10/2015 tarihli ve MYĞ/5805-1/36045 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu tüzel kişinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/3/1-1

—————

Kurul 22/06/2018 tarihli ve 7920-18 sayılı Kararı ile, Çamlık Mah. Pamuk Sok. Kaçkar Plaza No:12 D:13 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 16.06.2015 tarihli ve BAY/939-82/35651 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2016 yılında Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16.03.2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.03.2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/4/1-1

—————

Kurul 31.05.2018 tarihli ve 7882-23 sayılı Kararı ile “Bağlar Mahallesi Muş Bulvarı No: 22/C Güroymak Bitlis” adresinde faaliyet gösteren 20.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33829 sayılı (19.10.2015 tarih ve 38620 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisansı sonlandırılmıştır) bayilik lisansı sahibi Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 30.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmesi, istasyonun cephe giydirmesinde dağıtıcı şirkete ait belirtilerin bulunmaması, akaryakıt istasyonunda fiyat tabelasının olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19.10.2017 tarihli ve 43949 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 26.02.2018 tarihli ve 374 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Erhas Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, istasyonunda akaryakıt fiyat panosu olmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/5/1-1

—————

Kurul 22/06/2018 tarihli ve 7920-19 sayılı Kararı ile, İ.O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3c Blok No: 128 Başakşehir/İSTANBUL adresinde mukim 13.02.2014 tarihli ve DAĞ/4876/33837 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin bayisi Emirler Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumda bulunan 2016 yılı otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması, otomasyon sistemi kılavuzunda yer alan tabloların Kuruma sunulmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi hakkında 16.03.2018 tarihli ve 13574 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.03.2018 tarihli ve 493 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/6/1-1

—————

Kurul, 07.06.2018 tarihli ve 7890-25 sayılı Kararıyla;

13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin, “İslam Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 67/A (Ada: 19, Pafta: 26-30, Parsel: 4) Saimbeyli/ADANA” adresinde, 18.06.2013 tarih ve BAY/939-82/32770 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19.10.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin çalışmaması, bayinin otomasyon sistemi sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili bayinin denetim tarihi itibariyle dağıtıcısı konumunda olan Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 09.02.2018 tarihli ve 6933 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 14.02.2018 tarihli ve 319 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, bayisinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, otomasyon sistemi sağlıklı çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi dolayısıyla dağıtıcı olarak bayi denetim sistemi kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 1.026.994,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.026.994,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/7/1-1

—————

Kurul, 07.06.2018 tarihli ve 7890-27 sayılı Kararıyla;

13.02.2014 tarih ve DAĞ/4876/33837 (lisansı 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 23.02.2017 tarih ve 6939-2 sayılı karar ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi’nin, “Köprübaşı Mevkii (Ada:102, Pafta:-, Parsel:8) Pınarlar Köyü Tufanbeyli/ADANA” adresinde, 28.10.2014 tarih ve BAY/939-82/34802 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gzn Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlamamış olması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili bayinin denetim tarihi itibariyle dağıtıcısı konumunda olan Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde 07.02.2018 tarihli ve 6389 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 12.02.2018 tarihli ve 274 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Mfg Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi nezdinde bayisinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmasını mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlamamış olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-83 sayılı kararı ile, 4740389144 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/13515 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi İmece Petrol Ürünleri Pazarlama ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 14.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri, Alahıdır Köyü, Çiftlik Kırı Mevki Ahmetli Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7528/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/07/2018 tarih ve 7959-27 sayılı Kararıyla 05/12/2014 tarih ve BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa KOCAASLAN tarafından "E-90 Karayolu Üzeri Çiftehan Köyü Ulukışla Niğde" adresinde işletilen akaryakıt istasyonunun 2016 yılı dönemi faaliyetine ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunca hazırlanan 26/02/2018 tarih ve 2018-A-4163/19 sayılı Görüş ve Öneri Raporu ve yapılan incelemede, otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satış ve dolumu gerçekleştirildiğinin tespiti neticesinde, adı geçen şahıs hakkında 28/03/2018 tarih ve 499 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Mustafa KOCAASLAN’a 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7528/10/1-1

—————

19/07/2018 tarihli ve 7973-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 6310711134 vergi nolu Net Peyzaj Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Gıda İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 2015 ve 2016 yıllarında "2710.12.25.00.00" GTİP numaralı "Konsantre hafif yağ müstahzarları" adlı ürünü Kurumdan uygunluk yazısı almamış olan "Şemsibey Mah. Van OSB 3. Sok. No:9 Tuşba VAN" adresinde, 01/10/2015 tarihli ve MYĞ/5805-1/36045 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Atlas Petrokimya Anonim Şirketi'ne satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) Uygunluk yazısı yükümlülüğü başlıklı 4 üncü maddesin ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu tüzel kişinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/11/1-1

—————

31.03.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 29.01.2015 tarih ve MYĞ/5443-5/35190 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Xenol Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin temin ettiği baz yağı doğrudan baz yağ olarak "1.Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No:7 Selçuklu Konya" adresinde 08.06.2011 tarih ve MYĞ/3266-1/29591 numaralı Madeni Yağ Lisansı (13.05.2016 tarih ve 6276-12 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.) kapsamında faaliyet gösteren Nurel Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne (Şirket) ait madeni yağ tesisine ikmal ettiğinin tespit edilmesi üzerine Şirket hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 03.05.2018 tarih ve 661 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden Şirketin yazılı savunması istenmesine rağmen süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, Nurel Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 422.879-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 19.07.2018 tarih ve 7973-17 sayılı Kurul Kararı Şirket’ in bilinen en son adresi olan “1. Organize Sanayi Bölgesi Kadıköy Sokak No:7 Selçuklu Konya” adresine gönderilmesine rağmen Nurel Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne tebliğ edilememiştir.

19.07.2018 tarih ve 7973-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen 422.879-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7528/12/1-1

—————

12/06/2018 tarihli ve 7905-10 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 07.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29115 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mehmet TAYFAN’ın Gevaş - Tatvan Karayolu Üzeri Yoldöndü Köyü Mevkii (Ada:106, Pafta: L50B11D, Parsel: 22) Gevaş VAN adresindeki tesisinde 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde DAĞ/2552-4/27680 sayılı (21.08.2014 Tarih ve 5186-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeli bayisine ait istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı ve aynı fiile ilişkin olarak lisans sahibi hakkında 12.09.2012 tarih ve 4026-16 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının 15/11/2012 tarihinde ilgili lisans sahibine tebliğ edildiği ve söz konusu fiilin iki takvim yılı içerisinde tekrar edildiği anlaşıldığından; lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL idari para cezasının 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereği 140.000.- TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7528/13/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2018 gün ve 022 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 1573 ada 1 ve 98742 ada 2 sayılı parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7518/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.08.2018 Karar No: 7191

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                   :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ               :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86  06100 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ            :  19.07.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                                 :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İLLER                :  Siirt, Batman

• TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                        :  8.452 hektar

• HAK SIRA NUMARASI        :  ARİ/TPO/3141

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:

Türkiye Petrolleri A.O. Siirt ve Batman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 4.437 hektarlık ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 4.015 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

38º04’12’’00’’’

41º35’52’’80’’’

b

38º04’00’’00’’’

41º35’52’’80’’’

c

38º04’00’’00’’’

41º37’30’’00’’’

d

38º04’00’’00’’’

41º37’30’’00’’’

e

38º04’00’’00’’’

41º30’00’’00’’’

f

38º04’12’’00’’’

41º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/3141 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen sahanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla, “işletme ruhsatına ilave edilen alanda 3 yıl içerisinde 1 adet kuyunun açılması aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi” şartıyla, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4.015 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

7496/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.08.2018 Karar No: 7190

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                   :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ               :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ            :  19.07.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                                 :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İLLER                :  Siirt, Batman

• TADİLDEN SONRAKİ

 YÜZÖLÇÜMÜ                         :  8.521 hektar

• HAK SIRA NUMARASI        :  ARİ/TPO/2563

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:

Türkiye Petrolleri A.O. Siirt ve Batman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 4.524 hektarlık ARİ/TPO/2563 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 3.997 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

38º02’34’’80’’’

41º25’20’’00’’’

b

38º01’20’’00’’’

41º25’20’’00’’’

c

38º01’20’’00’’’

41º27’00’’00’’’

d

38º00’25’’20’’’

41º27’00’’00’’’

e

38º00’25’’20’’’

41º30’00’’00’’’

f

37º56’21’’20’’’

41º30’00’’00’’’

g

37º56’51’’20’’’

41º22’30’’00’’’

h

38º00’00’’00’’’

41º22’30’’00’’’

i

38º00’00’’00’’’

41º23’24’’44’’’

j

38º01’02’’40’’’

41º23’24’’44’’’

k

38º01’02’’40’’’

41º23’49’’04’’’

l

38º02’34’’80’’’

41º23’49’’04’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/2563 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen sahanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla, “işletme ruhsatına ilave edilen alanla birlikte oluşan yeni işletme ruhsat alanında 3 yıl içerisinde 1 adet kuyunun açılması aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi” şartıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 3.997 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

7497/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre KILIÇ İkizce Harfiyat Tarım İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 31 Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’nin 104’ncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 12’nci İdare Mahkemesi tarafından 13 Temmuz 2018 tarihli ve Esas No:2018/1045 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

7554/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24’üncü ve 26’ıncı maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Alanında Uzman Olmak

1

Doç. Dr.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Bilgisayar Yazılımı Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

1

Prof. Dr.

7542/1-1


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (B grubu), Önlisans mezunları için 2016 Yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

SIRA

NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

91

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

2

Sağlık Teknikeri

1

Biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans mezunu olmak.

3

Diğer Sağlık Personeli

1

Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla çocuklarda perifer ve santral işlemleme; vestibüler değerlendirme ve rehabilitasyon ve odyolojide elektrofizyolojik uygulamalar konularında eğitim almış olmak.

 

Başvuru Tarihi     :  07/09/2018 - 21/09/2018   Cuma günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri       :  Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - 2016 yılı ve 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2 - Önlisans mezunları için 2016 KPSS, Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3 - Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5 - Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

6 - Başvurulan unvanda tecrübe istenmişse; tecrübe belgesi.

 

AÇIKLAMALAR:

1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

2 - Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

7511/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

Tefsirde akılcılık, Kur'an'a göre şahsiyet ve karakter konularında yayınlanmış çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

1- Böbrek ve Karaciğer naklinde deneyimli olmak,

2- Travma Cerrahisi konusunda en az 1 yıl süre ile yurtdışında çalışmış olmak,

3- Mikrocerrahi sertifikası olmak,

4- Hayvan Deneyi yapabilir sertifikası olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Otizmli Çocuklarda Aile Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Nörolojisi Yan dal uzmanlık belgesine sahip olmak.

7451/1-1