6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Selahattin Kaleli Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (Kaleli Vakfı)

VAKFEDENLER: Selahattin Kaleli

VAKFIN İKAMETGÂHI: ÇORUM

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2018 tarihinde kesinleşen 05.06.2018 tarihli ve E: 2017/56, K: 2018/124 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Muhtaç çocuklarımıza ve ailelere kültür, eğitim, öğretim sosyal ve ekonomik alanlarda destek ve yardımlarda bulunarak, ülkemize nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen bilinçli ve aydın nesiller yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (SEKSENBİNTÜRKLİRASI).

YÖNETİM KURULU: Selahattin Kaleli, İsmail Tuncel, Emine Kaleli Ejder

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Tasfiye sonucu kalan mal varlığı Türkiye Diyanet Vakfı veya Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8412/1-1

—————

Esenyurt Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Güzelleştirme Vakfı Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2018 tarihinde kesinleşen 06.06.2018 tarihli ve E: 2017/439 K: 2018/228 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8396/1-1

—————

VAKFIN ADI: Akpolatlar Vakfı

VAKFEDENLER : Sebahattin AKPOLAT, Turan AKPOLAT, Mustafa AKPOLAT, Furkan AKPOLAT, Mahmut Talha AKPOLAT

VAKFIN İKAMETGÂHI: KOCAELİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2018 tarihinde kesinleşen 08.08.2018 tarihinde tavzih edilen 07.06.2018 tarihli ve E: 2016/394, K: 2018/264 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın imkânları el verdiği takdirde İslam Âleminin faydalanacağı cami ve külliyeler yaptırmak ve bunların bakım ve idamesine katkıda bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli İli, İzmit İlçesi Ş. Gündoğdu Köyü, 633 ada, 8 parsel sayılı, 481 m2 yüzölçümlü, “arsa ve bina” vasıflı gayrimenkul ile 5.000,00 TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI).

YÖNETİM KURULU: Sebahattin AKPOLAT, Turan AKPOLAT, Mustafa AKPOLAT, Furkan AKPOLAT, Mahmut Talha AKPOLAT

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın feshine karar verilebilmesi için mütevelli heyetinin tamamının fesih gerektiği yolunda oy kullanması gerekir. Fesih kararında ayrıca mevcut vakıf mallarının kime kalacağı hususu da mütevelli heyetçe karara bağlanır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8397/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

LPG-BAY/941-54/08789 lisans numaralı Bakırtaş Nakliye İnşaat Gıda Otomotiv Tekstil Petrol Turizm Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 02.08.2018 tarihli 37287 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03.08.2018 tarihli 1137 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Karaali Kaplıcaları Yolu Başören Köyü Merkez Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.08.2018 tarih ve 7997-20 sayılı Kararı ile ve LPG-BAY/941-54/16619 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi HAZAL RAVZA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 25.10.2016 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 177.04,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Malazgirt Mahallesi No: 32 7. Çiftlik Küme Evleri (Ada: 501, Pafta: 102/1, Parsel: 39) BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 177.04,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/2/1-1

—————

Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-46 sayılı Kararı ile “Gürpınar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 23/B Bornova İzmir” adresinde faaliyet gösteren Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bayilik lisansı 08.09.2014 tarihli 31236 sayılı Kurul Kararı ile sonlanmasına rağmen 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt satışı yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayilik lisansı 08.09.2014 tarihli 31236 sayılı Kurul Kararı ile sonlanmasına rağmen 30.11.2015 tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8391/3/1-1

—————

08/08/2018 tarihli ve 38063 sayılı Başkanlık Oluru ile, FATİH Mahallesi YILDIRIM Sokağı No: 2 (Ada: - , Pafta: 32T1C, Parsel: - ) TAVŞANLI BELDESİ ALTINOVA YALOVA adresinde faaliyette bulunmak üzere 21.05.2015 tarihli ve LPG-BAY/941-54/16062 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi YAVUZLAR İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİL TURİZM VAGON PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 24.05.2016 tarihinde yapılan denetimde, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca YAVUZLAR İNŞAAT NAKLİYAT TEKSTİLTURİZM VAGON PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 17 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2018 tarihli ve 1150 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/4/1-1

—————

Kurul, 26.07.2018 tarih ve 7984-1 sayılı Kararıyla;

“Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım D-2003 Sokak No:6 Dilovası/KOCAELİ” adresinde, 12.05.2011 tarih ve MYĞ/3212-1/29439 (lisansı Petrol Piyasası Kanununun 20. maddesi uyarınca 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılına ilişkin Madeni Yağ Hareketleri (İthalat-İhracat-Üretim-Stok) Beyanında bulunmaması nedeniyle hakkında idari para cezası ve lisans iptali yaptırımı uygulanmasına ilişkin 19.03.2015 tarih ve 5523-49 sayılı Kurul Kararının, Ankara 17.İdare Mahkemesinin E:2016/2783, K:2017/3575 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Elize Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 05.04.2018 tarihli ve 17075 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 11.04.2018 tarihli ve 555 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup Elize Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 2011 yılına ilişkin bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca MYĞ/3212-1/29439 sayılı lisansının iptal edilmesine, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8391/5/1-1

—————

Kurul’un 06.09.2018 tarihli ve 8052-23 sayılı Kararı ile “Likarpa Petrol Tekstil Gıda Taşımacılık Oto Kiralama Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında,  5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/6/1-1

—————

Kurul’un 12/07/2018 tarihli ve 7959-45 sayılı kararı ile;

“Bumsuz Kasabası Haymana/Ankara” adresinde mukim, LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste yapılan 10.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 14/12/2017 tarihli ve 53165 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-254 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7959-45 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/7/1-1

—————

Kurul, 24.05.2018 tarihli ve 7869-40 sayılı Kararıyla;

“Ulus Mahallesi Ankara Caddesi No: 76 (Ada: 367, Pafta: 19.Ö.III.a, Parsel: 1) Kartepe/KOCAELİ” adresinde, 05.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28823 (lisansı Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 25.05.2016 tarih ve 20676 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 27.11.2017 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili şirketin lisanssız bir şekilde bayilik faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi nezdinde 01.03.2018 tarihli ve 10783 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 20.03.2018 tarihli ve 468 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendirmiş olup, Nehir Madeni Yağ Ve Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi nezdinde lisanssız bir şekilde bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 87.815,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 87.815,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8391/8/1-1

—————

05.05.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 02.03.2006 tarih ve MYĞ/6136-2/36625 numaralı madeni yağ lisansı (05.10.2016 tarih ve 6497-5 sayılı karar ile lisansı sonlandırılmıştır.) ile faaliyette bulunan OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait tesiste bulunan ve Şirket yetkilileri tarafından hidrolik sistem yağı olduğu beyan edilen ürünlerden alınan numunelerin TUBİTAK MAM’ da yapılan analizleri neticesinde düzenlenen 15.06.2016 tarih ve 3952 sayılı analiz raporlarında alınan numunelerin “Heavy Alkly Benzene esaslı olduğu ve organik çözücü içermediği ve hidrolik sistem yağı olarak nitelendirilemeyeceğinin” tespit edilmesi üzerine Şirket hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 09.05.2018 tarih ve 705 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden Şirketin yazılı savunması istenmesine rağmen süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 422.879-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 29.08.2018 tarih ve 8036/12 sayılı Kurul Kararı Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Hacıyusufmescit Mahallesi Zeytinci Sokak 51/A Karatay Konya” adresine gönderilmesine rağmen OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne tebliğ edilememiştir.

29.08.2018 tarih ve 8036/12 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen 422.879-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/9/1-1

—————

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-47 sayılı kararı ile;

“Gazi Kasabası Develi Yahyalı Yolu Develi/Kayseri” adresinde mukim, LPG-BAY/941-54/11746 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Sarıdeveli Petrol Taşımacılık Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste yapılan 18.11.2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 15/12/2017 tarihli ve 53350 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/02/2018-257 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7850-47 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/10/1-1

—————

Kurul’un 26.07.2018 tarihli ve 7983-39 sayılı Kararı ile, "E-90 Karayolu üzeri, Suboyu Köyü, Enliok Mevkii, Selavat Yokuşu Nizip/GAZİANTEP" adresinde (lisansı 15.12.2009 tarihli ve 3323 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) 10.03.2005 tarihli ve BAY/450-107/02094 numaralı bayilik lisansı sahibi olarak faaliyet gösteren Sümerler Petrol Nakliyat Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 20.08.2007 tarihinde yapılan denetimler neticesinde istasyondan alınan akaryakıt numunesine ilişkin düzenlenen 25.03.2008 tarihli ve M-07/2857 numaralı Analiz Raporuna göre numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 06.09.2010 tarihli ve 2762-39 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının iptali için lisans sahibi tarafından Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2011/391 Esas Dosyası ile açtığı davada Mahkemenin 27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararı ile usulüne uygun savunma istem yazısının tebliğ edilmediği ve Kurum tarafından yeterince adres araştırması yapılmadan Resmi Gazetede ilanen tebliğ yoluna gidildiği gerekçesi ile işlemin iptaline karar verildiği, Kurum tarafından Danıştay 13. Dairesinin 27.02.2013 tarihli ve 2013/501 sayılı Kararına karşı yapılan itiraza ilişkin olarak ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul'unun 2016/2583 Esas dosyası ve 28.12.2016 tarihli ve 2016/3813 sayılı Kararı ile itirazı reddetmesi çerçevesinde, lisans sahibi nezdinde 20.03.2018 tarihli ve 14121 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/03/2018-486 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca belirlenen 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8391/11/1-1

—————

Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No:57 (Ada: 107, Pafta: İ37.C.02.C, Parsel: 20) Köklüce Köyü Köyü Merkez SİVAS adresinde faaliyette bulunmak üzere 11.01.2017 tarihli ve LPG-BAY/941-54/17720 (22.02.2018 tarihinde sonlandırılmış) sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi ULUCA PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 14.07.2017 tarihinde yapılan denetimde, " LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası " olmayan personelin dolum yapması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve ve 02/05/2018 tarih ve 21322 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda, 02/08/2018-7997-18 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 91.907,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adresine gönderilmesine(Sivas-yozgat Karayolu Caddesi No: 57 (Ada: 107 , Pafta: İ37.C.02.C, Parsel: 20) Köklüce Köyü Merkez SİVAS- lisans, ticaret sicil ve vergi sicil adresleri aynı) rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 91.907,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8391/12/1-1

—————

Kurul 09/08/2018 tarihli ve 8004-14 sayılı Kararı ile, İsabalı Mahallesi İsabalı Sokak No:4 Pamukova Sakarya adresinde faaliyet gösteren 02.09.2014 tarihli ve BAY/939-82/34605 sayılı bayilik lisansı sahibi Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 10.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin hakkında 24.04.2018 tarihli ve 19950 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 16.05.2018 tarihli ve 732 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere; toplam 160.212,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8391/13/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/M41-b1,b4 pafta no.lu petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 12.09.2018 tarihli olurlarıyla iptal edilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8407/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O., Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Güney Karakuş-9 lokasyon sahası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere Köyü 80 no’lu parselin 660,87 m2’lik (irtifak hakkı) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 10.09.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

8328/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerinin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

Sıra

No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1

Lif ve Polimer Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanından almış olmak. Polimer sentezi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

2

Makine Mühendisliği

İmalat ve Konstrüksiyon

Dr. Öğr.

Üyesi

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Stereolitografi ile nanokompozit ve seramik kompozit üretimi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

3

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik Sistemler

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. Endüstriyel robotlar, ayrık olay sistemleri ve imalat sistemlerinin kontrolü konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik Sistemler

Doçent

3

1

Lisans derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yüksek Lisans derecesini Mekatronik Mühendisliği alanlarından almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik mühendisliği alanından almış olmak. Biyomedikal sinyal işleme, örüntü tanıma ve çok değişkenli zaman-frekans analizi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.

5

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

3

1

Lisans, Lisansüstü ve doçentlik derecelerini Gıda Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Mikroenkapsülasyon, kromatografi ve gıda bileşenlerinin konularında çalışmaları olmak.

6

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Doçent

1

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Doçentlik derecesini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden almış olmak. Sol-jel ince filmlerin üretimi ve biyomimetik malzemelerin geliştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

7

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Doçent

2

1

Lisans, Lisansüstü ve doçentlik derecelerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Mühendislik malzemelerinin mekanik davranışları üzerinde çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliğine sahip olmak.

8

Kimya

Anorganik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve doktora derecelerini Kimya alanından almış olmak. Fonksiyonel moleküller ve süperiletkenler alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

BİRİMİ: MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

9

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yapı Fiziği alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

10

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Antik Dönem ve/veya Erken Dönem Avrupa ve/veya Osmanlı Mimarisi alanından almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

11

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Doçent

2

1

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orman Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentliğini Orman Ürünleri Kimyası bilim alanından almış olmak. Ahşap tutkalları, izolasyon köpükleri ve ahşabın yanması konularında çalışmaları olmak.

12

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Peyzaj Mimarlığı lisans programı mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalından almış olmak. Kentsel tasarım rehberleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİRİMİ: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

13

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

1

Lisansüstü derecelerini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından almış olmak. Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından almış olmak. Teknoloji bağımlılığı konularında çalışmaları olmak.

14

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Lisans derecesini ve yüksek lisans derecesini Sosyoloji, Doktora derecesini Din Sosyolojisi alanından almış olmak. Toplumsal yapı, halk kültürü ve engellilik konularında çalışmaları olmak.

15

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans derecesini Psikoloji, yüksek lisans derecesini Psikiyatri ve Doktora derecesini Adli Tıp alanından almış olmak. Travmatik stres, kaygı düzeyleri ve sosyal destek konularında çalışmaları olmak.

16

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Lojistik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisansüstü derecelerini İşletme alanından almış olmak. Üretim yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında çalışmaları olmak.

17

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisansüstü derecelerini Uluslararası Ticaret ve Finansman alanından almış olmak. Uluslararası ticaret ve finansman konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

 

Not: Profesör ve Doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.                                                                                            8386/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/

ANASANAT DALI VEYA PROGRAMI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Müh.

Endüstri Müh. ABD

Doçent

2

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

"       "

Enerji Sistemleri Müh.

Enerji Sistemleri Müh. ABD.

Profesör

1

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup, ilgili alanda doçentliğini almış olmak. Rüzgar Enerji Sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.

"        "

"     "

"     "

Doçent

3

1

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Enerji alanında doktora yapmış olmak.

"       "

Makina Müh.

Makina Müh. ABD.

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda Doçentliğini almış olmak.

"       "

Makina Müh.

Makina Müh. ABD.

Doçent

3

1

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda doçentliğini almış olmak.

"       "

"     "

"     "

Dr. Öğr. Üyesi

5

2

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak .

"        "

İnşaat Müh.

İnşaat Müh. ABD.

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bu alanda Doçentliğini almış olmak.

"        "

"      "

"     "

Doçent

3

1

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Liman ve ani genişlemelerin olduğu yerlerde meydana gelen geri dönüşümlü akımlarda kirlilik, yayılım ve birikimi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Hidrokinetik türbin tasarımı ve numerik yöntemler, simülasyonu ile hidroelektrik santrallerin fizibilitesi üzerine yayınları olmak

"        "

"      "

"     "

Dr. Öğr. Üyesi

5

2

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Fin.

Uluslararası Ticaret ve Fin. ABD.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisat alanında Doktora yapmış olmak. Ekonomik Gelişmeler konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak.

"        "

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya konularında çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Politika Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak, Uluslararası Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamak

"        "

İşletme

Muhasebe Finansmanı ABD.

Profesör

1

1

Türkiye Muhasebe Standartları, Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Etiği konularında çalışmaları olmak

"       "

"       "

Üretim Yönetimi ve Pazar. ASD.

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak. İşletme Pazarlama Yetenekleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

"       "

"      "

"         "

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak, Gri Pazar Ürünleri ve Sosyal Medya Pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak.

"       "

İktisat

İktisat

Doçent

3

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak. Optimal Para Sahası ve Taylor Kuralı Modellemesi alanlarında çalışmış olmak ve bu alanlarda yayınları bulunmak.

Sanat ve Tasarım Fak.

İç Mimarlık

İç Mimarlık ASD.

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

"        "

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı ASD.

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Grafik veya Grafik Tasarımı lisans mezunu olmak. bu alanların birinde yüksek lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak ve ambalaj tasarımı, grafik baskı üretim teknikleri, reklam tasarımı konularında çalışmaları bulunmak.

"        "

İletişim Sanatları

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ASD.

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Halkla İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Sosyal medya ve internet alanında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.

"        "

"       "

Radyo TV. ve Sinema ASD.

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Halkla İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Girişimcilik ve markalaşma konularında çalışma yapmış olmak. Yükseköğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.

Termal MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Fizik Öğretmenliği veya Fizik lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak.

8388/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ